Skoči do osrednje vsebine

Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev, ki tako kot ostale za državo pomembne službe, zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

Redno vzdrževanje cest

Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, cestne razsvetljave in naprav, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Glavne in regionalne ceste vzdržuje Direkcija za infrastrukturo, hkrati pa je zadolžena tudi za redno vzdrževanje kolesarskih stez in pločnikov izven naselij. Vzdrževanje glavnih in regionalnih cest je organizirano kot gospodarska javna služba, ki jo izvaja sedem podjetij, koncesionarjev.

Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času manjšega obsega prometa in, če je mogoče, brez omejitev prometa. Pravočasno zaznavanje poškodb (vozišč, prometne signalizacije, varnostnih ograj in drugo) in drugih možnih nevarnosti se zagotavlja z izvajanjem rednih pregledov, na podlagi katerih se sprejmejo nadaljnji ukrepi za odpravo le-teh.

Naloge upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih cest opravlja DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je v pristojnosti občin.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo

Zimsko vzdrževanje

Velik poudarek se daje opravljanju zimske službe, ki obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimsko obdobje praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, sicer pa zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled in drugo) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Vremenske okoliščine so lahko izredno nepredvidljive, zato se v okviru izvajanja zimske službe izvajajo preventivni posipi z različnimi materiali, izvaja pa se tudi odstranjevanje snega, obveščanje uporabnikov cest ter druge aktivnosti, s katerimi se v čim večji meri zagotavlja prevoznost cestnega omrežja. Vsa vozila morajo biti v tem času opremljena z ustrezno zimsko opremo, za tovorna vozila s priklopniki in vozila, ki prevažajo nevarne snovi, pa velja v času sneženja po določilih Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji tudi prepoved vožnje oziroma obvezno izločanje iz prometa.

Obseg zimskega vzdrževanja cest in zagotavljanje prevoznosti posameznih cest

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih je določena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest.

Zemljevid koncesijskih območij glavnih in regionalnih cest

Zemljevid z označenimi koncesijskimi območji glavnih in regionalnih cest in koncesionarji

Zemljevid z označenimi koncesijskimi območji glavnih in regionalnih cest in koncesionarji