Skoči do osrednje vsebine

Za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja. Področje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza blaga in potnikov v Republiki Sloveniji ureja Ministrstvo za infrastrukturo.

Aktualno s področja potnikov in blaga

Prevoz blaga

Izvajanje prevozov v cestnem prometu znotraj EU je pogojeno s predpisi EU. Izvajanje prevozov s tretjimi državami, torej državami, ki niso članice EU, se izvaja na podlagi dvostranskih sporazumov. Omenjeni sporazumi se podpisujejo in posledično izvajajo v skladu s potrebami sektorja cestnih prevozov ter gospodarstva. Z državami s katerimi imamo sporazume podpisane, so na pobudo ene ali druge pogodbenice, organizirana zasedanja skupnega odbora (mešane komisije), ki je sestavljen iz predstavnikov pristojnih organov obeh pogodbenic. Na zasedanjih skupnega odbora se rešujejo odprta vprašanja s področja mednarodnega prevoza potnikov in blaga, predmet sestankov so tudi pogajanja glede kvote dovolilnic, na podlagi katerih se opravlja mednarodni cestni prevoz. Skupni odbor, ki določa kvoto, vrsto in druge pogoje za uporabo dovolilnic, se sestaja enkrat letno; če je potrebno, tudi pogosteje, na zahtevo ene od pogodbenic. Kvota dovolilnic se izmenjuje na podlagi reciprocitete. 

Izmenjava dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga

Obrazce dovolilnic pridobi ministrstvo od pristojnega organa druge države, jih požigosa in preda Gospodarski in Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki jih nato razdelita prevoznikom. Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka vsakega koledarskega leta (če ni drugače dogovorjeno). Dovolilnica ni prenosljiva in se lahko hkrati uporablja le za eno vozilo. 

CEMT dovolilnice, so večstranske letne oziroma mesečne dovolilnice, ki jih ministrstvo pridobi s strani mednarodne organizacije angleško International Transport Forum - ITF s sedežem v Parizu. ITF je naslednik organizacije angleško Conference of the European Ministers of Transport - CEMT, ki je bila ustanovljena s podpisom protokola leta 1953 in si vse od svojega nastanka prizadeva za olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in povezovanje zadevnih trgov. CEMT dovolilnice lahko uporabljajo prevozniki s sedežem v državi članici ITF, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami ITF ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic ITF z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic ITF. 

Delitev enkratnih dovolilnic in CEMT dovolilnic na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu operativno izvajata Gospodarska in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, skladno z merili in kriteriji za delitev dovolilnic, ki so določeni v Pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic.

Prevoz potnikov

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. Če s posameznimi državami ni bila sklenjena posebna pogodba, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo opravlja v skladu z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami ob upoštevanju načela vzajemnosti.

Pravico za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov se pridobi z licenco. Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • dober ugled,
 • primeren finančni položaj,
 • direktor, samostojni podjetnik posameznik ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, mora imeti opravljeno poklicno kvalifikacijo,
 • je lastnik najmanj enega registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali ima pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene zakupne ali leasing pogodbe,
 • da zaposleni vozniki izpolnjujejo pogoje glede strokovne usposobljenosti,
 • da zaposleni vozniki avtobusov ali avto-taksi vozil aktivno obvladajo slovenski jezik,
 • ima ustrezna lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta za vozila, s katerimi opravlja prevoze v cestnem prometu, ter ustrezna mesta za vzdrževanje vozil, ki izpolnjujejo minimalne tehnične, organizacijske in okoljevarstvene pogoje, s katerimi se zagotavlja varno in okolju neškodljivo parkiranje ter vzdrževanje vozil v času, ko jih prevoznik ne uporablja.

Način in postopek pridobitve licence, postopek za odvzem ali začasni odvzem licence, dokumente, ki morajo biti v času vožnje v vozilu, način priglasitve prevozov za lastne potrebe, postopek za pridobitev licence Skupnosti, ter organe pristojne za nadzor nad izdajanjem licenc določa Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Voznik prevoznika mora imeti med vožnjo v vozilu:

 • izvod licence ali izvod potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe za kontrolirano vozilo,
 • pogodbo oziroma potrdilo o zaposlitvi voznika (potrdilo o zaposlitvi ne sme biti starejše od šestih mesecev),
 • potni nalog (ni potreben pri opravljanju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in pri opravljanju avto-taksi prevozov),
 • v primeru opravljanja posebnega linijskega prevoza mora biti v vozilu tudi pogodba in seznam potnikov, pri opravljanju mednarodnega prevoza pa vsa potrebna dovoljenja oziroma dovolilnice.

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu so lahko različnih vrst. 

Javni linijski prevoz potnikov

Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avtobusnimi postajališči in avtobusnimi postajališči na določeni liniji po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku. Lahko se opravlja kot potniški, hitri ali direktni linijski prevoz. Gre torej za prevoz potnikov, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem in se opravlja z določeno pogostostjo na vnaprej določenih relacijah znotraj Slovenije, potniki pa lahko med potjo vstopajo in izstopajo na predhodno določenih postajališčih. Za te prevoze je obvezno treba spoštovati vnaprej določene vozne rede in cenike prevozov.

