Skoči do osrednje vsebine

Smernice za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Smernice so v dokumentu zapisane kot priporočila oziroma navodila po posameznih področjih, na katera je bilo podano strokovno soglasje vseh pristojnih organov. Namenjene so vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Smernice so celovit splošen dokument, v katerem so podana strokovna ravnanja vseh zdravstvenih delavcev in so bila oblikovana zaradi poenotenja zdravstvenih storitev na posameznem področju.

Vsebina smernic ne nadomešča pravnih aktov posameznih področij, temveč jih dopolnjuje z uveljavljanjem splošnega ravnanja in zagotavljanja enake obravnave v zdravstvenem sistemu. Tako so smernice svojevrsten večstranski akt za globalno uveljavljanje standardov in odgovorno strokovno ravnanje posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Z namenom podpore strokovnemu delu se smernice dopolnjuje in oblikuje glede na strokovni razvoj in doktrino dela, implementacijo ali uskladitev z mednarodnimi smernicami. Zasnovane so na dveh splošnih temeljih, in sicer na preglednosti in odgovornosti tako izvajalcev kot tudi uporabnikov. So neobvezujoče in pomenijo višje družbeno zavedanje, hkrati pa so moralno zavezujoč dokument, ki je podlaga za kakovostno, varno in odgovorno delo.

Oskrba akutnih in kroničnih ran

Rane nastajajo zaradi različnih razlogov, med katere sodijo kirurški posegi, poškodbe, pogosto pa so pogojene z različnimi bolezenski procesi. Število ran se povečuje z večjo prevalenco kroničnih obolenj, staranjem prebivalstva in večjim številom oseb v dolgotrajni oskrbi.

Prisotnost ran v veliki meri zmanjša kakovost življenja posameznika in lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, kot so amputacije udov in prezgodnjo smrt. Rane predstavljajo veliko ekonomsko breme tako za zdravstveni sistem kot tudi za družbo, zato predstavljajo tudi v Sloveniji resen zdravstveno-socialni problem.

Oskrba akutnih in kroničnih rane mora biti v zdravstvenem sistemu urejena na način, da zagotavlja strokovno, varno, kakovostno in enako oskrbo za vse paciente. Za zagotavljanje enakih pogojev in ureditev področja tako potrebujemo enotne strokovne usmeritve in zagotavljanje sodobnih medicinskih pripomočkov. 

Z namenom nudenja strokovne podpore zaposlenim v zdravstveni dejavnosti pri strokovni oskrbi sta bila v interdisciplinarni skupini priznanih strokovnjakov, ki pri svojem delu obravnavajo rane z različnih vidikov, pripravljena dokumenta

  • Standardni postopki oskrbe akutne in kronične rane, ki zagotavlja enotna strokovna izhodišča za zdravstvene delavce z vključujočimi evropskimi usmeritvami, in
  • Lokalna oskrba kroničnih ran s Klasifikacijo uporabe medicinskih pripomočkov, ki določa sodobne obloge kot medicinski pripomoček za nego ran.