Skoči do osrednje vsebine

Postopek priznanja izobrazbe za delavce, ki so pridobili izobrazbo v eni od drugih republik SFRJ, tretji državi ali v EU državi

Pripravništvo in strokovni izpit za delavce brez delovnih izkušenj

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je v tujini pridobil zdravstveno izobrazbo, nima pa pridobljene poklicne kvalifikacije
  za samostojno opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti;
 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik
  bivše SFR Jugoslavije ter izkazuje vsaj pet let relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih
  od oddaje vloge na ministrstvo ali
 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpita v tretji državi ter izkazuje vsaj pet let
  relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih od oddaje vloge na ministrstvo

Kandidatu se za pristop k pripravništvu v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora
dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo in strokovni izpit opravlja v celoti.

Vlogi za priznanje v tujini pridobljene izobrazbe je treba priložiti:

 • overjen prevod dokazila o zaključenem študijskem programu v tujini v slovenski jezik (zaključno
  spričevalo oziroma diploma);
 • overjen prevod dokazila o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni
  trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa, v
  slovenski jezik (spričevala za vsa leta izobraževanja oziroma seznam opravljenih predmetov ter ur
  oziroma ECTS točk za posamezen predmet, ki ga izda izobraževalna ustanova v tujini);
 • življenjepis v slovenskem jeziku;
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
  oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo (informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji
  jezik, Univerza v Ljubljani, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana) in
 • mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja
  (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
  Ljubljana).

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-
22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -
7111002-22).

Pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z delovnimi izkušnjami

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik
  bivše SFR Jugoslavije ter izkazuje vsaj pet let relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih
  od oddaje vloge na ministrstvo ali
 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovnih izpit v tretji državi ter izkazuje vsaj pet let
  delovnih relevantnih izkušenj v zadnjih sedmih letih od oddaje vloge na ministrstvo.

Kandidatu lahko ministrstvo v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti
obveznost študijskega programa in pripravništva. Strokovni izpit opravlja v celoti.


Vlogi za priznanje v tujini pridobljene izobrazbe je treba priložiti:

 • overjen prevod dokazila o zaključenem študijskem programu v tujini v slovenski jezik (zaključno
  spričevalo ali diploma);
 • overjen prevod dokazila o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni
  trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa v
  slovenski jezik (spričevala za vsa leta izobraževanja oziroma seznam opravljenih predmetov ter ur
  oziroma ECTS točk za posamezen predmet, ki ga izda izobraževalna ustanova v tujini);
 • overjen prevod programa opravljenega pripravništva v tujini v slovenski jezik;
 • overjen prevod dokazila o opravljenem strokovnem izpitu v tujini v slovenski jezik;
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj v slovenskem jeziku;
 • izvirnik in overjen prevod izjave delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma
  pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti vsaj pet let v zadnjih sedmih letih
  pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela;
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
  oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo (informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji
  jezik, Univerza v Ljubljani, Trubarjeva 3 , 1000 Ljubljana, z dokazilom o zaključeni najmanj
  srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji, s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem
  preizkusu znanja slovenskega) in
 • mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja
  (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
  Ljubljana)

Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja pripravništva za delavca ministrstvo upošteva delovne izkušnje
in področje dela.


Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-
22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -
7111002-22).

Strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z opravljeno specializacijo

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR
  Jugoslavije ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih desetih letih najmanj sedem let
  delovnih izkušenj na specialističnem področju ali
 • posameznik, ki je opravil specializacijo v tretji državi ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju.

Kandidat mora pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opraviti strokovni izpit.

Vlogi za priznanje opravljanje strokovnega izpita je treba priložiti:

 • overjen prevod dokazila o zaključenem študijskem programu v tujini v slovenski jezik;
 • overjen prevod dokazila o opravljenem strokovnem izpitu v tujini v slovenski jezik;
 • overjen prevod dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu v tujini v slovenski jezik;
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih, v slovenskem
  jeziku;
 • izvirnik in overjen prevod izjave delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma
  pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti na specialističnem področju
  zadnjih sedem let pred vložitvijo vloge;
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
  oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo in
 • mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana).

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-
22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -
7111002-22).

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

Kam pošljem vlogo?

Vlogo pošljete na Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
gp.mz@gov.si.

Kako poteka postopek priznanja v tujini pridobljene izobrazbe?

