Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v EU

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik lahko pridobi licenco za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji. Avtomatično priznavanje temelji na ustreznim minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev, med katerimi so tudi poklici zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra, farmacevt in babica. Kateri so minimalni pogoji usposobljenosti za posamezno državo lahko preverite v Prilogi V, Direktive evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Način izvedbe za avtomatično priznanje (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

  • potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji (diploma, potrdilo o specializaciji),
  • potrdilo o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije (iz potrdila je razvidno na katero točko Priloge V Direktive 2005/36/ES se pridobljena dokazila o formalnih kvalifikacijah nanašajo in kateremu členu (24., 25., 31., 34., 35., 38., 44. ali 46.) izpolnjevanja minimalnih pogojev usposobljenosti kvalifikacija ustreza,
  • potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,
  • fotokopijo osebnega dokumenta.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 50 EUR na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.

Splošni sistem priznavanja (za nesektorske poklice-vsi ostali poklici iz evidence reguliranih poklicev)

Seznam reguliranih poklicev v zdravstveni dejavnosti najdete na povezavi: Odredba o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 111/22)

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

  • diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
  • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
  • potrdilo o poklicni kvalifikaciji glede na Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije in iz njega izhaja, da je kandidat v izvorni državi usposobljen za opravljanje poklice,
  • potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,
  • fotokopijo osebnega dokumenta.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 70 EUR na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.