Skoči do osrednje vsebine

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti

Zdravilsko dejavnost lahko opravlja le izvajalec z licenco.
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravilca za samostojno izvajanje posameznih zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in ki jo zdravilcu podeli Zdravilska zbornica za dobo sedmih let.
Vsakdo ima pravico pridobiti podatke o tem, ali zdravilec ima licenco, podatek, katere zdravilske sisteme in zdravilske metode izvaja in naslov opravljanja zdravilske dejavnosti.

Izdaja in odvzem licence

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravilca za samostojno izvajanje posameznih zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in ki jo zdravilcu podeli Zdravilska zbornica za dobo sedmih let.

Vlogo za pridobitev licence (obrazec spodaj) posredujete osebno ali pošti na pristojni organ - Ministrstvo za zdravje. Zdravilska zbornica po podelitvi licence zdravilca po uradni dolžnosti vpiše v register. 

Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence. Za podaljšanje licence mora zdravilec v obdobju veljavnosti licence z usposabljanji in izobraževanji obnavljati in izpopolnjevati svoje znanje s področja zdravilstva.

Zdravilec mora dva meseca pred iztekom veljavnosti licence zbornici predložiti vsa dokazila o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v tem obdobju in mnenje strokovnega zdravilskega združenja o ustreznosti navedenih usposabljanj in izobraževanj. Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence.

Zbornica lahko zdravilcu začasno ali trajno odvzame licenco.

Licenca se trajno odvzame v naslednjih primerih:

 • zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je ravnanje ali opustitev ravnanja zdravilca povzročilo trajne ali hujše posledice na zdravju ali celo smrt uporabnika storitev;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem zdravilske dejavnosti;
 • če zdravilec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke;
 • če se ugotovi, da zdravilec ponavlja kršitve in uporabnika storitev ne napoti na medicinsko zdravljenje ali ga od njega odvrača.

Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje v naslednjih primerih:

 • če se ugotovi, da zdravilec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje uporabnika storitev;
 • če je zdravilcu izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravilske dejavnosti;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen.

Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je bila zdravilcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi. Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let. Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko zdravilec ponovno zaprosi za podelitev licence.

Pogoji za pridobitev prve licence

Na podlagi 36. člena ZZdrav mora zdravilec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri (V. stop.) ali pridobljeno najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stop.) in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin, 
 • usposobljenost za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode, 
 • aktivno znanje slovenskega jezika, 
 • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Za izpolnjevanje pogojev je zdravilec dolžan v vlogi navesti podatke oziroma predložiti dokazila:

 • podatek o spričevalu o končani srednješolski strokovni izobrazbi ali o diplomi (kopijo spričevala oziroma kopijo diplome ali številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja),
 • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema ali zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in njegovih izkušnjah, 
 • znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom pooblaščenega izobraževalnega zavoda (Filozofska fakulteta, itd.); na dvojezičnih območjih pa tudi jezika narodne skupnosti, 
 • izjavo, da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.