Skoči do osrednje vsebine

Sektor za kadre v zdravstvu opravlja naloge priznanja izobrazbe in/ali poklicne kvalifikacije v tujini, v in izven EU, z ali brez ponudbe za delo.

Sprejemamo vloge za vpis v register fizioterapevtov ter izdajamo potrdila o dobrem imenu za vpisane. Izdajamo potrdila o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES, pridobljene v Republiki Sloveniji za vse regulirane poklice v zdravstvu. Obravnavamo vloge za oprostitev pripravništva in strokovnega izpita za kandidate, ki so pripravništvo in/ali strokovni izpit za drugi zdravstveni regulirani poklic že opravili v Republiki Sloveniji.

Področje dela Sektorja se nanaša tako na operativno izvajanje nalog kot na spremljanje in tolmačenje področne zakonodaje, pri čemer sodelujemo pri vsebinskih spremembah s področja poklicnih kvalifikacij.

Priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Občasno in začasno opravljanje zdravstvenih storitev

24.a člen Zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da lahko zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja zdravstvene storitve v skladu s predpisi države sedeža v Republiki Sloveniji na podlagi prijave opravlja zdravstvene storitve občasno ali začasno v skladu z Direktivo 2005/36/ES, če te niso v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Ponudnik storitev vloži prijavo za občasno oziroma začasno opravljanje zdravstvenih storitev pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, pred prvim opravljanjem zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in vsakokrat, ko se bistveno spremenijo njegove okoliščine za opravljanje storitev.

Po prejemu popolne prijave ministrstvo ponudnika storitev začasno, za dobo enega leta, vpiše v register ali popolno prijavo pošlje zbornici ali združenju, ki ima javno pooblastilo za vodenje registra izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti, ki ponudnika storitev začasno vpiše v register. Začasna registracija velja za čas veljavnosti prijave ponudnika storitev. Prijava je veljavna eno leto, po izteku tega roka pa jo mora ponudnik storitev, ki želi še naprej opravljati občasne ali začasne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, podaljšati.

Za začasne vpise v register zdravstvene nege je pristojna Zbornica-Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana.

Za začasne vpise v register zdravnikov je pristojna Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.  

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Potrdila o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES

Učni zavodi

Učni zavodi opravljajo praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 103/05) podajo vlogo za pridobitev naziva učni zavod. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Pripravništvo za poklice v zdravstveni dejavnosti

V skladu z 64. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (pisrs.si) ter prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (pisrs.si) je pogoj za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti opravljeno pripravništvo ter strokovni izpit.

Regulirani poklici v zdravstveni dejavnosti so določeni v Prilogi 1 (zdravstveni delavci) ter v Prilogi 2 (zdravstveni sodelavci) Odredbe o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 111/22)

Pripravništva v skladu z 64. členom ZZDej ne opravljajo:

  • diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, če ima zaključen ustrezen študijski program prve stopnje, ki traja najmanj tri leta, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, ter obsega vsaj 4.600 ur teoretičnega in kliničnega izobraževanja oziroma usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega izobraževanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja,
  • magister farmacije, če ima zaključen ustrezen študijski program druge stopnje, ki traja najmanj pet let, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, ter obsega najmanj štiri leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja ter najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice,
  • zdravstveni administrativni sodelavec, če ima zaključeno srednjo izobrazbo, kot jo določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce traja šest mesecev.

Izvajalci pripravništva morajo pred začetkom izvajanja programa pripravništva na ministrstvo posredovati izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje programov pripravništva.

Posameznik, ki zaključi izobraževalni program v Republiki Sloveniji, lahko po predhodnem soglasju ministrstva opravlja pripravništvo v tujini, če je program pripravništva enakovreden programu pripravništva v Republiki Sloveniji.

Programi pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce so določeni v Prilogi 1 k Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23)

Če program pripravništva za določen poklic v zdravstveni dejavnosti ni določen, izvajalec pripravništva pred začetkom pripravništva pripravi individualni program usposabljanja in ga z dokazilom o ustrezni izobrazbi pripravnika in dokazilom o opravljenem strokovnem oziroma specialističnem izpitu mentorja pripravnika posreduje v soglasje na ministrstvo. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Strokovni izpiti za poklice v zdravstveni dejavnosti

V skladu z 62. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (pisrs.si) ter prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (pisrs.si) je pogoj za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti opravljeno pripravništvo ter strokovni izpit.

Strokovnega izpita v skladu z 64. členom ZZDej ne opravljajo:

  • diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, če ima zaključen ustrezen študijski program prve stopnje, ki traja najmanj tri leta, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, ter obsega vsaj 4.600 ur teoretičnega in kliničnega izobraževanja oziroma usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega izobraževanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja,
  • zdravstveni administrativni sodelavec, če ima zaključeno srednjo izobrazbo, kot jo določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Strokovne izpite za poklice v zdravstveni dejavnosti izvaja Ministrstvo za zdravje ter javni zdravstveni zavodi, ki jih za izvajanje strokovnih izpitov pooblasti ministrstvo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Fizioterapija

Prvi odstavek 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) določa, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu, torej po pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Poleg tega morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco (šesti odstavek 64. člena ZZDej). Nadalje prvi odstavek 3. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti določa, da lahko izvajalci fizioterapevtske dejavnosti samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register in če imajo veljavno licenco. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco  v 3. členu določa, da mora biti fizioterapevt kot poklic v zdravstveni dejavnosti, naveden v seznamu poklicev, za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisan v register.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje