Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije za delavce, ki so pridobili izobrazbo v eni od drugih republik SFRJ, tretji državi ali v EU državi

Pripravništvo in strokovni izpit za delavce brez delovnih izkušenj

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je v tujini pridobil zdravstveno izobrazbo, nima pa pridobljene poklicne kvalifikacije (opravljeno pripravništvo in strokovni izpit) za samostojno opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti;
 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ne izkazuje vsaj pet let relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih od oddaje vloge na ministrstvo.

Vlogi na predpisanem obrazcu je treba priložiti:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini (zaključno spričevalo oziroma diploma),
 2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa (spričevala za vsa leta izobraževanja oziroma seznam opravljenih predmetov ter ur oziroma ECTS točk za posamezen predmet, ki ga izda izobraževalna ustanova v tujini),
 3. življenjepis v slovenskem jeziku,
 4. dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo,
 5. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.

Vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -7111002-22).

Ne pošiljajte izvirnikov listin, temveč overjene fotokopije izvirnikov. Vse listine, ki so v tujem jeziku morajo biti predložene v obliki overjena fotokopija izvirnika ter overjen prevod v slovenski jezik po uradnem sodnem tolmaču. Imenik sodnih tolmačev najdete v zbirki podatkov na
spletni strani Ministrstva za pravosodje Imenik sodnih tolmačev (gov.si)

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

V postopku se imenuje izvedenec, ki primerja:

 • izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil z izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji, in
 • trajanje izobraževanja, ki ga je posameznik zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Strošek izvedenca za presoja študijskega programa znaša 426,39 EUR ter za presojo srednješolskega programa znaša 272 EUR.

Kandidatu se za pristop k pripravništvu in strokovnemu izpitu v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo in strokovni izpit opravlja v celoti.

Pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z delovnimi izkušnjami

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter izkazuje vsaj pet let relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih od oddaje vloge na ministrstvo ali
 • posameznik, ki je opravil specialistični izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ne izkazuje vsaj sedem let relevantnih delovnih izkušenj v zadnjih desetih letih od oddaje vloge na ministrstvo.

Vlogi na predpisanem obrazcu je treba priložiti:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini (zaključno spričevalo ali diploma),
 2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa (spričevala za vsa leta izobraževanja oziroma seznam opravljenih predmetov ter ur oziroma ECTS točk za posamezen predmet, ki ga izda izobraževalna ustanova v tujini),
 3. program opravljenega pripravništva v tujini,
 4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v tujini,
 5. življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
 6.  izjava delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti vsaj pet let v zadnjih sedmih letih pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela,
 7. dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo, 
 8. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.

Vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -7111002-22).

Ne pošiljajte izvirnikov listin, temveč overjene fotokopije izvirnikov. Vse listine, ki so v tujem jeziku morajo biti predložene v obliki overjena fotokopija izvirnika ter overjen prevod v slovenski jezik po uradnem sodnem tolmaču. Imenik sodnih tolmačev najdete v zbirki podatkov na
spletni strani Ministrstva za pravosodje Imenik sodnih tolmačev (gov.si)

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

V postopku se lahko imenuje izvedenec, ki primerja:

 • izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil z izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji, in
 • trajanje izobraževanja, ki ga je posameznik zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Strošek izvedenca za presoja študijskega programa znaša 426,39 EUR ter za presojo srednješolskega programa znaša 272 EUR.

Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja pripravništva za delavca ministrstvo upošteva delovne izkušnje in področje dela.

Kandidatu lahko ministrstvo v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa in pripravništva. Strokovni izpit opravlja v celoti.

Strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z opravljeno specializacijo

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka:

 • posameznik, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju.

Vlogi na predpisanem obrazcu je treba priložiti:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini (diploma),
 2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v tujini,
 3. dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu v tujini,
 4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih,
 5. izjava delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti na specialističnem področju zadnjih sedem let pred vložitvijo vloge,
 6. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja,
 7. dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo.

Vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-22 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -7111002-22).

Ne pošiljajte izvirnikov listin, temveč overjene fotokopije izvirnikov. Vse listine, ki so v tujem jeziku morajo biti predložene v obliki overjena fotokopija izvirnika ter overjen prevod v slovenski jezik po uradnem sodnem tolmaču. Imenik sodnih tolmačev najdete v zbirki podatkov na
spletni strani Ministrstva za pravosodje Imenik sodnih tolmačev (gov.si).

