Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek se lahko podeli bolnišnici oziroma njenemu oddelku ali oddelku visokošolskega zavoda, ki izpolnjuje pogoje predpisane s 17. in 18. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Pravilnik).

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek podeli ministrstvo za dobo 5 let. Najpozneje 30 dni pred potekom te dobe mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek predlagati podaljšanje veljavnosti naziva.

Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom in Navodili za pripravo vloge ter obrazcem tabele.

Vloge posredujete v natisnjeni ali elektronski obliki na Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sektor za upravno pravne zadeve.

Komisija za strokovna napredovanja

Oceno o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek izdela komisija, ki jo imenuje minister na predlog Zdravstvenega sveta.

Komisija ima predsednika in štiri člane.

Člani komisije:

  • prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, višja svetnica, predsednica,
  • prof. dr. Zlatko Fras, višji svetnik, član,
  • prof. dr. Vane Antolič, višji svetnik, član,
  • prof. dr. Nataša Marčun Varda, višja svetnica, članica,
  • prof. dr. Adolf Lukanovič, višji svetnik, član.