Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije s ponudbo za delo v RS, poklicna kvalifikacija pridobljena izven EU

Vlogo na podlagi ponudbe za delo v Republiki Sloveniji, skladno z določbami Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ) lahko vložijo osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile v eni izmed držav, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.

Vloga se vsebinsko obravnava po določbah ZPPKZ, če je v Odredbi o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2023 (Uradni list RS, št. 149/22) predvideno prosto delovno mesto in ni dosežena zgornja meja števila ponudb.

Če prostih mest ni na voljo, se vloga vsebinsko presoja po postopku brez ponudbe za delo. Glej Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije za delavce, ki so pridobili izobrazbo v eni od drugih republik SFRJ, tretji državi ali v EU državi.

Za koga se zakon ne uporablja?

Zakon se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Obrazložitev:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) v 1. členu določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, v skladu s tedaj veljavnimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja. Prav tako velja, da diplom oziroma potrdil o opravljenih specialističnih izpitih, izdanih v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, ni treba nostrificirati, zato se zakon ne uporablja za tiste, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991.

Vlogi na obrazcu je potrebno priložiti:

 1. dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v tujini,
 2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini,
 3. ponudbo za delo v Republiki Sloveniji,
 4. druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
 5. dokazilo o dobrem imenu,
 6. dokazilo o opravljeni specializaciji v tujini (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
 7. program v tujini opravljene specializacije (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
 8. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.

V kolikor bo izvajalec zdravstvene dejavnosti vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije za osebo iz tretje države, mora vlogi priložiti še pooblastilo.

Vlogi je potrebno priložiti še dokazilo o plačilu upravne takse v znesku 22,60 EUR na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-23, koda namena: GOVT (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 -7111002-23).

Vlogo s prilogami pošljite priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Kaj je ponudba za delo?

Ponudbo za delo v Republiki Sloveniji je pisna ponudba izvajalca zdravstvene dejavnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (to je bolnišnice, zdravstvenega doma, zasebnika s koncesijo) z namenom zaposlitve osebe iz tretje države za določeno strokovno področje dela.

Glede pridobitve ponudbe za delo se obrnite direktno na bolnice, zdravstvene domove, lahko tudi na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Prav tako v skladu z Zakonom o zdravniški službi Zdravniška zbornica nezaposlenim zdravnikom in doktorjem dentalne medicine posreduje informacije o prostih zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o nezaposlenih zdravnikih oz. doktorjih dentalne medicine.

 Informacije o prostih delovnih mestih lahko najdete tudi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

Kaj je dokazilo o dobrem imenu?

Dokazilo o dobrem imenu je potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije tretje države, iz katerega je razvidna:

 • registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji,
 • neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, in sposobnost opravljanja poklica.

Potek postopka

Po prejemu popolne vloge, ministrstvo posreduje dokumentacijo v mnenje strokovno-posvetovalni komisiji. 

Komisija na podlagi predložene dokumentacije poda naslednje predloge:

Za zdravnike in doktorje dentalne medicine:

 • dodatni zaključni izpit (posamezno strokovno področje), pripravništvo in  strokovni izpit,
 • pripravništvo in strokovni izpit,
 • strokovni izpit,
 • stranka ima ustrezno poklicno kvalifikacijo.

Za zdravnike specialiste in doktorje dentalne medicine specialiste:

 • prilagoditveno obdobje,
 • preizkus strokovne usposobljenosti,
 • prilagoditveno obdobje in preizkus strokovne usposobljenosti,
 • stranka ima ustrezno poklicno kvalifikacijo.

Na podlagi mnenja komisije, ministrstvo izda sklep o dopolnilnih pogojih (zdravniki, doktorji dentalne medicine), sklep o prilagoditvenem obdobju/preizkusu strokovne usposobljenosti (zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine specialisti), ali odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Po opravi dopolnilnih pogojev/preizkusa strokovne usposobljenosti se kandidatu izda odločba o priznanju poklicne kvalifikacije. 

Na podlagi odločbe stranka zaprosi pri ZZS za licenco.

Strošek strokovno-posvetovalne komisije je 234,00 EUR.  Strošek preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 1612,80 EUR. Stroške postopka nosi kandidat sam.

Znanje slovenskega jezika se preverja ob zaposlitvi pri delodajalcu v Republiki Sloveniji po vpisu v register Zdravniške Zbornice Slovenije.