Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik

Naziv svetnik ali višji svetnik se lahko podeli zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu z visoko izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, na podlagi meril za strokovno napredovanje, ki so določena v prilogi I navedenega pravilnika.

Naziv svetnik je treba obnavljati vsakih 7 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv svetnik trajen. Naziv višji svetnik je treba obnavljati vsakih 10 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv višji svetnik trajen.

Način izvedbe

Pisna vloga na predpisanem obrazcu mora vsebovati navedbe o dokazilih o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik. 

Vlogo za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik kandidat predloži na poštni ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.

  • Navodila, obrazec in merila za strokovno napredovanje

    Ob vložitvi vloge mora vlagatelj plačati tudi upravno takso na podlagi 4. in 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Taksa v višini 22,60 EUR se nakaže na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa SI56 0110 0100 0315 637, model: 11 sklic: 27111–7111002-23. Koda namena: GOVT. Potrdilo o plačilu se priloži k vlogi.
    Dokumentacije

Komisija za strokovna napredovanja

Poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik pripravi komisija, ki jo imenuje minister na predlog Zdravstvenega sveta.

Komisija ima predsednika in štiri člane.

Člani komisije:

  • prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, višja svetnica, predsednica,
  • prof. dr. Zlatko Fras, višji svetnik, član,
  • prof. dr. Vane Antolič, višji svetnik, član,
  • prof. dr. Nataša Marčun Varda, višja svetnica, članica,
  • prof. dr. Adolf Lukanovič, višji svetnik, član.