Skoči do osrednje vsebine

Vloga za potrditev referenc izvedenih del s področja infrastrukture

Reference za pretekla kvalitetno opravljena dela, ki so pri kandidiranju na javnih razpisih obvezna priloga, morajo ponudniku potrditi naročniki že opravljenih del, zato smo na Direkciji za infrastrukturo pripravili navodila vlagateljem za potrditev referenc izvedenih del.

Navodila vlagateljem za potrditev reference izvedenih del

Vlagatelj za potrditev referenc naslovi vlogo na naslednji način:
 
1. Vloga mora biti podana v glavno pisarno Direkcije za infrastrukturo po pošti, osebno ali na elektronski naslov.

2. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora na Direkcijo za infrastrukturo prispeti praviloma vsaj 8 dni pred njegovo predvideno izdajo, sicer ne moremo zagotoviti pravočasne rešitve vloge.

3. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora obvezno vsebovati:

 • v celoti pravilno izpolnjen obrazec za potrditev referenc z obvezno navedbo številke pogodbe Direkcije za infrastrukturo, oziroma naročila;
  V primeru, ko gre za pogodbo s partnerji, je potrebno obvezno navesti vse partnerje ter vrednost opravljenih del posameznega partnerja s  kratkim  opisom  izvedenih  del.
  V primeru, ko gre za pogodbo s podizvajalci, je potrebno obvezno navesti glavnega izvajalca ter vrednost opravljenih del podizvajalca s kratkim opisom teh del.
 • zadnjo potrjeno referenco (če obstaja).

4. Potrjene reference Direkcija za infrastrukturo posreduje po pošti. Vlagatelj lahko na podlagi predhodne najave prevzame potrjene reference tudi osebno.

Pogoji za potrditev referenc

Pogoj za potrditev reference za:

 • izvedbo investicijskih vzdrževalnih del je pozitivni sklep komisije za pregled teh del,
 • izvedbo vzdrževalnih del v javno korist je pridobitev vsaj začasnega dovoljenja za obratovanje ceste oziroma dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste,
 • izvedbo novogradenj oziroma izvedbe del na podlagi gradbenega dovoljenja je pridobljeno uporabno dovoljenje,
 • izdelavo projektne dokumentacije je izdano potrdilo o opravljeni recenziji oziroma reviziji projektne dokumentacije,
 • izdelavo investicijske dokumentacije je potrditev skladno z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest,
 • ostale primere je izvedba brez hujše pomanjkljivosti ali strokovne napake (npr.: nestrokovna, nepopolna, nepravočasna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, in tako dalje).

Naročnik si pridržuje pravico, da z obrazložitvijo ne glede na naštete pogoje zavrne potrditev reference.