Skoči do osrednje vsebine

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravilca za samostojno izvajanje posameznih zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in ki jo zdravilcu podeli Zdravilska zbornica za dobo sedmih let.

Vlogo za pridobitev licence se pisno pošlje na pristojni organ in se ji priloži naslednja dokazila:

 • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezno javno listino o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin;
 • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema in zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in o njegovih izkušnjah;
 • podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali potrdilo pooblaščene izobraževalne institucije o uspešno opravljenem preizkusu znanja jezika;
 • izjava, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Zbornica po podelitvi licence zdravilca po uradni dolžnosti vpiše v register. Register vsebuje naslednje podatke:

 • osebno ime;
 • kraj in datum rojstva;
 • naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
 • državljanstvo;
 • izobrazbo, strokovni oziroma znanstveni naslov;
 • podatke o licenci (datum, trajanje in področje, za katero je podeljena);
 • podatek o zdravilskih sistemih in zdravilskih metodah, ki jih izvaja;
 • pridobljeno dodatno znanje;
 • zaposlitev;
 • kraj oziroma naslov opravljanja zdravilske dejavnosti;
 • izrečene ukrepe zaradi kršitve kodeksa poklicne etike zdravilcev.

Vsakdo ima pravico pridobiti podatke o tem, ali zdravilec ima licenco, podatek, katere zdravilske sisteme in zdravilske metode izvaja in naslov opravljanja zdravilske dejavnosti.

Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence. Zbornica lahko zdravilcu začasno ali trajno odvzame licenco. Licenca se trajno odvzame v naslednjih primerih:

 • zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je ravnanje ali opustitev ravnanja zdravilca povzročilo trajne ali hujše posledice na zdravju ali celo smrt uporabnika storitev;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem zdravilske dejavnosti;
 • če zdravilec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke;
 • če se ugotovi, da zdravilec ponavlja kršitve in uporabnika storitev ne napoti na medicinsko zdravljenje ali ga od njega odvrača.

Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje v naslednjih primerih:

 • če se ugotovi, da zdravilec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje uporabnika storitev;
 • če je zdravilcu izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravilske dejavnosti;
 • če je zdravilec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen.

Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je bila zdravilcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi. Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let. Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko zdravilec ponovno zaprosi za podelitev licence.

Pogoji in dokazila

Ustrezna izobrazba

Zdravilec mora imeti najmanj srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin.

Dokazila

 • Podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali o diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezna javna listina o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin

Preizkus iz zdravstvenih vsebin

Zdravilec mora imeti najmanj srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin.

Zdravilec plača stroške preizkusa na podračun države št. 01100-1000621284 sklic št. 11 27111-7141009-007893 22 z oznako "za preizkus iz zdravstvenih vsebin pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije".

Zdravilec lahko pristopi k opravljanju preizkusa po predložitvi dokazila o plačilu stroškov preizkusa.

Zdravstvene vsebine, določene na ravni srednje strokovne izobrazbe, ki jih morajo poznati zdravilci, so:

 • prva pomoč;
 • anatomija in fiziologija;
 • vzgoja za zdravje in higiena;
 • interna medicina s patologijo.

Program preizkusa iz zdravstvenih vsebin je sestavljen iz naštetih zdravstvenih vsebin. Ministrstvo vodi seznam strokovne literature, ki pomaga zdravilcu za pripravo na preizkus. Znanja iz zdravstvenih vsebin lahko zdravilec pridobi na institucijah, ki izvajajo veljavne izobraževalne programe, ali s samoučenjem.

Zdravilec vloži prijavo za opravljanje preizkusa pri Ministrstvu za zdravje. Prijava vsebuje izjavo zdravilca o stopnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, izobraževalna institucija, na kateri je bila izobrazba, pridobljena in leto pridobitve. Prijava vsebuje tudi navedbo, kateri zdravilski sistem ali zdravilsko metodo izvaja zdravilec.

