Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti

Izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Uskladitev izdanih dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami zdravstvene dejavnosti

  • Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 3.a člena ZZDej pripravilo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, 63/18, 25/19, 47/19 in 173/20; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17-ZZDej-K) v prvem odstavku 39. člena ZZDej v prehodnih in končnih določbah določa, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017), v šestih mesecih od uveljavitve Pravilnika, vložiti vlogo za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v predpisu iz tretjega odstavka 3.a člena ZZdej.

    Vrste zdravstvene dejavnosti so določene v Pravilniku.

Sprememba dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnost

V kolikor se pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremeni/doda lokacija opravljanja zdravstvene dejavnosti ali spremeni odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti je potrebno na Ministrstvo za zdravje posredovati neformalno vlogo, v kateri se opredeli zahtevek.

V neformalni vlogi za spremembo lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna zdravstvena dejavnost ter ali bo potreben ogled prostorov in opreme, s strani Komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje. Neformalni vlogi je potrebno priložiti:
- dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

V kolikor se pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremeni odgovorni nosilec mora izvajalec priložiti:
- dokazila o poklicni kvalifikaciji za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti
- zdravniki in zobozdravniki (odločba o veljavni licenci)
- drugi zdravstveni delavci in sodelavci (dokazilo o zaključki šolanja, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege/fizioterapevtske dejavnosti, odločbo o veljavni licenci za delo v zdravstveni in babiški negi),
- potrdilo o nekaznovanosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje ali izpolnjeno izjavo,
- pravno podlago za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali krajši delovni čas ali namero o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi),
- če je odgovorni nosilec zaposlen v drugem javnem zdravstvenem zavodu, naj vlogi priloži tudi soglasje delodajalca,
- dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah ali podpisano izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah s strani odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni se zahteva 3 leta delovnih izkušenj, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni se zahteva 5 leta delovnih izkušenj – pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni delavnosti oz. v zdravniški službi).

Izdaja odločbe o opravljanju javne zdravstvene službe

  • Izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni socialno varstveni zavodi ter koncesionarji, vzgojno izobraževalni zavodi, drugi zavodi), ki opravljajo zdravstveno nego in rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti v javni mreži, morajo pred izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti prejeti odločbo o opravljanju javne zdravstvene službe skladno z 8. členom ZZDej.

Navedene vloge posredujte na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz@gov.si.