Skoči do osrednje vsebine

Postopek obravnave vlog za nove zdravstvene programe

Razvoj zdravstvenih ved in tehnologije ter novi izzivi in potrebe prebivalstva omogočajo in utemeljujejo uvajanje novih načinov in metod obravnave različnih bolezenskih stanj. Od novih pristopov pričakujemo kakovostnejšo obravnavo pacientov, hitrejše, učinkovitejše in uspešnejše zdravljenje in prispevek h kakovosti življenja in podaljševanju življenjske dobe. Lahko gre za povsem nove načine zdravstvene obravnave, za izboljšanje obravnave, za nove organizacijske oblike ali za nove načine upravljanja sistema. Večina novosti zahteva nove vire (kadrovske, prostorske, opremo) in s tem povezana finančna sredstva. Dodatna finančna sredstva za nove zdravstvene obravnave so v vseh javnih sistemih zdravstvenega varstva omejena z višino ustvarjenega bruto domačega proizvoda in njegovega deleža, namenjenega za zdravstvene programe. Neskladje med novimi možnostmi zdravstvene obravnave ter potrebami, zahtevami in možnostmi njihovega plačevanja, se povečuje. Pri uvajanju novosti je treba upoštevati njihovo strokovno medicinsko učinkovitost, pomembnost zdravstvenega problema za zdravje posameznika in javno zdravje, potrebo po uvedbi novega načina obravnave, njeno ekonomsko upravičenost, vire financiranja  in uravnoteženost obravnave različnih zdravstvenih problemov. Zaradi tega povsod v svetu (razen v državah s tržnim sistemom zdravstvenega varstva) poteka uvajanje novih metod zdravljenja oziroma zdravstvene obravnave pacientov nadzorovano in po vnaprej določenih postopkih, za katere so določeni ustrezni organi. Postopki uvajanja morajo biti znanstveno utemeljeni, dosledni, vključevati morajo pomembne podatke in interese, biti morajo pregledni, neodvisni in  časovno opredeljeni.

Zdravstveni svet pri uvajanju novih metod zdravstvene obravnave obravnava predloge razširjenih strokovnih kolegijev in drugih predlagateljev, kadar vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva.

Zdravstveni svet v skladu s svojimi pristojnostmi predlaga, minister pa odloči, katere so tiste novosti, ki bodo v naslednjem proračunskem obdobju obravnavane prednostno.

Odločanje Zdravstvenega sveta poteka po postopku obravnave vlog za nove zdravstvene programe, ki je bil sprejet na 3/2015 seji Zdravstvenega sveta dne 1. 4. 2015.

Namen postopka

Končni namen postopka je pregledno odločanje o vključevanju oziroma financiranju tistih metod zdravstvene obravnave, ki izkazujejo klinično in stroškovno učinkovitost. Postopek predlaganja in ocenjevanja novosti temelji na principih z dokazi podprte medicine (Evidence Based Medicine, EBM) in HTA (Health Technology Assessment). Ocenjevanje predlaganih novosti poteka skladno z vnaprej določenimi kriteriji in časovnimi okvirji. Vse predlagane novosti, ki zahtevajo dodatna sredstva, so razvrščene na prednostni seznam ("rangirni seznam vlog za Splošni dogovor").

Predlagatelji novih programov so lahko:

 • Ministrstvo za zdravje,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje,
 • izvajalci zdravstvene dejavnosti,
 • strokovna združenja in društva na področju zdravstvenega varstva v RS,
 • Zdravniška zbornica Slovenije,
 • Lekarniška zbornica Slovenije,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije,
 • druge pravne osebe.

Vloga predlagateljev novih programov mora vsebovati:

 • uvodni dopis, ki vsebuje tudi izjavo predlagatelja, da jamči za pravilnost podatkov in njegov podpis
 • predlog novosti (v celoti izpolnjen vprašalnik – priloga I),
 • mnenje pristojnih RSK (Obrazec za pripravo mnenja RSK – priloga II).