Skoči do osrednje vsebine

Uporaba avtocest in hitrih cest je v Republiki Sloveniji plačljiva. Avtoceste in hitre ceste, ki se po statističnih podatkih uvrščajo med prometno najbolj varne ceste, zagotavljajo uporabnikom v primerjavi z ostalimi cestami višji nivo uslug in raven udobja med vožnjo. S prihodki iz cestnin se financira upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja. Poleg tega se s cestnino zagotavlja stalen, stabilen in dolgoročen vir za odplačilo posojil, ki so bila najeta za izgradnjo avtocest in njihovo obnovo.

Cestninjenje osebnih vozil in motornih koles

Od 1. julija 2008 je za uporabo cestninskih cest obvezen nakup vinjete za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo maso priklopnega vozila.

Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za določen čas njihove uporabe, so v Republiki Slovenije vse avtoceste in hitre ceste, ki jih upravlja in vzdržuje družba DARS in so v ta namen posebej označene z obvestilno tablo.

Cestninski zavezanec lahko uveljavlja pravico do nadomestne vinjete v skladu z določbami Zakona o cestninjenju.

Cestninjenje tovornih vozil in avtobusov

Za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnih vozil, je cestnina plačljiva glede na prevoženo razdaljo. Ta vozila se razvrščajo v dva cestninska razreda:

  • Prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
  • Drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.

Višina cestnine za posamezne odseke cestninskih cest je glede na prevozne razdalje določena v Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest, ki ga pripravi družba DARS, zanj pa mora pridobiti soglasje vlade. 

Cestnina se mora plačati za vsak cestninski odsek, ki ga vozila prevozijo. Njena višina je odvisna od dolžine posameznega odseka in značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila.

Prilagoditev višine cestnine glede na EURO emisijski razred

Višina cestnine se v skladu z usmeritvami EU in ekološkimi načeli varovanja okolja lahko prilagaja glede na EURO emisijski razred vozila.

Cestnina za uporabo cestnega predora Karavanke

Merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug za uporabo cestnega predora Karavanke določa Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke.

Evropsko elektronsko cestninjenje

Storitev evropskega elektronskega cestninjenja – EETS

Evropska direktiva 2004/52/ES o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti določa potrebne pogoje za zagotovitev interoperabilnosti, ki jo je potrebno doseči z vzpostavitvijo evropskega elektronskega cestninjenja (angleško European Electronic Toll Service (EETS)).

Navedena storitev dopolnjuje nacionalno elektronsko cestninjenje držav članic EU in zagotavlja interoperabilnost po vsej Skupnosti za uporabnike elektronskih cestninskih sistemov, ki so jih države članice EU uvedle, in za tiste, ki bodo uvedeni v prihodnosti.

Na podlagi koncesijske pogodbe za upravljanje in vzdrževanje avtocest ima v Republiki Sloveniji status upravljalca cestninskega sistema družba DARS, d. d., status upravljavca cestninskega sistema, kot ga opredeljujeta Direktiva 2004/52/ES in Odločba 2009/52/ES.

Družba DARS je s 1. 4. 2018 uvedla nov elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ki izpolnjuje tehnološke rešitve elektronskega cestninjenja v skladu z Direktivo 2004/52/ES. Skladno z določbami Direktive 2004/52/EC in Odločbe 2009/52/ES je družba DARS pripravila izjavo o EETS območjih.

Register EETS območij in registriranih EETS ponudnikov

Država članica EU mora, v skladu z 19. členom Odločbe Komisije št. 2009/750/ES, vzpostaviti nacionalni elektronski register, ki vsebuje podatke o EETS področjih na njenem ozemlju in o EETS ponudnikih, na katere se nanaša register. Na ozemlju Republike Slovenije je cestninsko omrežje celotno omrežje avtocest in hitrih cest, ki so v upravljanju družbe DARS, d. d., kot upravljavca cestninskih cest.