Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje ali odločba za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

Izdaja dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

 • Pogoji za pridobitev dovoljenja ali odločbe, na podlagi katere lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstveno dejavnost, so določeni v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena ZZDej.

  Izvajalci zdravstvene dejavnosti so lahko:
  • domače in tuje pravne osebe (d.o.o., zavod), ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
  • fizične osebe (s.p.), ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
  • zasebni zdravstveni delavci, ki so z odločbo Ministrstva za zdravje vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

  Za pridobitev dovoljenja je treba izpolniti vlogo in ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.
  Dokumentacije

Sprememba dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnost

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora v primeru sprememb odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti na Ministrstvo za zdravje posredovati vlogo, v kateri zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja.

Sprememba odgovornega nosilca zasebne zdravstvene dejavnosti

Vlogi za spremembo odgovornega nosilca ali za dodatnega odgovornega nosilca mora izvajalec zdravstvene dejavnosti priložiti:

 • dokazilo o poklicni kvalifikaciji za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti,
 • odločbo o veljavni licenci (zdravniki in zobozdravniki),
 • dokazilo o zaključki šolanja, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege/fizioterapevtske dejavnosti, odločbo o veljavni licenci za delo v zdravstveni in babiški negi (drugi zdravstveni delavci in sodelavci),
 • potrdilo o nekaznovanosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pridobljeno od Ministrstva za pravosodje ali izpolnjeno izjavo, ki je sestavni del te vloge,
 • pravno podlago za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti (pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali krajši delovni čas ali namero o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali izjavo zastopnika s.p., da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravljal na podlagi pogodbe o zaposlitvi),
 • fotokopijo soglasja delodajalca v skladu s 53.b členom ZZDej za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (samo v primeru, ko je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti zaposlen tudi v javnem zdravstvenem zavodu).

Sprememba lokacije opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti

V vlogi za spremembo lokacije/dodatno lokacijo opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti o naslednjem:

 • ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost,
 • ali bo komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje, morala opraviti ogled prostorov in opreme.

Vlogi za spremembo lokacije je treba priložiti:

 • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

Izdaja odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Sprememba odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Zasebni zdravstveni delavec mora v primeru sprememb osebnega imena in lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti na Ministrstvo za zdravje posredovati vlogo, v kateri zaprosi za spremembo že izdane odločbe. 

Sprememba lokacije opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti

V vlogi za spremembo lokacije/dodatno lokacijo opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora zasebni zdravstveni delavec opredeliti o naslednjem:

 • ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost,
 • ali bo komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje, morala opraviti ogled prostorov in opreme.

Vlogi za spremembo lokacije je treba priložiti:

 • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

 

Izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev

Ministrstvo za zdravje  v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZZDej na podlagi vloge zasebnega zdravstvenega delavca izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev. Vloga (dopis) naj vsebuje:

 • razlog izbrisa in datum izbrisa,
 • naslov za vročanje,
 • fotokopijo plačila o plačani upravni taksi v višini 22,60 evra (taksa se poravna na račun št. 01100-1000315637, sklic 11 27111-7111002-21 z navedbo "upravna taksa (tar. št. 1-10, 80 in 82 ZUT) - državne").

Pravočasno sporočanje sprememb na Ministrstvo za zdravje

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti mora na Ministrstvo za zdravje javljati spremembe pogojev, ki so bili izpolnjeni ob izdaji tega dovoljenja oziroma ob vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Med slednje šteje tudi to, da izvajalec zdravstvene dejavnosti ne opravlja več ali da se zasebni zdravstveni delavec želi izbrisati iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev.