Skoči do osrednje vsebine

Občinske javne ceste - kategorizacija občinskih cest in evidence o cestah, banka cestnih podatkov (BCP)

Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in cestni promet.

Kategorizacija občinskih javnih cest

Na podlagi določil Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest so bile vse občine v Republiki Sloveniji dolžne vzpostaviti prvo kategorizacijo občinskih javnih cest. Javne ceste se umestijo v določeno kategorijo na podlagi meril določenih v Uredbi, katera predpisuje tudi način spremembe in dopolnitve kategorizacije javnih cest.

Navodilo občinam za pripravo dopolnitev ali spremembo odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest

Občine, ki želijo spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest, morajo vlogo za spremembo ali dopolnitev kategorizacije občinskih javnih cest dati v predhoden pregled in mnenje Direkciji za infrastrukturo.

Vloga z vsemi prilogami se posreduje Direkciji za infrastrukturo po elektronski pošti na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Evidence o občinskih javnih cestah - Banka cestnih podatkov (BCP)

Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o javnih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke o javnih cestah in objektih na njih. Obveznost vodenja podatkov o občinskih javnih cestah občinam nalagata Zakon o cestah (ZCes-2) in Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, ki določata, da je podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, treba tekoče zbirati in redno vnašati, zbirne podatke pa voditi in posredovati Direkciji za infrastrukturo enkrat letno.

Navodilo občinam za pripravo tehničnih podatkov o cestah in podatkov o izdatkih za občinske javne ceste

Občine so dolžne do 15. maja tekočega leta Direkciji posredovati naslednje podatke za preteklo leto:

  •  podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in
  •  podatke za evidenco podatkov o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu (obvezni prilogi II/B in V).

Podatki se posredujejo Direkciji za infrastrukturo po elektronski pošti na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Poziv občinam za posredovanje podatkov BCP za preteklo leto

Poziv občinam za posredovanje podatkov BCP za leto 2023

Direkcija poziva vse občine, da do 15. maja tekočega leta oddajo tehnične podatke o cestah in podatke o izdatkih za občinske javne ceste. Podatki naj bodo pripravljeni v skladu z Navodili občinam za pripravo podatkov banke cestnih podatkov in podatkov o izdatkih za občinske javne ceste – NA 0040/R2 in z upoštevanimi pripombami iz dopisa o pregledu posredovanih podatkov BCP, ki ste ga prejeli za pregled baze BCP za vašo občino, oddane preteklo leto.

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Trenutno aktualni verziji programske aplikacije Banka cestnih podatkov - sistema za vodenje in analizirane podatkov o cestah na nivoju občine sta:

  • BCP 2.2 (2007) – prilagoditev verzije 2.1 za kombinacijo Windows XP/Vista in Office 2007 in
  • Centalni sistem MAXIMUS - v primeru novejših sistemov (Windows 7 ter Office 2007 ali Office 2010) - internetna aplikacija zunanjega ponudnika z gostovanjem na strežniku (občina krije le stroške gostovanja).

Uporabniki programa BCP se lahko v primeru tehničnih težav, pa tudi glede vsebinskih vprašanj obrnete na Direkcijo preko telefonske številke 01/478-8097 (informatika – tehnična podpora) ali pisno na elektronski naslov bcpobc@gov.si (vsebinska vprašanja).