Vozni red mora prevoznik pred začetkom uveljavitve objaviti na avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih postajališčih in avtobusnih postajališčih, na katerih so po voznem redu predvideni postanki. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se na posamezni liniji lahko opravlja po istem voznem redu tudi z več avtobusi.

Potniki, ki uporabljajo linijski prevoz, z izjemo posebnega linijskega prevoza, morajo ves čas prevoza imeti vozovnice, iz katerih so razvidni:

 • točka vstopa in izstopa,
 • čas veljavnosti vozovnice,
 • cena prevoza.

Javni linijski prevoz potnikov, razen prevozov v mestnem prometu in prevozov učencev osnovnih šol, zagotavlja država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa najugodnejšim ponudnikom prevozov podeli koncesije.

Koncesija za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu obsega:

 • prevoz potnikov na linijah po voznem redu, v skladu s splošnimi prevoznimi pogoji, ki jih določi direkcija, na podlagi tarifnega sistema in javno objavljenega cenika,
 • prodajo vozovnic,
 • obveščanje uporabnikov javnega linijskega potniškega prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah  prevoza,
 • prevoz izročene in nespremljane prtljage.

Koncesije podeljuje Direkcija za infrastrukturo, organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Pred podelitvijo koncesij določi potrebe po prevozih (vozne rede), v času prometnega leta pa največ dvakrat letno s spremembami voznega reda le-tega uskladi z dejanskimi potrebami po prevozih.

Za organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu so pristojne lokalne skupnosti, ki lahko določijo izvajanje mestnega prometa za gospodarsko javno službo. Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe se zagotavlja s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna lokalne skupnosti.

Linijski prevoz v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev  se po določilih Zakona o prevozih v cestnem prometu obvezno opravlja kot lokalna gospodarska javna služba.

Posebni linijski prevoz

Skladno z določili uredbe EU posebni linijski prevozi pomenijo linijske prevozne storitve, s katerimi se zagotovi prevoz določene kategorije potnikov, prevoz drugih potnikov pa ne, ne glede na to, kdo jih organizira.

Ureditev področja na nacionalni ravni je posebne linijske prevoze opredelila kot prevoz samo določene vrste potnikov, ki izključuje druge potnike in se opravlja na podlagi pisne pogodbe med prevoznikom in naročnikom prevoza. Vezano na prevoz določene kategorije potnikov iz uredbe, se na nacionalni ravni obravnavani prevozi izvajajo kot prevozi delavcev na delo in domov, prevozi šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo, prevozi oseb s posebnimi potrebami med domom in zavodom ter prevozi vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico. Ne glede na zahtevo iz prvega odstavka 54. člena pa lahko storitve posebnega linijskega prevoza uporabljajo tudi drugi potniki, če se tako s pogodbo, ki zraven priglasitve predstavlja osnovni pogoj za izvajanje prevoza, dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.
 

Občasni prevozi potnikov

Ti prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije. Gre za prevoz potnikov, pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza.

Avto-taksi prevoz

Avto-taksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj. V dovoljenju določijo območje, na katerem se lahko opravlja prevoze.

Avto-taksi lahko prevaža potnike znotraj in iz območja določenega v dovoljenju za opravljanje avto-taksi prevozov. Prevzem novih potnikov izven tega območja je prepovedan.

Na območjih lokalnih skupnosti, ki nimajo urejenih taksi prevozov, lahko na poziv potnika tak prevoz opravi prevoznik, ki ima za opravljanje te dejavnosti izdano dovoljenje na območju druge lokalne skupnosti.

Lokalne skupnosti določijo v svojih aktih tudi druge pogoje in način opravljanja avto-taksi prevozov, predvsem pa postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov, barvo vozil in avto-taksi postajališča.

Med prevozom potnikov z avto-taksi vozilom mora biti vključen taksimeter, ki mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza. Taksimeter mora biti pregledan v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje.

Posebna oblika prevozov

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa dve vrsti posebnih oblik prevoza potnikov in sicer: 

 • prevoz s cestnim turističnim vlakom in
 • prevoze invalidov ali bolnikov, ki potrebujejo redno oskrbo.

Organizacijo, način in pogoje opravljanja posebne oblike prevozov potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov (cestni turistični vlak), določa samoupravna lokalna skupnost.
Prevozi invalidov ali bolnikov, ki potrebujejo redno oskrbo v zdravstvenih ustanovah (dializni bolniki, in podobni), se kot posebna oblika prevozov opravljajo brez licence, če se s temi vozili prevaža samo take osebe.

Socialna zakonodaja in tahografi

Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem morajo biti vozila, ki so dana v uporabo po 1. maju 2006 opremljena z digitalno snemalno opremo, digitalni tahograf. Digitalni tahograf nadomesti analogne tahografe in zapisuje voznikove čase voženj in počitka na pomnilniške kartice, ki zamenjajo tako imenovane papirnate tahografske vložke. Digitalni in analogni tahograf se mora uporabljati v skladu z določili evropske zakonodaje, ki bo v prihodnjih letih uvedla pametni tahograf.

