Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva primarij

Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)  za njihovo dolgoletno in uspešno zdravstveno-vzgojno, organizacijsko in strokovno delo, na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 6/93 in 113/00).

  • Navodilo za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij

    Ob vložitvi vloge mora vlagatelj plačati tudi upravno takso na podlagi 4. in 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Taksa v višini 22,60 EUR se nakaže na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa SI56 0110 0100 0315 637, model: 11 sklic: 27111–7111002-23. Koda namena: GOVT. Potrdilo o plačilu se priloži k vlogi.
    Navodila

Vloge za pridobitev naziva primarij kandidati posredujejo po pošti, s pripisom "komisija za podelitev naziva primarij", ali na elektronski naslov.

Predloge je možno posredovati komisiji skozi vse leto, najkasneje do 31. decembra za podelitev v prihodnjem letu. Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva primarij in Navodili za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij.

Strokovno-posvetovalna komisija

Minister za zdravje za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva primarij, kot strokovnega izvedenca za dobo štirih let imenuje strokovno-posvetovalno komisijo.

Komisija ima predsednika in štiri člane. Vsi člani komisije in njihovi namestniki so zdravniki, pri čemer mora biti vsaj en član doktor dentalne medicine.

Komisijo sestavljajo:

  • dr. Zdenka Tičar, predstavnica Ministrstva za zdravje, predsednica,
  • dr. Matej Kolenc, dr. med., predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije, član,
  • prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med., predstavnik Slovenskega zdravniškega društva, član,
  • prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med., predstavnica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, članica,
  • prof. dr. Janez Rebol, dr. med., predstavnik Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, član.