Skoči do osrednje vsebine

Za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja. Področje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza blaga in potnikov v Republiki Sloveniji ureja Ministrstvo za infrastrukturo.

Aktualno s področja potnikov in blaga

Prevoz blaga

Izvajanje prevozov v cestnem prometu znotraj EU je pogojeno s predpisi EU. Izvajanje prevozov s tretjimi državami, torej državami, ki niso članice EU, se izvaja na podlagi dvostranskih sporazumov. Omenjeni sporazumi se podpisujejo in posledično izvajajo v skladu s potrebami sektorja cestnih prevozov ter gospodarstva. Z državami s katerimi imamo sporazume podpisane, so na pobudo ene ali druge pogodbenice, organizirana zasedanja skupnega odbora (mešane komisije), ki je sestavljen iz predstavnikov pristojnih organov obeh pogodbenic. Na zasedanjih skupnega odbora se rešujejo odprta vprašanja s področja mednarodnega prevoza potnikov in blaga, predmet sestankov so tudi pogajanja glede kvote dovolilnic, na podlagi katerih se opravlja mednarodni cestni prevoz. Skupni odbor, ki določa kvoto, vrsto in druge pogoje za uporabo dovolilnic, se sestaja enkrat letno; če je potrebno, tudi pogosteje, na zahtevo ene od pogodbenic. Kvota dovolilnic se izmenjuje na podlagi reciprocitete. 

Izmenjava dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga

Obrazce dovolilnic pridobi ministrstvo od pristojnega organa druge države, jih požigosa in preda Gospodarski in Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki jih nato razdelita prevoznikom. Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka vsakega koledarskega leta (če ni drugače dogovorjeno). Dovolilnica ni prenosljiva in se lahko hkrati uporablja le za eno vozilo. 

CEMT dovolilnice (angleško Conference of the European Ministers of Transport - CEMT), so večstranske letne oziroma mesečne dovolilnice, ki jih ministrstvo pridobi s strani mednarodne organizacije angleško International Transport Forum - ITF s sedežem v Parizu. ITF je naslednik organizacije CEMT (angleško Conference of the European Ministers of Transport - CEMT), ki je bila ustanovljena s podpisom protokola leta 1953 in si vse od nastanka prizadeva za olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in povezovanje zadevnih trgov. Dovolilnice CEMT lahko uporabljajo prevozniki s sedežem v državi članici ITF, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami ITF ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic ITF z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic ITF. 

Delitev enkratnih dovolilnic in CEMT dovolilnic na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu operativno izvajata Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z merili in kriteriji za delitev dovolilnic, ki so določeni v Pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic.

Prevoz potnikov

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. Če s posameznimi državami ni bila sklenjena posebna pogodba, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo opravlja v skladu z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami ob upoštevanju načela vzajemnosti.

Pravico za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov se pridobi z licenco. Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • dober ugled,
 • primeren finančni položaj,
 • direktor, samostojni podjetnik posameznik ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, mora imeti opravljeno poklicno kvalifikacijo,
 • je lastnik najmanj enega registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali ima pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene zakupne ali leasing pogodbe,
 • da zaposleni vozniki izpolnjujejo pogoje glede strokovne usposobljenosti,
 • da zaposleni vozniki avtobusov ali avto-taksi vozil aktivno obvladajo slovenski jezik,
 • ima ustrezna lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta za vozila, s katerimi opravlja prevoze v cestnem prometu, ter ustrezna mesta za vzdrževanje vozil, ki izpolnjujejo minimalne tehnične, organizacijske in okoljevarstvene pogoje, s katerimi se zagotavlja varno in okolju neškodljivo parkiranje ter vzdrževanje vozil v času, ko jih prevoznik ne uporablja.

