Skoči do osrednje vsebine

Vloga za vpis v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti

Registracija na področju fizioterapevtske dejavnosti

Prvi odstavek 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) določa, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu, torej po pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Poleg tega morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco (šesti odstavek 64. člena ZZDej). Nadalje prvi odstavek 3. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti določa, da lahko izvajalci fizioterapevtske dejavnosti samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register in če imajo veljavno licenco. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco  v 3. členu določa, da mora biti fizioterapevt kot poklic v zdravstveni dejavnosti, naveden v seznamu poklicev, za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisan v register.

Za vpis v register fizioterapevtov je potrebno izpolniti vlogo in ji priložiti:

  • fotokopijo diplome,
  • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogi priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi (upravna taksa v višini 22,60 EUR se plača na  podračun države, drugi nedavčni prihodki države, 1000 Ljubljana, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111-7111002).

Vlogo skupaj z dokazili pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali gp.mz@gov.si.

Osebe, ki so poklicno kvalifikacijo "fizioterapevt" pridobile v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji morajo vlogi priložiti še dokazilo o znanju slovenskega jezika na ravni najmanj B2. 

Znanje slovenskega jezika se dokazuje:

  • z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
  • s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce ali
  • z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (npr. Center za Slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani).

Potrdilo o vpisu v register (potrdilo o dobrem imenu)

Ministrstvo za zdravje potrdilo o vpisu v register izda na podlagi 10. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10).

Izpolnite vlogo na predpisanem obrazcu.

Vlogi priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi (upravna taksa v višini 4,50 EUR se plača na  podračun države, drugi nedavčni prihodki države, 1000 Ljubljana, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111-7111002).

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na gp.mz@gov.si.