GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Skrbimo za vzdrževanje in posodabljanje cestnega sistema in za razvoj cestne infrastrukture, zagotavljamo ustrezno notranjo in zunanjo povezanost države, spodbujamo gospodarski razvoj države, podpiramo trajnostno mobilnost in izboljšujemo prometno varnost udeležencev v cestnem prometu.

V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Delimo ga na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije, in občinske ceste, ki so v lasti občin. Državnih cest je skupaj 6.454 kilometrov. Za upravljanje, vzdrževanje in razvoj glavnih in regionalnih cest ter kolesarskega omrežja je odgovorna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pa upravlja, vzdržuje in načrtuje razvoj avtocest ter hitrih cest.

Občinske ceste upravljajo občine, k njim pa spadajo lokalne ceste (preko 13.860 km) in javne poti (preko 18.500 km).

Med našimi prednostnimi nalogami na področju cestne infrastrukture so priprava sistemske ureditve razvoja državnega cestnega omrežja, dograditev avtocestnega sistema, razvoj cestninskega sistema v Sloveniji kot sistema financiranja in sistema usmerjanja prometnih tokov in obremenitev, uvedba elektronskega cestninskega sistema, posodobitev državne cestne mreže ter uspešno črpanje evropskih sredstev.

V načrtu vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023 največ sredstev namenjamo za novogradnje in obvoznice, rekonstrukcije cest in ureditve skozi naselja. Bistveno smo povečali tudi sredstva za premostitvene objekte, geotehnične ukrepe in ureditev kolesarskih povezav po vsej Sloveniji.