Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje pripravništva v tujini

Postopek potrditve enakovrednosti programa pripravništva, ki ga pripravnik namerava opravljati v tujini, s slovenskim programom pripravništva

Pravni okvir:

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18 in 150/20: v nadaljevanju: Pravilnik),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ),    

V skladu s 33. členom Pravilnika lahko posamezniki, ki so zaključili izobraževalni program v  Republiki Sloveniji, po pridobljenem predhodnem soglasju ministrstva opravljajo pripravništvo v tujini, pod pogojem, da je program pripravništva enakovreden programu v pripravništva v Republiki Sloveniji. Enakovrednost programov pripravništva ugotavlja ministrstvo.

Ministrstvo v postopku potrditve enakovrednosti programa pripravništva, ki ga pripravnik namerava opravljati v tujini, preverja, ali predložen program pripravništva zajema vse bistvene vsebine, ki jih obsega program pripravništva, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji ter kakšna so pričakovana pridobljena znanja in kompetence pripravnika po končanem pripravništvu.

Institucija, pri kateri se opravlja pripravništvo, mora izpolnjevati zahtevane pogoje glede mentorjev, prostorov in števila obravnav v skladu 4. členom Pravilnika, ki določa da mora imeti izvajalec pripravništev:

  • zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami iz 8. člena Pravilnika,
  • najmanj enega nadzornega mentorja za določen poklic in najmanj zadostno število neposrednih mentorjev,
  • zadostno število pacientov oziroma zdravstvenih obravnav s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvaja,
  • v svojih strokovnih enotah opremo in pripomočke za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne vrste dejavnosti,
  • strokovne enote za zagotavljanje varnega dela opremljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu, ter
  • zagotavljati nenehen nadzor nad kakovostjo in varnostjo v zdravstvu.

Vlogi za potrditev enakovrednosti programa pripravništva, ki ga želi pripravnik opravljati v tujini je treba predložiti:

  • program pripravništva, ki ga bo pripravnik opravljal v tujini, potrjen s strani izvajalca pripravništva,
  • podatek o predvidenem terminu in trajanju pripravništva in
  • dokazilo o ustrezni izobrazbi kandidata.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-21 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-21).

Dodatne informacije in vprašanja naslovite na e-naslov: gp.mz@gov.si