Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za javno zdravje opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje javnega zdravja. Sodelujemo pri pripravi predlogov zakonov, strateških in drugih dokumentov iz pristojnosti drugih direktoratov, ministrstev in agencij, vključno s presojo učinkov teh predlogov na zdravje. Načrtujemo in izvajamo postopke za izvrševanje proračuna.

Načrtujemo, usklajujemo in spremljamo izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja ter izvajanja postopkov za financiranje programov in projektov javnih zavodov in nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ter spremljamo in vrednotimo učinkovitost in kakovost z namenom nadaljnjega razvoja. Pripravljamo odgovore na vprašanja zainteresirane javnosti. Načrtujemo, izvajamo postopke in spremljamo izvajanja aplikativnih in ciljno raziskovalnih projektov s področja javnega zdravja. Med drugim pripravljamo vsebinske usmeritve, vrednotimo predloge, upravljamo, usklajujemo, spremljamo, promoviramo in sistematiziramo programe in projekte, ki se financirajo iz evropskih kohezijskih in drugih mednarodnih virov. Javnost informiramo in ozaveščamo o zdravju prebivalstva in tveganjih za zdravje. Pripravljamo stališča Republike Slovenije in poročamo v okviru Evropske unije ter drugih mednarodnih organizacij in pobud (OECD, Svet Evrope, OZN in druge mednarodne organizacije in pobude s področja javnega zdravja). Usklajujemo sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter upravljamo zbirke osebnih podatkov. Pripravljamo tudi razvojne in druge strateške dokumente. Sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Sodelujemo in pripravljamo stališča ter usklajujemo predsodne in predhodne postopke organov EU z delovnega področja direktorata. Vodimo oziroma odločamo v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dela direktorata. Spremljamo in usklajujemo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah ter skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti, implementacijo sistema kakovosti, obvladovanje tveganj in spremljanje kazalnikov na nivoju direktorata.

Sektorji direktorata

  • Preventiva in skrb za zdravje

    Obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni, cepljenje, preventivni zdravstveni pregledi, varovanje in krepitev zdravja, preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti, kajenje, alkohol, prepovedane droge, varnost živil in hrane, okolje in zdravje, zdravstveni pregledi voznikov, programi za krepitev zdravja, zdravje na delovnem mestu