Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev posameznih vsebin strokovnega izpita

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23) v 24. členu določa, da posameznik, ki je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, pozneje pa pridobil drugo izobrazbo na področju zdravstvene dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit za ta poklic. Ministrstvo lahko posameznika na njegovo vlogo oprosti opravljanja posameznih vsebin strokovnega izpita, če se pozneje pridobljena izobrazba na področju zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvršča na nižjo ali enako raven kot izobrazba za poklic, za katerega je posameznik strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti že opravil.

Predpisanega obrazca vloge ni. Vloga v obliki dopisa mora vsebovati:

  • osebne podatke vlagatelja (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov za vročanje, lastnoročni podpis),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o pridobljeni ustrezni izobrazbi za poklic za zdravstveni poklic, za katerega želi posameznik oprostitev posameznih vsebin strokovnega izpita,
  • navedbo izvajalca pripravništva, pri katerem posameznik opravlja pripravništvo za ta poklic,
  • dokazilo o plačani upravni taksi (upravna taksa v višini 22,60 eura se plača na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova  5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111-7111002-21).

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali gp.mz@gov.si.