Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovne izpite za zdravstvene delavce in sodelavce

V skladu z 62. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (pisrs.si) ter prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (pisrs.si) je pogoj za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti opravljeno pripravništvo ter strokovni izpit.

Poklice v zdravstveni dejavnosti določa Odredba o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 111/22). Iz odredbe izhajata dva seznama, in sicer Seznam zdravstvenih delavcev in Seznam zdravstvenih sodelavcev. Oba seznama določata kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Prijava na strokovni izpit

Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri delodajalcu, pri katerem je v delovnem razmerju. Delodajalec pošlje popolno prijavo za delavca s srednjo strokovno izobrazbo pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu, za delavca z višjo strokovno ali univerzitetno strokovno izobrazbo pa ministrstvu za zdravje.

Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti:

 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe (diploma, zaključno spričevalo),
 • list pripravnika,
 • dokazilo o plačilu stroškov strokovnega izpita.

Osebe, ki so izobrazbo pridobile v tujini, morajo predložiti še:

 • odločbo o pristopu k strokovnemu izpitu,
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika.

Znanje slovenskega jezika se dokazuje:

 • z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
 • s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce ali
 • z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (npr. Center za Slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani).

Če prijavi niso priložena vsa potrebna dokazila, se kandidata pozove k dopolnitvi prijave v primernem roku, ki ne sme biti krajši od sedem dni. Če kandidat prijave ne dopolni v zahtevanem roku, se šteje, da vloga ni popolna in se mu pristop na strokovni izpit ne omogoči.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce

Strokovni izpit obsega naslednje vsebine:

 • strokovne vsebine poklicnega področja,
 • izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu in
 • osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.

Podrobnejša vsebina strokovnega izpita je določena v Prilogi 3 k Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23)

Opravljanje strokovnega izpita

Opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu

Pripravnik z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni izpit pri javnem zdravstvenem zavodu (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zavod), ki ga za izvajanje strokovnih izpitov pooblasti ministrstvo.

Seznam pooblaščenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo. 

Strokovni izpit za poklic magistra farmacije/magistro farmacije se do 30. 9. 2024 opravlja pri Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana. 

Strokovni izpit za poklic zdravnik/zdravnica in doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine se opravlja pri Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. Več informacij na Strokovni izpiti (zdravniskazbornica.si).

Opravljanje strokovnega izpita pri Ministrstvu za zdravje

Kandidati z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravljajo strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje.

Pri Ministrstvu za zdravje opravljajo strokovni izpit tudi kandidati, katerim je bila izdana odločba o pristopu k opravljanju strokovnega izpita v skladu z 27., 28. ali 29. členom Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23), razen zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.