Način in postopek pridobitve licence, postopek za odvzem ali začasni odvzem licence, dokumente, ki morajo biti v času vožnje v vozilu, način priglasitve prevozov za lastne potrebe, postopek za pridobitev licence Skupnosti, ter organe pristojne za nadzor nad izdajanjem licenc določa Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Voznik prevoznika mora imeti med vožnjo v vozilu:

 • izvod licence ali izvod potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe za kontrolirano vozilo,
 • pogodbo oziroma potrdilo o zaposlitvi voznika (potrdilo o zaposlitvi ne sme biti starejše od šestih mesecev),
 • potni nalog (ni potreben pri opravljanju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in pri opravljanju avto-taksi prevozov),
 • v primeru opravljanja posebnega linijskega prevoza mora biti v vozilu tudi pogodba in seznam potnikov, pri opravljanju mednarodnega prevoza pa vsa potrebna dovoljenja oziroma dovolilnice.

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu je lahko različnih vrst. 

Mednarodni javni linijski prevoz potnikov

Javni prevoz potnikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu na območju Skupnosti se vzpostavlja in opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije 2121/98/ES.

Mednarodni linijski prevoz potnikov med Republiko Slovenijo in državami, ki niso članice Skupnosti, tranzitni prevoz skozi Republiko Slovenijo, povezan s temi prevozi, in mednarodni linijski prevoz potnikov, ki ga opravlja prevoznik iz države članice Skupnosti v drugo državo nečlanico Skupnosti, se vzpostavlja in opravlja v skladu z mednarodnimi pogodbami, ob upoštevanju načela vzajemnosti ter na podlagi dovoljenja za izvajanje prevozov, ki ga izdajo ministrstvo in pristojni organi drugih držav, opravlja pa se v skladu s pogoji, ki jih določata Zakon o prevozih v cestnem prometu in mednarodna pogodba. Mednarodni linijski prevoz potnikov med Republiko Slovenijo in državami, ki niso članice Skupnosti, tranzitni prevoz skozi Republiko Slovenijo, povezan s temi prevozi, in mednarodni linijski prevoz potnikov, ki ga opravlja prevoznik iz države članice Skupnosti v drugo državo nečlanico Skupnosti, se na ozemlju Republike Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo.

Mednarodni posebni linijski prevoz

Mednarodni posebni linijski prevoz v mednarodnem cestnem prometu se lahko opravlja samo med državami članicami Skupnosti in se opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014.

Občasni prevozi potnikov

Ti prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije. Gre za prevoz potnikov, pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza. Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije se opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014. Prevozi z območja Republike Slovenije v države podpisnice sporazuma Interbus in obratno se opravljajo v skladu z določbami tega sporazuma, prevozi z območja Republike Slovenije v države, ki niso podpisnice sporazuma Interbus, pa se opravljajo v skladu z drugimi mednarodnimi sporazumi in tem zakonom.

Socialna zakonodaja in tahografi

Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem morajo biti vozila, ki so dana v uporabo po 1. maju 2006 opremljena z digitalno snemalno opremo, digitalni tahograf. Digitalni tahograf nadomesti analogne tahografe in zapisuje voznikove čase voženj in počitka na pomnilniške kartice, ki zamenjajo tako imenovane papirnate tahografske vložke. Digitalni in analogni tahograf se mora uporabljati v skladu z določili evropske zakonodaje, ki bo v prihodnjih letih uvedla pametni tahograf.

Pametni tahograf bo imel dodane naslednje funkcije:

 • Zapisovanje položaja vozila v določenih trenutkih med dnevnim delovnim časom, povezava z GNSS
 • Zgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabe na daljavo
 • Vmesnik za povezavo z inteligentnimi prometnimi sistemi.

Nekaj razlogov za uvedbo pametnih tahografov

Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem bi morale države članice brez poseganja v načelo subsidiarnosti v skladu s kategorijami kršitev, kakor so opredeljene z evropsko zakonodajo, naložiti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni.

Izkušnje so pokazale, da bi bilo treba za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti tahografskega sistema izboljšati nekatere tehnične elemente in postopke nadzora.