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo v postopku kandidatu izda odločbo, s katero mu naloži opravljanje strokovnega izpita. 

Zdravniki specialisti in doktorji dentalne medicine specialisti morajo po opravljenem strokovnem izpitu, vložiti še vlogo za priznanje specialističnega naziva pri Zdravniški zbornici Slovenije. Več informacij na povezavi S poklicno kvalifikacijo v tretji državi (zdravniskazbornica.si).

Dokazilo o znanju slovenskega jezika

Znanje slovenskega jezika se dokazuje:

 • z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
 • s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce (Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana in Zbornica-zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana),
 • z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (v Republiki Sloveniji je to Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana).

Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti se zahteva znanje slovenskega jezika:

 • za poklice zdravnik/zdravnica, doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, magister farmacije/magistra farmacije, diplomiran zdravstvenih/diplomirana medicinska sestra, diplomirani babičar/diplomirana babica: C1 oziroma pisanje na ravni B2;
 • za ostale zdravstvene poklice: B2.

Mnenje o izobraževanju 

Mnenje o izobraževanju je mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tujega izobraževanja v izobraževalni sistem v državi izvora in je informativno-svetovalne narave. Ne gre za vsebinsko presojo izobraževanja, ampak informacijo o primerljivosti.

Mnenje vsebuje naslednje informacije:

 • o listini o izobraževanju,
 • o statusu izobraževalne institucije in izobraževalnega programa,
 • o opravljenem izobraževanju, področju oziroma smeri in njegovi umeščenosti v državi izvora,
 • o pridobljenem naslovu, nazivu v državi izvora,
 • o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v državi izvora,
 • o primerljivosti izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom in
 • kratek opis sistema izobraževanja v državi.

Zgolj mnenje o izobraževanju za opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti ne zadostuje, temveč je potrebno na Ministrstvo za zdravje vložiti vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije.

Za izdajo mnenja o izobraževanju je pristojen ENIC-NARIC Center pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 

Več informacij o postopku vrednotenja izobraževanja in izdaji mnenja o izobraževanju najdete na povezavi Vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru | GOV.SI.

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

Ali lahko vlogo pošljem tudi po e-pošti?

Ne. Zaradi preverjanja pristnosti listin je potrebno vse dokumente na ministrstvo posredovati v fizični obliki po navadni pošti na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ali je pripravništvo plačano?

Da. Pripravnik za izvajanje pripravništva z izvajalcem zdravstvene dejavnosti sklene pogodbo o zaposlitvi.

Kolikšen je strošek strokovnega izpita?

Strošek strokovnega izpita za poklic "zdravnik" je 300 EUR ter za poklic "doktor dentalne medicine" 250 EUR. Izpita se opravljata pri Zdravniški zbornici Slovenije. 

Strošek strokovnega izpita za vse ostale poklice v zdravstvu je 200 EUR in se opravlja pri Ministrstvu za zdravje.

Pridobil sem mnenje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ENIC-NARIC centra, o
izobraževanju. Ali potrebujem tudi odločbo Ministrstva za zdravje?

Da, za pristop k opravljanju pripravništva oziroma strokovnega izpita v zdravstveni dejavnosti je potrebna
odločba Ministrstva za zdravje.

Sem zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine oziroma doktor dentalne medicine
specialist in imam ponudbo za delo v Republiki Sloveniji. Ali je zame postopek priznanja v tujini
pridobljene poklicne kvalifikacije enak?

Če ste poklicno kvalifikacijo za enega izmed zgoraj navedenih poklicev pridobili v eni od bivših republik
nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi in imate ponudbo izvajalca zdravstvene dejavnosti za delo v
Republiki Sloveniji sledite navodilom na povezavi.

Poklicno kvalifikacijo sem pridobil v drugi državi člani Evropske unije. Ali je postopek priznanja
poklicne kvalifikacije v tem primeru enak?

Ne, če ste v drugi državi člani Evropske unije pridobili poklicno kvalifikacijo s katero vam je omogočeno
samostojno opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti, sledite navodilom na povezavi.