Skoči do osrednje vsebine

Občine - kategorizacija cest in evidence Banke cestnih podatkov

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih so občine dolžne do 15. maja tekočega leta Direkciji za infrastrukturo posredovati podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih ter o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu.

Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2019

Direkcija z dnem 4. 5. 2020 poziva vse občine, da do 15. 5. 2020 oddajo podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih (Banka cestnih podatkov - BCP) in podatke o izdatkih za občinske javne ceste v letu 2019.

Dopis z dne 4. 5. 2020: Obvezno posredovanje BCP podatkov Direkciji RS za infrastrukturo – za leto 2019

Banka cestnih podatkov / Banka cestnih izdatkov (BCP/BCI)

Navodilo občinam za pripravo podatkov Banke cestnih podatkov in podatkov o izdatkih za občinske javne ceste, občinam olajša pripravo podatkov.

Kategorizacija občinskih javnih cest

Navodila občinam za pripravo, dopolnitev ali spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest s prilogama:
– Dogovor med upravljavci cest glede stičnih točk - medobčinske uskladitve in uskladitev z ZGS,
– Tabela predloga križišč - uskladitev občinskih cest z državnimi cestami (Excel datoteka).

Direkcija za infrastrukturo v primeru ustreznega gradiva izda pozitivno mnenje k predlaganim spremembam, v nasprotnem primeru pa občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij.

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Trenutno aktualne verzije programske aplikacije Banka cestnih podatkov - sistema za vodenje in analizirane podatkov o cestah na nivoju občine so:

  • BCP 2.1 (2006) – popravek verzije 2.0 (sistemske težave pri inštaliranju nadgradnje z verzije 1.0 na 2.0)
  • BCP 2.2 (2007) – prilagoditev verzije 2.1 za kombinacijo Windows XP/Vista in Office 2007
  • Centalni sistem MAXIMUS - v primeru novejših sistemov (Windows 7 ter Office 2007 ali Office 2010) - internetna aplikacija zunanjega ponudnika z gostovanjem na strežniku (občina krije le stroške gostovanja)

Podporo uporabnikom BCP programa v primeru tehničnih težav, pa tudi glede vsebinskih vprašanj izvajamo na Direkciji za infrastrukturo, in sicer se na nas lahko obrnete ustno na telefonsko številko 01/478-8097 (informatika - podpora) ali pisno na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Pregled preteklih dogodkov

Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2018

Direkcija je z dopisom 3. 4. 2019 pozvala vse občine k oddaji podatkov o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih ter podatkov o izdatkih za občinske javne ceste v letu 2018 - BCP/BCI (rok oddaje 15. 5. 2019) in o dejanski rabi zemljišč pod cestno infrastrukturo (rok oddaje 1. 6. 2019).

Predavanje "Predstavitev postopkov kategorizacije cest in vpisa cest v kataster GJI"

Direkcija je na posvetu dne 16. 1. 2019 v Austria trend hotelu organizirala predavanje z namenom, da občine seznani z osnovo za evidentiranje dejanske rabe zemljišč - tj. usklajeno stanje evidenc (vsebinska in tehnična pravilnost podatkov banke cestnih podatkov, odloka o kategorizaciji občinskih cest in vpisa osi cest v ZK GJI).

Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2017

Direkcija je 24. 4. 2018 pozvala vse občine, da do 15. 5. 2018 oddajo podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih (Banka cestnih podatkov - BCP) in podatke o izdatkih za občinske javne ceste v letu 2017.