Skoči do osrednje vsebine

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ju izda Ministrstvo za zdravje. Zasebni zdravstveni izvajalci lahko poleg tega pridobijo tudi koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni. Vendar le, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Na primarni ravni koncesijo podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje, na sekundarni ravni jo podeli Ministrstvo za zdravje.

Izvajalci javne zdravstvene dejavnosti

Zdravstvena dejavnost kot javna zdravstvena služba se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci javne zdravstvene službe so pri opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljati pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja. Izvajalci javne zdravstvene službe so:

  • javni zdravstveni zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice, klinike, lekarne),
  • pravne osebe (zasebni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe) s koncesijo,
  • fizične osebe (zasebniki) s koncesijo.

Javno zdravstveno službo lahko pod enakimi pogoji kot javni zdravstveni zavodi opravljajo tudi druge pravne in fizične osebe, in sicer na podlagi koncesije. Koncesija oziroma pooblastilo za izvajanje javne zdravstvene dejavnosti se podeli, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebe dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov – zdravstvenih domov, bolnišnic, socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje, lekarn, zdravilišč in drugih zavodov – so na primarni ravni občine, na sekundarni in terciarni ravni pa država.

Cepljenje proti covid-19

Navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva

Navodila v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz proračuna Republike Slovenije

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20 in 20/21)

Poslovanje javnih zdravstvenih zavodov

Program dela in finančni načrti javnih zdravstvenih zavodov 2021 (gradiva za pripravo)

Letna poročila javnih zdravstvenih zavodov 2020

Polletno poročilo 2020

Druga navodila in usmeritve za javne zdravstvene zavode

Sanacija javnih zdravstvenih zavodov

Vlada je 27. julija 2017 sprejela sklep, da pripravi načrt ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (javnih zdravstvenih zavodov), ter za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti. 30. septembra 2017 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (ZIUFSZZ). Poleg enkratnih ukrepov za takojšnjo finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, ter spremembo plačilnih rokov predvideva tudi sanacijo javnih zdravstvenih zavodov

Namen projekta je zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih zdravstvenih zavodov, s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah. Projekt zajema javne zdravstvene zavode, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki. Cilj je, da vsi ti javni zdravstveni zavodi v največ štirih letih od sprejetja projekta vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe.

Poročila o sanaciji bolnišnic

Akti o ustanovitvi in statuti javnih zdravstvenih zavodov in agencij

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

Izvajalci zasebne zdravstvene dejavnosti

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko opravljajo zdravstveno dejavnost le na podlagi dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ju podeli Ministrstvo za zdravje. Poleg tega lahko pridobijo koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni. Na primarni ravni jo podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje, na sekundarni ravni jo podeli Ministrstvo za zdravje. Koncesionarje se izbere, kot določa Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), le po predhodno opravljenem javnem razpisu. S tem se uresničuje načelo transparentnosti. Obenem pa se koncesija podeli le, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Zasebno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo:

  • pravne osebe (zasebni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe itd.),
  • fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti

Dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti