Skoči do osrednje vsebine

Vloga za podelitev naziva učni zavod

Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 103/05) podajo vlogo za pridobitev naziva učni zavod. Učni zavodi opravljajo praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov posameznih usmeritev oziroma smeri študijskih programov zdravstvenih ved. Medsebojne pravice in obveznosti pri praktičnem izobraževanju določita izvajalec zdravstvene dejavnosti in izobraževalni zavod s pogodbo.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec zdravstvene dejavnosti za podelitev naziva učni zavod:

  1. v okviru svoje strokovne dejavnosti mora imeti organizirano strokovno enoto, v kateri je možno praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov posameznih usmeritev oziroma študijskih programov;
  2. imeti mora najmanj 3 strokovne sodelavce usposobljene za pedagoško delo, z izobrazbo v skladu z zahtevami programa posameznih usmeritev in smeri izobraževanja. Strokovni sodelavci morajo imeti poleg pogojev iz prejšnjega stavka opravljen tudi strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti;
  3. strokovne enote morajo imeti v času izvajanja praktičnega pouka najmanj 10 strokovnih primerov s področja, ki je predmet praktičnega izobraževanja in usposabljanja dijakov in študentov;
  4. strokovne enote morajo biti primerno opremljene; imeti morajo ustrezne prostore (seminarski prostori, garderobe za dijake in študente ter učitelje), zadostno število medicinskih in drugih pripomočkov za delo po sodobnih načelih in metodah v posameznih strokah;
  5. strokovne enote morajo za zagotavljanje varnega dela biti opremljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu.

Vlogi na predpisanem obrazcu je potrebno priložiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter dokazila o ustrezni usposobljenosti strokovnih delavcev:

  • dokazilo o pridobljeni ustrezni izobrazbi,
  • dokazilo o opravljenem usposabljanju za pedagoško delo (potrdila o izobraževanju za mentorje),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. veljavno licenco,
  • dokazilo o delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi).

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali gp.mz@gov.si.

Izpolnjevanje pogojev na podlagi vloge ugotavlja komisija.