Skoči do osrednje vsebine

Tehnični pregled in registracija vozil

V Republiki Sloveniji imajo uporabniki motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu pravico uporabljati registrirana vozila. Zavezanci, torej fizične ali pravne osebe, na katere je vozilo registrirano, pravico do uporabe registriranega vozila pridobijo s plačilom letne dajatve za registrirano vozilo.

Lastnik vozila pri registracijski organizaciji plača letno dajatev v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej, oziroma v sorazmernem deležu za obdobje registracije vozila oziroma obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja.

Znesek vplača pri registracijski organizaciji ali neposredno na predpisani vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.

Stroške brezgotovinskega plačila krijejo stranke. Registracijska organizacija na podlagi pravilnega plačila letne dajatve izda oziroma podaljša prometno dovoljenje. Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih vozil in priklopnih vozil, skladno z Uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, glede na podatke, razvidne iz uradnih evidenc o registriranih vozilih.

Evidence motornih vozil in vozniških dovoljenj

Evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil in računalniško evidenco voznikov vodi Minisrstvo za infrastrukturo.

Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na izdanem prometnem dovoljenju in registraciji, podatke o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, podatke o tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge podatke.


Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, vsebujejo osebno ime oziroma ime podjetja, EMŠO oziroma matično številko ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža podjetja. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in o trajnih preskusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona in osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo.

Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje podatke o imetniku vozniškega dovoljenja, o potrdilu za prvo pomoč, podatke o zdravniških spričevalih, podatke o začasno odvzetih vozniških dovoljenjih po zakonu, ki ureja prekrške in zakonu, ki ureja kazenski postopek ter podatke o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj.

Iz evidence registriranih vozil objavljamo podatke o številu registriranih vozil po posamezni upravni enoti, kategoriji vozila in sektorju lastništva na zadnji dan v mesecu.
  
Podatke o novo registriranih vozilih za pretekli mesec in bazo vozil s stanjem voznega parka na 31. 12. v posameznem letu objavljamo spletnem portalu NIO.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo