Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek se lahko podeli bolnišnici oziroma njenemu oddelku ali oddelku visokošolskega zavoda, ki izpolnjuje pogoje predpisane s 17. in 18. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Pravilnik).

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek podeli ministrstvo za dobo 5 let. Najpozneje 30 dni pred potekom te dobe mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek predlagati podaljšanje veljavnosti naziva.

Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom in Navodili za pripravo vloge ter obrazcem tabele.

Vloge posredujete v natisnjeni ali elektronski obliki na Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sektor za upravno pravne zadeve.

Ob vložitvi vloge mora vlagatelj plačati tudi upravno takso na podlagi 4. in 5. člena Zakona o  upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Taksa v višini 22,60 EUR se nakaže na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100–1000315637 in sklic 11 27111–7111002-20. Potrdilo o plačilu se priloži k vlogi.