Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za zdravje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za zdravje

Naslov: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 60 01

E-naslov: is.vog@zm.pg

Odgovorna oseba: Danijel Bešič Loredan, minister

Datum prve objave kataloga: 22. 11. 2018

Datum zadnje spremembe: 24. 5. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=33

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za zdravje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za zdravje skrbimo za razvoj kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, ki temelji na univerzalnosti, solidarnosti in pravičnosti. Prizadevamo si za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanja bolezni, optimizacijo zdravstvene oskrbe, povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva. V središče zdravstvenega sistema postavljamo potrebe pacienta. Svoje naloge opravljamo na naslednjih področjih:

 • javno zdravje,
 • zdravstveno varstvo,
 • ekonomika javnega zdravstva,
 • zdravstvena nega,
 • digitalizacija zdravstva,
 • evropske zadeve in mednarodna sodelovanja.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za digitalizacijo v zdravstvu
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 62 68
is.vog@zm.pg

Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 07
is.vog@zm.pg

Direktorat za zdravstveno nego
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 20
is.vog@zm.pg

Direktorat za zdravstveno varstvo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 05
is.vog@zm.pg

Kabinet ministra
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 01
is.vog@zm.pg

Sekretariat
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 21
is.vog@zm.pg

Služba za dolgotrajno oskrbo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 03
is.vog@zm.pg

Služba za notranjo revizijo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 76
is.vog@zm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 63
is.vog@zm.rp

Služba za sistemsko zakonodajo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 68 36
is.vog@zm.pg

Služba za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 478 60 01
is.vog@zm.pg

Organi v sestavi

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
dr. Damijan Škrk, direktor
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
01 478 87 09
is.vog@zm.svsru-pg

Urad Republike Slovenije za kemikalije
mag. Alojz Grabner, direktor
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
01 400 60 51
is.vog@zm.ksru-pg

Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
01 478 60 14
is.vog@ziknu.pg

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
mag. Edis Grcić, glavni inšpektor
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 280 38 02
is.vog@sriz.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Tamara Abraham

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Irena Budimir

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Mojca Drča

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Tadej Fijavž

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


mag. Luka Gorup

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


dr. Andrej Janžič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Maja Jurovič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Mirjana Ranzinger

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


Marija Sajovic

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje


dr. Vesna Zupančič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zdravje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Alcohol
Transplantation of Human Body Parts for the Purposes of Medical Treatment
Drugs
Mental Health
Smoking and Tobacco Control
Prevention and Control of Hospital Infections
Patients’ Rights
Drinking Water
Health and Safety at Work
Regulating the Sanitary Suitability of Foodstuff, Products and Materials Coming into Contact with Foodstuffs
Data Collections
Medicinal Products
Complementary and Alternative Medicine
Medical Services
Health Services
Health Care and Health Insurance
Food for Special Groups

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva
 • Sodelovanje z ministrstvi pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje in ostalih predpisov s posameznih področjih
 • Vodenje in odločanje na prvi stopnji v postopkih: izdaje dovoljenj za opravljanje zdravstvene, lekarniške in zdraviliške dejavnosti, pridobitev naziva klinika, klinični inštitut in klinični oddelek, priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva, podeljevanje naziva primarij, svetnik in višji svetnik, podeljevanja koncesij s področja zdravstvene, lekarniške in zdraviliške dejavnosti, podeljevanje statusa društva v javnem interesu ipd.
 • Vodenje in odločanje na drugi stopnji zoper odločbe izdane s strani Zdravniške zbornice Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke ipd.
 • Vodenje in odločanje v postopkih posredovanja informacij javnega značaja
 • Sodelovanje in priprava letnega dogovora z izvajalci zdravstvene dejavnosti glede izvajanja javne zdravstvene službe

V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03, 7/06) ministrstva objavljajo številčno označene razvide z zahtevnostjo odločanja v upravnih postopkih po materialnopravni zakonodaji na svojih spletnih straneh.

 

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.
V prostorih ministrstva se izvaja videonadzor.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Informacije v zvezi s postopki oddaje javnega naročila
 • Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na podelitve koncesij v zdravstvu
 • Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na področje nujne medicinske pomoči
 • Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence Ministrstva za zdravje
 • Področje javnih natečajev in izbire kandidatov

Katalogi informacij javnega značaja