Pametni tahograf bo imel dodane naslednje funkcije:

 • Zapisovanje položaja vozila v določenih trenutkih med dnevnim delovnim časom, povezava z GNSS
 • Zgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabe na daljavo
 • Vmesnik za povezavo z inteligentnimi prometnimi sistemi.

Nekaj razlogov za uvedbo pametnih tahografov

Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem bi morale države članice brez poseganja v načelo subsidiarnosti v skladu s kategorijami kršitev, kakor so opredeljene z evropsko zakonodajo, naložiti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni.

Izkušnje so pokazale, da bi bilo treba za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti tahografskega sistema izboljšati nekatere tehnične elemente in postopke nadzora.

Uporaba tahografov, ki so povezani z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom, je ustrezen in stroškovno učinkovit način za avtomatsko zapisovanje položaja vozila ob določenih urah med dnevnim delovnim časom, da se podpre delo inšpektorjev med nadzorom, zato bi jo bilo treba določiti.

Evropska direktiva zahteva, naj države članice opravijo minimalno število cestnih preverjanj. Komunikacija na daljavo med tahografom in nadzornimi organi zaradi cestnega preverjanja olajša ciljna cestna preverjanja, kar omogoča zmanjšanje upravnih obremenitev, ki nastajajo z naključnimi pregledi prevoznih podjetij.

Inteligentni prometni sistemi (ITS) lahko pomagajo pri obravnavanju problemov, s katerimi se srečuje evropska prometna politika, kot sta naraščanje obsega cestnega prometa in zastojev ter povečevanje porabe energije. Zato bi bilo treba v tahografih zagotoviti standardizirane vmesnike, da se zagotovi njihova interoperabilnost z aplikacijami ITS.

Opis sistema digitalnega tahografa

Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem te zakonodaje izvajajo ministrstvo, inšpektorat, pristojen za promet, inšpekcija za delo, tržna inšpekcija, finančna uprava in policija, in sicer tako, da:

 1. ministrstvo izvaja nadzor izvajanja postopkov in nalog v tahografskih delavnicah  in izdajatelju tahografskih kartic;
 2. inšpektorat, pristojen za promet, izvaja inšpekcijski nadzor na cesti in pri prevoznikih;
 3. inšpekcija za delo izvaja inšpekcijski nadzor nad delovnim časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri prevoznikih;
 4. tržna inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad tem, ali ima zapisovalna oprema, ki je dana na trg, veljavno odobritev tipa;
 5. policija izvaja nadzor na cesti v okviru nadzora nad varnostjo cestnega prometa;
 6. Finančna uprava izvaja nadzor na cesti v okviru izvajanja nadzora nad prevozi po cesti.

V Republiki Sloveniji je za koordinacijo izvajanja nadzora zadolžen inšpektorat, pristojen za promet, torej Inšpektorat za infrastrukturo. 

Temeljne kvalifikacije voznikov za prevoz potnikov in blaga

Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje za voznike avtobusov (kategorije D, D+E, D1 in D1+E) in za voznike težjih tovornih vozil (C, C+E, C1 in C1+E) določa evropska direktiva o začetni usposobljenosti (kvalifikaciji) in periodičnem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Zakon o prevozih v cestnem prometu.

V skladu s predpisi morajo imeti vozniki navedenih vozil pridobljeno temeljno kvalifikacijo, nato pa se morajo najkasneje vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja. Pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redna usposabljanja  izvajajo pooblaščeni centri, ki jih je pooblastil minister za promet. Kot dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju se izda spričevalo na podlagi katerega se vozniku v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah vpiše koda (095) z veljavnostjo 5 let. Vpis kode v vozniško dovoljenje kakor tudi izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah izvajajo upravne.

Prevoz nevarnega blaga

Nevarno blago je blago, ki zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti ali stanja, v katerem se prevaža, predstavlja med prevozom nevarnost za ljudi, lahko povzroči onesnaženje okolja ali materialno škodo in je kot takšno določeno v predpisih. Predpisi o prevozu nevarnega blaga določajo pogoje, ki jih je treba spoštovati za zagotovitev še sprejemljive varnosti med prevozom. Veljavni mednarodni predpisi, ki se za cestni prevoz uporabljajo tudi za notranje prevoze, zelo podrobno določajo pogoje za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnega blaga, usposabljanje in odgovornosti sodelujočih pri prevozu ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prevozna sredstva, kot so izdelava, dokumentacija, oprema in označitev. 

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga določa, da lahko nevarno blago prevažajo osebe, ki so usposobljene in imajo ustrezen ADR certifikat o usposobljenosti voznika. Strokovno usposabljanje voznikov izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za promet. Po končanem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja vozniki pridobijo ADR certifikat o strokovni usposobljenosti.