Skoči do osrednje vsebine

Cestna infrastruktura je poleg voznika in vozila eden izmed dejavnikov, ki imajo znaten vpliv na zagotavljanje prometne varnosti. Poleg ustrezne vozne površine cestna infrastruktura zajema tudi prometno vodenje in vidnost prometne signalizacije, kar se v skladu z zakonskimi obveznostmi zagotavlja v okviru rednega vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti.

Redno vzdrževanje cest

Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, cestne razsvetljave in naprav, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času manjšega obsega prometa in, če je mogoče, brez omejitev prometa. Pravočasno zaznavanje poškodb (vozišč, prometne signalizacije, varnostnih ograj in drugo) in drugih možnih nevarnosti se zagotavlja z izvajanjem rednih pregledov, na podlagi katerih se sprejmejo nadaljnji ukrepi za odpravo le-teh.

DARS opravlja naloge upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih cest. V skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest Direkcija za infrastrukturo vzdržuje  glavne in regionalne ceste, hkrati pa je zadolžena tudi za redno vzdrževanje kolesarskih stez in pločnikov izven naselij.

Zimsko vzdrževanje

Velik poudarek se daje opravljanju zimske službe, ki obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimsko obdobje praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, sicer pa zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled in drugo) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Vremenske okoliščine so lahko izredno nepredvidljive, zato se v okviru izvajanja zimske službe izvajajo preventivni posipi z različnimi materiali, izvaja pa se tudi odstranjevanje snega, obveščanje uporabnikov cest ter druge aktivnosti, s katerimi se v čim večji meri zagotavlja prevoznost cestnega omrežja. Vsa vozila morajo biti v tem času opremljena z ustrezno zimsko opremo, za tovorna vozila s priklopniki in vozila, ki prevažajo nevarne snovi, pa velja v času sneženja po določilih Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji tudi prepoved vožnje oziroma obvezno izločanje iz prometa.

Obseg zimskega vzdrževanja cest in zagotavljanje prevoznosti posameznih cest
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih je določena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest.

Zemljevid koncesijskih območij glavnih in regionalnih cest

Zemljevid z označenimi koncesijskimi območji glavnih in regionalnih cest in koncesionarji

Iskalnik