Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva primarij

Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)  za njihovo dolgoletno in uspešno zdravstveno-vzgojno, organizacijsko in strokovno delo, na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 6/93 in 113/00).

  • Navodilo za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij

    Ob vložitvi vloge mora vlagatelj plačati tudi upravno takso na podlagi 4. in 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Taksa v višini 22,60 EUR se nakaže na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100–1000315637 in sklic 11 27111–7111002-21. Potrdilo o plačilu se priloži k vlogi.
    Navodila | Ministrstvo za zdravje

Vloge za pridobitev naziva primarij kandidati posredujejo po pošti, s pripisom "komisija za podelitev naziva primarij", ali na elektronski naslov.

Predloge je možno posredovati komisiji skozi vse leto, najkasneje do 31. decembra za podelitev v prihodnjem letu. Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva primarij in Navodili za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij.