Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje pripravništva v tujini

Posamezniki, ki so zaključili izobraževalni program v  Republiki Sloveniji, lahko po pridobljenem predhodnem soglasju ministrstva opravljajo pripravništvo v tujini, pod pogojem, da je program pripravništva enakovreden programu v pripravništva v Republiki Sloveniji. Enakovrednost programov pripravništva ugotavlja Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo v postopku potrditve enakovrednosti programa pripravništva, ki ga pripravnik namerava opravljati v tujini, preverja, ali predložen program pripravništva zajema vse bistvene vsebine, ki jih obsega program pripravništva, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji ter kakšna so pričakovana pridobljena znanja in kompetence pripravnika po končanem pripravništvu.

Institucija, pri kateri se opravlja pripravništvo, mora izpolnjevati zahtevane pogoje glede mentorjev, prostorov in števila obravnav v skladu 4. členom Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa da mora imeti izvajalec pripravništev:

  • zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami iz 8. člena Pravilnika,
  • najmanj enega nadzornega mentorja za določen poklic in najmanj zadostno število neposrednih mentorjev,
  • zadostno število pacientov oziroma zdravstvenih obravnav s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvaja,
  • v svojih strokovnih enotah opremo in pripomočke za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne vrste dejavnosti,
  • strokovne enote za zagotavljanje varnega dela opremljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu, ter
  • zagotavljati nenehen nadzor nad kakovostjo in varnostjo v zdravstvu.

Vloga za opravljanje pripravništva v tujini

Predpisanega obrazca vloge ni. Vloga v obliki dopisa mora vsebovati:

  • osebne podatke vlagatelja (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov za vročanje, lastnoročni podpis),
  • program pripravništva, ki ga bo pripravnik opravljal v tujini, potrjen s strani izvajalca pripravništva,
  • podatek o predvidenem terminu in trajanju pripravništva in
  • dokazilo o ustrezni izobrazbi kandidata.

Vlogi priložite dokazilo o plačilu upravne takse v znesku 22,60 EUR na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-23, koda namena: GOVT (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -7111002-23).

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali gp.mz@gov.si.