Uporaba tahografov, ki so povezani z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom, je ustrezen in stroškovno učinkovit način za avtomatsko zapisovanje položaja vozila ob določenih urah med dnevnim delovnim časom, da se podpre delo inšpektorjev med nadzorom, zato bi jo bilo treba določiti.

Evropska direktiva zahteva, naj države članice opravijo minimalno število cestnih preverjanj. Komunikacija na daljavo med tahografom in nadzornimi organi zaradi cestnega preverjanja olajša ciljna cestna preverjanja, kar omogoča zmanjšanje upravnih obremenitev, ki nastajajo z naključnimi pregledi prevoznih podjetij.

Inteligentni prometni sistemi (ITS) lahko pomagajo pri obravnavanju problemov, s katerimi se srečuje evropska prometna politika, kot sta naraščanje obsega cestnega prometa in zastojev ter povečevanje porabe energije. Zato bi bilo treba v tahografih zagotoviti standardizirane vmesnike, da se zagotovi njihova interoperabilnost z aplikacijami ITS.

Opis sistema digitalnega tahografa

Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem te zakonodaje izvajajo ministrstvo, inšpektorat, pristojen za promet, inšpekcija za delo, tržna inšpekcija, finančna uprava in policija, in sicer tako, da:

 • ministrstvo izvaja nadzor izvajanja postopkov in nalog v tahografskih delavnicah  in izdajatelju tahografskih kartic;
 • inšpektorat, pristojen za promet, izvaja inšpekcijski nadzor na cesti in pri prevoznikih;
 • inšpekcija za delo izvaja inšpekcijski nadzor nad delovnim časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri prevoznikih;
 • tržna inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad tem, ali ima zapisovalna oprema, ki je dana na trg, veljavno odobritev tipa;
 • policija izvaja nadzor na cesti v okviru nadzora nad varnostjo cestnega prometa;
 • Finančna uprava izvaja nadzor na cesti v okviru izvajanja nadzora nad prevozi po cesti.

V Republiki Sloveniji je za koordinacijo izvajanja nadzora zadolžen inšpektorat, pristojen za promet, torej Inšpektorat za infrastrukturo. 

Temeljne kvalifikacije voznikov za prevoz potnikov in blaga

Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje za voznike avtobusov (kategorije D, D+E, D1 in D1+E) in za voznike težjih tovornih vozil (C, C+E, C1 in C1+E) določa evropska direktiva o začetni usposobljenosti (kvalifikaciji) in periodičnem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Zakon o prevozih v cestnem prometu.

V skladu s predpisi morajo imeti vozniki navedenih vozil pridobljeno temeljno kvalifikacijo, nato pa se morajo najkasneje vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja. Pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redna usposabljanja  izvajajo pooblaščeni centri, ki jih je pooblastil minister za promet. Kot dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju se izda spričevalo na podlagi katerega se vozniku v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah vpiše koda (095) z veljavnostjo 5 let. Vpis kode v vozniško dovoljenje kakor tudi izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah izvajajo upravne.

Prevoz nevarnega blaga

Nevarno blago je blago, ki zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti ali stanja, v katerem se prevaža, predstavlja med prevozom nevarnost za ljudi, lahko povzroči onesnaženje okolja ali materialno škodo in je kot takšno določeno v predpisih. Predpisi o prevozu nevarnega blaga določajo pogoje, ki jih je treba spoštovati za zagotovitev še sprejemljive varnosti med prevozom. Veljavni mednarodni predpisi, ki se za cestni prevoz uporabljajo tudi za notranje prevoze, zelo podrobno določajo pogoje za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnega blaga, usposabljanje in odgovornosti sodelujočih pri prevozu ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prevozna sredstva, kot so izdelava, dokumentacija, oprema in označitev. 

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga določa, da lahko nevarno blago prevažajo osebe, ki so usposobljene in imajo ustrezen ADR certifikat o usposobljenosti voznika. Strokovno usposabljanje voznikov izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za promet. Po končanem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja vozniki pridobijo ADR certifikat o strokovni usposobljenosti.