A) V postopkih dopolnitve obveznosti izobraževalnega programa za posameznike z manj kot petimi (5)
leti delovnih izkušenj (1. točka) in posameznike z vsaj petimi (5) leti delovnih izkušenj v zadnjih
sedmih (7) letih pred vložitvijo vloge (2. točka) ministrstvo po prejemu popolne vloge imenuje
izvedenca, ki primerja:

 • izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil, z izobraževalnim programom, ki velja za
  zadevni poklic v Republiki Sloveniji in
 • trajanje izobraževanje, ki ga je posameznik zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki
  Sloveniji

Če je posameznik zaključil izobraževalni program, ki ne izpolnjuje pogojev izobraževalnega programa
v Republiki Sloveniji, se v odločbi določi opravljanje dopolnilnega izpita ali izpitov, ki bi jih posameznik
moral opraviti, da bi izobraževalni program po vsebini in poteku ustrezal slovenskemu
izobraževalnemu programu. Stroški izvedenskega mnenja bremenijo kandidata.

Šele po opravi dopolnilnih izpitov, se lahko pristopi k pripravništvu oziroma strokovnemu izpitu. Ob
pristopu na strokovni izpit se zahteva ustrezno dokazilo o znanju slovenskega jezika.

B) V postopku za pristop k strokovnemu izpitu za delavce iz tretjih držav z opravljeno specializacijo
ministrstvo po prejemu popolne vloge izda odločbo o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe (za poklic
zdravnik ali doktor dentalne medicine) po kateri lahko kandidati pristopi k strokovnemu izpitu. Ob
pristopu na strokovni izpit se zahteva ustrezno dokazilo o znanju slovenskega jezika.

Postopek priznanje v tujini opravljene specializacije vodi Zdravniška zbornica Slovenije.

Kakšni so stroški postopka?

Vlogi je treba priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje
RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 -
7111002-22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11
27111 - 7111002-22).

V postopkih dopolnitve obveznosti izobraževalnega programa za posameznike z manj kot petimi (5) leti
delovnih izkušenj (1. točka) in posameznike z vsaj petimi (5) leti delovnih izkušenj v zadnjih sedmih (7)
letih pred vložitvijo vloge (2. točka) nastane tudi obveznost plačila stroškov priprave izvedenskega
mnenja, in sicer v višini cca. 270 EUR za srednješolski oziroma cca. 420 EUR za študijski program.
Ministrstvu o stroških odloči s posebnim sklepom, s katerim stranki posreduje tudi navodila za plačilo.

Ali je pripravništvo plačano?

Da. Pripravnik za izvajanje pripravništva z izvajalcem zdravstvene dejavnosti sklene pogodbo o zaposlitvi.

Kakšno stopnjo znanja slovenskega jezika moram izkazati za pristop k strokovnemu izpitu?

 • za poklice zdravnik/zdravnica, doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, magister
  farmacije/magistra farmacije, diplomiran zdravstvenih/diplomirana medicinska sestra, diplomirani
  babičar/diplomirana babica: C1 oziroma pisanje na ravni B2;
 • za ostale zdravstvene poklice: B2.

Pridobil sem mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ENIC-NARIC centra, o
izobraževanju. Ali potrebujem tudi odločbo Ministrstva za zdravje?

Da, za pristop k opravljanju pripravništva oziroma strokovnega izpita v zdravstveni dejavnosti je potrebna
odločba Ministrstva za zdravje.

Pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti sem pred 25. 6. 1991 opravil v
eni od republik bivše SFR Jugoslavije. Ali moram strokovni izpit opraviti tudi v Republiki
Sloveniji?

Ne, posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred
25. junijem 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije, se strokovni izpit prizna.

Sem zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine oziroma doktor dentalne medicine
specialist in imam ponudbo za delo v Republiki Sloveniji. Ali je zame postopek priznanja v tujini
pridobljene poklicne kvalifikacije enak?

Če ste poklicno kvalifikacijo za enega izmed zgoraj navedenih poklicev pridobili v eni od bivših republik
nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi in imate ponudbo izvajalca zdravstvene dejavnosti za delo v
Republiki Sloveniji sledite navodilom na povezavi.

Poklicno kvalifikacijo sem pridobil v drugi državi člani Evropske unije. Ali je postopek priznanja
poklicne kvalifikacije v tem primeru enak?

Ne, če ste v drugi državi člani Evropske unije pridobili poklicno kvalifikacijo s katero vam je omogočeno
samostojno opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti, sledite navodilom na povezavi.