GOV.SI

Dejanska raba zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Direkcija RS za infrastrukturo vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture – ZEDRZ (Ur. l. RS, št. 13/2018) in Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišča javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 58/2019) Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) vzpostavi in vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Navedena pravna podlaga določa način, vsebino in roke, do katerih morajo upravljavci javne cestne in javne železniške infrastrukture pripraviti podatke o dejanski rabi zemljišč v njihovem upravljanju ter jih v predpisanem izmenjevalnem formatu posredovati DRSI kot predlog vpisa v matično evidenco.

Skladno z 11. členom ZEDRZ je 1. junij 2019 rok za posredovanje podatkov, ki jih morajo upravljavci posredovati v matično evidenco. V skladu s 7. odstavkom 3. člena ZEDRZ minister, pristojen za infrastrukturo, predpiše Metodologijo za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture:

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu z 2. odstavkom 3. člena ZEDRZ določi Podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco. Podatkovni model predstavlja strukturo podatkov, ki jih mora upravljavec upoštevati ob posredovanju podatkov javne cestne infrastrukture v matično evidenco dejanske rabe zemljišč, ki jo vodi Direkcija.

Direkcija, ki kot upravljavec matične evidence skrbi za kakovost evidentiranih podatkov, bo pred evidentiranjem podatkov pridobljenega elaborata izvedla  kontrolne postopke. Kontrolni postopki bodo poleg tehnično/tehnoloških kontrol vključevali tudi ključne kriterije, kot so:

  • ZK GJI mora biti skladen s stanjem v naravi. Os ceste mora torej potekati znotraj vozišča po celotnem poteku posamezne ceste (skladnost osi z aerofoto posnetki);
  • ZK GJI mora biti skladen z aktualnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest;
  • Posredovani sloj dejanske rabe zemljišč pod cestami mora izkazovati dejansko stanje v naravi (območje cestnega sveta).

Posredovani elaborati, ki ne bodo skladni z metodologijo in navedenimi izhodiščnimi kriteriji, bodo zavrnjeni kot neustrezni.

Na voljo je Šifrant izmenjevalnega formata v programu MS Excel, iz katerega so razvidni enolični identifikatorji, ki so določeni za posameznega upravljavca.

Podrobnejše informacije glede vsebinskih, tehničnih, strokovnih, tehnoloških vprašanj lahko pridobite, če nam posredujete vprašanje na elektronski naslov RACI.DRSI(at)gov.si. Potrudili se bomo, da boste prejeli zadovoljive odgovore. Ker je problematika obsežna, bomo sproti dopolnjevali seznam pogostih vprašanj in odgovorov nanje, ki je objavljen na dnu strani. Splošne napotke in ugotovitve bomo strnili v 'navodila in usmeritve za občinske javne ceste'. Upravljavcem evidenc priporočamo tudi objavo obrazca (papirna in digitalna oblika), s pomočjo katerega bodo lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javna cesta, lahko podali predlog za uskladitev podatkov z dejanskim stanjem v naravi, kot to določa 8. člen ZEDRZ.

Dokumenti in obrazci

Direkcija upravljavcem cest zaradi boljšega razumevanja problematike predlaga uporabo Usmeritev za upravljavce, kjer je natančneje opisan postopek vzpostavitve evidence zemljišč pod cestami.

Objavljamo vzorec osnovne XML datoteke za občino, ki mora spremljati pripadajoče sloje dejanske rabe.

Objavljamo tudi primer izdelanega elaborata za državne ceste na območju "Petrovo Brdo", ki vsebuje osnovno XML datoteko in pripadajoče sloje v stisnjenem dokumentu (zip).

Upravljavcem priporočamo, da v postopku z lastniki nepremičnin, ki bodo vložili zahtevek za uvedbo tehničnega postopka (skladno z 8. členom ZEDRZ), uporabljajo pripravljen obrazec, vlagatelju pripombe pa zagotovijo kopijo vložene pripombe, saj bo ta dokument potreben v primeru vložitve zahteve za izvedbo upravnega postopka. 

V primeru uvedbe upravnega postopka bo Direkcija morala pridobiti vso dotedanjo dokumentacijo, ki jo bo najprej zahtevala od vlagatelja zahtevka za upravni postopek; če je vlagatelj zahtevka ne bo imel, jo bo zahtevala od upravljavca evidence, na podatke katere je posameznik pričel upravni postopek.

Predstavitveni seminarji

Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenimi partnerji vabi na posvet z naslovom: EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin.

Posveti bodo potekali v različnih krajih po Sloveniji v naslednjih terminih:

  • 13. 3. 2019, City Hotel Maribor, Ulica kneza Koclja 22, Maribor (Program posveta),
  • 19. 3. 2019, Perla, Casinò & Hotel, Kidričeva 7, Nova Gorica (Program posveta),
  • 28. 3. 2019, Hotel Evropa, Krekov trg 4, 3000 Celje (Program posveta),
  •   5. 4. 2019, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana (Program posveta).

Vabilo na predstavitvene seminarje vzpostavitve dejanske rabe zemljišč pod cestami z dne 4. 3. 2019.

Namen posvetov oz. seminarjev je upravljavcem občinskih cest, avtocest in železnic, zainteresirani strokovni javnosti in predstavnikom medijev podati informacije, ki so nujne, da se potrebne aktivnosti izvedejo tudi v praksi.

Prijave sprejemamo na spletni strani www.educenter.si. Podrobnejše informacije o dogodku lahko dobite tudi na elektronskem naslovu info(at)educenter.si  ali telefonski številki 041 348 364.

Vljudno vabljeni.

Vprašanja in odgovori

Obširnejši odgovori so v posamičnih pdf dokumentih, ki se ob kliku na povezavo odprejo v novem zavihku.

------------------

------------------

  • Vprašanje: Kako ravnati v primeru neskladja obstoječega sloja ZK GJI občinskih cest oz. neskladja veljavnega odloka o kategorizaciji občinskih cest s podatki zajete dejanske rabe zemljišč pod cestami?
  • Odgovor:   Skladnost sloja ZK GJI občinskih cest in veljavnega odloka o kategorizaciji občinskih cest z zajemom podatkov dejanske rabe zemljišč pod cestami