Skoči do osrednje vsebine

Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvajanje programov pripravništva

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki želi izvajati programe pripravništva, mora Ministrstvu za zdravje posredovati izjavo, ki jo podpiše odgovorna oseba izvajalca pripravništva in iz katere izhaja izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v prvem odstavku 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23), ter število pripravniških delovnih mest, upoštevaje potrebo po enakomerni zasedenosti teh mest v koledarskem letu.

Izjava velja 5 (pet) let.

Izvajalec pripravništva za namen spremljanja izvajanja pripravništev in načrtovanja potrebnih aktivnosti mesečno vodi:

  • seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposabljanje pripravnikov,
  • seznam mentorjev,
  • seznam pripravnikov in predviden zaključek njihovega usposabljanja in zagotavlja neposreden in brezplačen vpogled v navedene podatke Ministrstvu za zdravje in drugim nadzornim organom.

Če ministrstvo ugotovi, da izvajalec pripravništva ne izpolnjuje pogojev za izvajanje pripravništva, izvajalcu pripravništva z odločbo prepove izvajanje programov pripravništva. Pred izdajo odločbe ministrstvo izvajalca pripravništva obvesti o ugotovljenih nepravilnostih in mu določi primeren rok za njihovo odpravo, razen kadar gre za nepravilnosti, s katerimi izvajalec pripravništva ogroža zdravje ali življenje pacientov oziroma drugih oseb.

Izjave posredujte na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.