Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za ceste izvajamo programske naloge s področja cestne infrastrukture. Pripravljamo predloge sistemske pravne ureditve s področja razvoja državnega cestnega omrežja v skladu z usmeritvami Evropske unije in presojamo možnosti uporabe zasebnega kapitala in drugih zunaj proračunskih virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture ter za učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest.

Izvajamo naloge za izboljševanje in dograditev avtocestnega sistema v državi v skladu z državnim programom izgradnje avtocest v Sloveniji in razvijamo cestninski sistem, ki omogoča financiranje razvoja avtocestnega sistema ter sistema usmerjanja prometnih tokov. Odgovorni smo za pripravo programa za posodobitev državne cestne mreže nacionalnega pomena in za učinkovito črpanje evropskih sredstev, namenjenih za razvoj cestne infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev ter za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov, ki so namenjeni predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu in izboljšanju prometne varnosti. 

Opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na področje zagotavljanja pogojev za nemoteno odvijanje cestnega prometa, izvajanja cestnih prevozov, socialno zakonodajo v cestnem prometu, varnost v cestnem prometu in področje vozil ter voznikov. Odgovorni smo za pripravo zakonov in podzakonskih predpisov s področja cestnega prometa ter skrbimo za njihovo izvajanje.

 

Cestni promet in cestna infrastruktura

  • Cestna infrastruktura

    V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

  • Vzdrževanje cest

    Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev, ki tako kot ostale za državo pomembne službe, zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

  • Cestnina

    Uporaba avtocest in hitrih cest je v Republiki Sloveniji plačljiva. Avtoceste in hitre ceste, ki se po statističnih podatkih uvrščajo med prometno najbolj varne ceste, zagotavljajo uporabnikom v primerjavi z ostalimi cestami višji nivo uslug in raven udobja med vožnjo. S prihodki iz cestnin se financira upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja. Poleg tega se s cestnino zagotavlja stalen, stabilen in dolgoročen vir za odplačilo posojil, ki so bila najeta za izgradnjo avtocest in njihovo obnovo.