Skoči do osrednje vsebine

Predaja izvedenih del - podatki za Banko cestnih podatkov (BCP)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Skladno z zakonodajo izvajalci del na državnih cestah predajo dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet.

Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št. 49/1997 in 2/2004) se poročila o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in projekti izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah preda na Direkcijo za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet. Dokumentacijo so dolžni zagotavljati izvajalci del na državnih cestah.

Pravilnik v svojem 9. členu podrobneje opredeljuje zavezance za zbiranje podatkov. Način zbiranja in vsebina sta določena v 10. členu. Rok za oddajo tehničnih podatkov o cestah in objektih pa je določen v 15. členu pravilnika, in sicer, da morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotoviti takoj po opravljenem tehničnem pregledu oziroma pred predajo nove ali rekonstruirane javne ceste in objektov na njih v promet. Podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, morajo zagotoviti v 30 dneh po izvedbi teh del.

BCP - evidence o cestah in obrazci

Vodenje in zbiranje podatkov o cestah je ena izmed nalog, ki se izvaja v Sektorju za evidence o cestah, informatiko in arhiv (SECIA). Evidence o cestah vsebujejo podatke o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v evidenci tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in so sestavni del banke cestnih podatkov (krajše BCP). Zato je pomembno, da so vse spremembe signalizacije, opreme cest in objektov natančno popisane na za to predpisanih obrazcih, te pa po pregledu nadzora posredovane Direkciji za infrastrukturo.

Iskalnik