Skoči do osrednje vsebine

Predaja izvedenih del - podatki za Banko cestnih podatkov (BCP)

Skladno z zakonodajo so izvajalci del na državnih cestah dolžni predati dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah najkasneje v roku 15 dni po zaključku gradnje v pregled na Direkcijo za infrastrukturo.

Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 6/2024) se poročila o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in projekti izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah preda osebno, po pošti ali e-pošti na Direkcijo za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet. Dokumentacijo so dolžni zagotavljati izvajalci del na državnih cestah.

Pravilnik v svojem 9. členu podrobneje opredeljuje zavezance za zbiranje podatkov. Način zbiranja in vsebina sta določena v 10. členu. Rok za oddajo tehničnih podatkov o cestah in objektih pa je določen v 15. členu pravilnika, in sicer, da morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotoviti takoj po opravljenem tehničnem pregledu oziroma pred predajo nove ali rekonstruirane javne ceste in objektov na njih v promet. Podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, morajo zagotoviti v 30 dneh po izvedbi teh del.

BCP - evidence o cestah in obrazci

Vodenje in zbiranje podatkov o cestah je ena izmed nalog, ki se izvaja v Sektorju za evidence o cestah, informatiko in arhiv (SECIA). Evidence o cestah vsebujejo podatke o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v evidenci tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in so sestavni del banke cestnih podatkov (krajše BCP). Zato je pomembno, da so vse spremembe signalizacije, opreme cest in objektov natančno popisane na za to predpisanih obrazcih, te pa po pregledu nadzora posredovane na naslove, navedene v spodnjih Navodilih za izpolnjevanje BCP obrazcev.

Izobraževanje za BCP popisovalce

Trenutno ni na voljo nobenega izobraževanja.

Pregled preteklih dogodkov

Izobraževanje za BCP popisovalce 2019

21., 26. in 27. novembra 2019 je bilo organizirano izobraževanje in delavnice za BCP popisovalce za področje Banke cestnih podatkov (za delo z aplikacijo WEPS) na lokaciji Računovodska hiša Unija, Brezovica.

Prijava pri organizatorju: EDUcenter.

Izobraževanje za BCP popisovalce 2018

28. in 29. novembra 2018 je bilo organizirano izobraževanje za BCP popisovalce za področje Banke cestnih podatkov na lokaciji Računovodska hiša Unija, Brezovica.

Prijava pri organizatorju: EDUcenter.

Zakonodaja