Zdravilec lahko pristopi k opravljanju preizkusa po preverbi istovetnosti in predložitvi dokazila o plačilu stroškov preizkusa. Stroški preizkusa iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, znašajo 320 eurov.

Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Zdravilec, ki je opravil pisni del preizkusa z najmanj 50-odstotno uspešnostjo iz posamezne zdravstvene vsebine, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega izpita.

Zdravilec, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa je preizkus opravil in se mu izda potrdilo o opravljenem preizkusu.

Zdravilec, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene ali v treh dneh od dneva opravljanja ustnega izpira na ministrstvo vloži ugovor zoper oceno.

Dokazila

 • Podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezna javna listina o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin

Pogoji za pridobitev prve licence

Na podlagi 36. člena ZZdrav mora zdravilec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri (V. stop.) ali pridobljeno najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stop.) in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin, 
 • usposobljenost za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode, 
 • aktivno znanje slovenskega jezika, 
 • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Za izpolnjevanje pogojev je zdravilec dolžan v vlogi navesti naslednje podatke oziroma predložiti naslednja dokazila:

 • podatek o spričevalu o končani srednješolski strokovni izobrazbi ali o diplomi (kopijo spričevala oziroma kopijo diplome ali številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja),
 • mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema ali zdravilske metode, ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju zdravilca za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in njegovih izkušnjah, 
 • znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom pooblaščenega izobraževalnega zavoda (Filozofska fakulteta, itd.); na dvojezičnih območjih pa tudi jezika narodne skupnosti, 
 • izjavo, da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot 6 mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Usposobljenost

Zdravilec mora biti usposobljen za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode.

Zdravilski sistem je organiziran sistem, ki zajema teoretične podlage, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje zdravilske dejavnosti. Pri izvajanju zdravilske dejavnosti se uporabljajo naslednji zdravilski sistemi:

 • tradicionalno kitajsko zdravilstvo;
 • ajurveda tradicionalno indijsko zdravilstvo;
 • homeopatija;
 • druga zdravilstva.

Zdravilska metoda je metoda pristopa zdravilca k izboljšanju zdravja uporabnika storitev. Zdravilske metode so glede na temeljni način izvajanja opredeljene kot:

 • »metode interakcije med umom in telesom« to so metode, ki krepijo sposobnost duha, da vpliva na delovanje telesa;
 • »biološko osnovane metode« - to so metode, pri katerih se za zdravljenje in tudi preprečevanje bolezni uporabljajo živila, zdravilna zelišča in mikronutrienti;
 • »manipulativne in telesne metode« to so metode, pri katerih se zdravijo in tudi preprečujejo bolezni s premikanjem delov telesa;
 • »energijske metode« to so metode vplivanja z biopoljem in delovanjem na biopolje. Biopolje je predvidoma vsaj delno koherentno endogeno bioelektromagnetno polje organizmov, ki odraža njegovo biološko stanje.

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti - Postopki

Priloge

 • Podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali o diplomi (številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja) ali podatek o spričevalu o končani srednji šoli in ustrezno javno listino o opravljenih preizkusih iz zdravstvenih vsebin
 • Mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo o usposobljenosti zdravilca za izvajanje zdravilskega sistema in zdravilske metode ki temelji na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanj
 • Podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali potrdilo pooblaščene izobraževalne institucije o uspešno opravljenem preizkusu znanja jezika
 • Izjava, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica

Termin obnove

Za podaljšanje licence mora zdravilec v obdobju veljavnosti licence z usposabljanji in izobraževanji obnavljati in izpopolnjevati svoje znanje s področja zdravilstva.

Zdravilec mora dva meseca pred iztekom veljavnosti licence zbornici predložiti vsa dokazila o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v tem obdobju in mnenje strokovnega zdravilskega združenja o ustreznosti navedenih usposabljanj in izobraževanj. Licenca se izda po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence.

Termin obnove: Sedem let