Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije (zaposlovanje tujih zdravnikov)

Za koga zakon velja?

Zakon velja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile v eni izmed držav, ki ni članica EU; EGS, ali Švicarske konfederacije.

Pogoj za vstop v postopek je po zakonu ponudba za delo v Republiki Sloveniji, torej v kolikor oseba ne bo imela ponudbe za delo v Republiki Sloveniji, skozi postopek, ki ga predvideva zakon, ne bo mogla, in bo zanjo veljal obstoječi postopek, to je postopek priznanja enakovrednosti strokovnega naslova, ki ga vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Za koga se zakon ne uporablja?

Zakon se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Obrazložitev:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) v 1. členu določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, v skladu s tedaj veljavnimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja. Prav tako velja, da diplom oziroma potrdil o opravljenih specialističnih izpitih, izdanih v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, ni treba nostrificirati, zato se zakon ne uporablja za tiste, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991.

Kaj je ponudba za delo in kdo jo lahko da?

Ponudbo za delo v Republiki Sloveniji je pisna ponudba izvajalca zdravstvene dejavnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (to je bolnišnice, zdravstvenega doma, zasebnika s koncesijo, zasebnika) z namenom zaposlitve osebe iz tretje države za določeno strokovno področje dela.

Kaj je dokazilo o dobrem imenu?

Dokazilo o dobrem imenu je potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije tretje države, iz katerega je razvidna:

  • registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji,
  • neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, in sposobnost opravljanja poklica.

Kje se postopek izvaja?

Postopek vodi Ministrstvo za zdravje. 

Kaj mora vsebovati vloga?

Kandidat mora vlogi na obrazcu predložiti:

  1. dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v tujini,
  2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini,
  3. ponudbo za delo v Republiki Sloveniji,
  4. druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
  5. dokazilo o dobrem imenu,
  6. dokazilo o opravljeni specializaciji v tujini (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
  7. program v tujini opravljene specializacije (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
  8. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.

V kolikor bo izvajalec zdravstvene dejavnosti vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije za osebo iz tretje države, mora vlogi priložiti še pooblastilo.

Potek postopka

Vlogo kandidata bo Ministrstvo za zdravje posredovalo v mnenje komisiji, ki bo na podlagi kriterijev primerjave, določenih v zakonu, lahko predlagala, da kandidat za priznanje poklicne kvalifikacije glede na posamezni primer opravi določene dopolnilne pogoje (npr. dodatni zaključni izpit, pripravništvo, strokovni izpit v primeru priznanja poklicne kvalifikacije zdravnik, doktor dentalne medicine, prilagoditveno obdobje, preizkus strokovne usposobljenosti).

Po opravi dopolnilnih pogojev se kandidatu izda odločba o priznanju poklicne kvalifikacije.

Stroški postopka in kdo nosi stroške?

Na podlagi Odredbe o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 3/11 in 36/21) je potrebno v postopku priznanja poklicne kvalifikacije poravnati stroške za imenovanje strokovno-posvetovalne komisije v višini 234,00 EUR. V kolikor, na podlagi mnenja komisije, ministrstvo za zdravje izda sklep o dopolnilnih pogojih, da mora stranka za priznanje poklicne kvalifikacije opraviti tudi preizkus strokovne usposobljenosti, je strošek preizkusa 1612,80 EUR. Stroške postopka nosi kandidat sam.

Ali je pripravništvo plačano?

Zakon predvideva, da bo pripravništvo plačano iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja samo za kandidate, ki opravlja pripravništvo za zaposlitev pri izvajalcu javne zdravstvene službe.

Kako je z znanjem slovenskega jezika?

Oseba, ki ji je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, mora pred zaposlitvijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki mu je dal ponudbo za delo, predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga lahko izda izobraževalni zavod. Stopnjo znanja slovenskega jezika določi delodajalec.

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ne zahteva predložitev dokazila o znanju slovenskega jezika, vendar pa se vsi morebitno izrečeni dopolnilni pogoji opravljajo v slovenskem jeziku.

Ali zakon vpliva na proces »nostrifikacije«?

Zakon v postopke »nostrifikacije« ne posega, in gre za dva ločena postopka, kajti za vstop v postopek po novem zakonu je potrebna ponudba za delo v Republiki Sloveniji, torej v kolikor oseba ne bo imela ponudbe za delo v Republiki Sloveniji, skozi postopek, ki ga predvideva zakon ne bo mogla, in bo zanjo veljal obstoječi postopek "nostrifikacije".

Sem v postopku "nostrifikacije" pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ali je potrebno ponovno vložiti vse dokumenta na Ministrstvo za zdravje?

Da. Katero dokumentacijo je potrebno vložiti glej točko 6.

Kje lahko dobim podatke o izvajalcih, ki iščejo zaposlitev?

Glede pridobitve ponudbe za delo se obrnite direktno na bolnice, zdravstvene domove, lahko tudi na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Prav tako v skladu z Zakonom o zdravniški službi Zdravniška zbornica nezaposlenim zdravnikom in doktorjem dentalne medicine posreduje informacije o prostih zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o nezaposlenih zdravnikih oz. doktorjih dentalne medicine.