Skoči do osrednje vsebine

Preventiva in skrb za zdravje

V okviru skrbi za javno zdravje izvajamo dejavnosti za preprečevanje bolezni, krepitev zdravja, podaljševanje življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo organiziranih ukrepov družbe. Z načelom »zdravje za vse« si prizadevamo za zmanjševanje bremen bolezni za posameznika in celotno družbo ter zagotavljamo učinkovit sistem spremljanja, zgodnjega odkrivanja, ocenjevanj tveganja in ustreznega odziva na zdravstvene grožnje, ki izhajajo iz lokalnih okolij ali pa so globalne narave.

Sofinancirani programi na področju zdravja

  • Sodelujemo in podpiramo delovanje nevladnih organizacij, drugih neprofitnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva. Z javnimi razpisi sofinanciramo izvajanje vsebinskih programov, ki uresničujejo cilje, ki izhajajo iz zakonodaje in nacionalnih programov na področju javnega zdravja, in jih izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami ter strokovnimi institucijami na nacionalni in regionalni ravni.

V okviru javnega zdravja proučujemo možnosti izboljšanja zdravja populacije. Srečujemo se s številnimi izzivi, kot so obvladovanje nalezljivih bolezni, ki se jim pridružujejo nove, prej že obvladane bolezni (naprimer tuberkuloza, HIV), kronične nenalezljive bolezni – vključno z naraščanjem diabetesa, debelosti, srčno-žilnih in rakavih bolezni, povečevanje neenakosti v zdravju med družbenimi skupinami ter staranje prebivalstva in podaljševanje pričakovane življenjske dobe, ki zahteva večja vlaganja v preventivo.

Ti izzivi prinašajo potrebo po spremembah v smislu prestrukturiranja zdravstvenih sistemov in zdravstvenih služb, ki morajo biti bolj usmerjene v ohranjanje in krepitev zdravja ter zgodnje odkrivanje bolezni. K izboljšanju zdravja prebivalstva lahko prispevajo ukrepi in aktivnosti na različnih ravneh; posamezniki, ki opolnomočeni in informirani prevzemajo odgovornost za svoje lastno zdravje, delodajalci, ki zagotavljajo varne in zdrave delovne pogoje, lokalne skupnosti, ki zagotavljajo pogoje za kakovostno življenje, nevladne organizacije, ki so zagovorniki zdravja in pravic bolnikov, ter država s svojimi politikami in zakonodajo.

Za učinkovito varovanje zdravja (angleško health protection) zagotavljamo potreben zakonski okvir ter nadzor nad izvajanjem predpisov, kot to velja npr. na področju obvladovanja nalezljivih bolezni, tveganih vedenj, zagotavljanja ustreznosti pitne in kopalnih voda, živil, kozmetike in predmetov splošne rabe ter zagotavljanja varovanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju.

Preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti

Tvegana vedenja, kot so uporaba tobačnih in povezanih izdelkov ter tvegano in škodljivo  pitje alkohola in uporaba prepovedanih drog, so veliko breme za družbo in posameznika, tudi za zdravstveni sistem, saj so pogosto povezani z obolevnostjo in s prezgodnjo umrljivostjo, slabšimi izobrazbenimi dosežki, z večjo verjetnostjo socialnih, vedenjskih, fizičnih in duševnih težav ter drugimi negativnimi posledicami. Pojavnost tveganih vedenj in zasvojenosti zato pozorno spremljamo, oblikujemo politike in ukrepe za njihovo preprečevanje ter sofinanciramo programe nevladnih organizacij.

V tobačno politiko vključujemo različne ukrepe in preventivne aktivnosti, s katerimi skušamo omiliti škodljive učinke kajenja ter zmanjšati uporabo tobačnih in drugih povezanih izdelkov. Veliko truda vlagamo v izvajanje ukrepov ter drugih preventivnih in promocijskih aktivnosti za preprečevanje tvegane in škodljive rabe alkohola tako med otroki in mladostniki kot med odraslimi.

Na področju prepovedanih drog v okviru Nacionalnega programa izvajamo aktivnosti za  zmanjšanje in omejitev škode, ki jo predstavlja njihova uporaba za posameznika in družbo. Prispevati želimo tudi k preprečevanju uporabe in ponudbe drog v JV Evropi in v širšem evropskem prostoru ter k izpolnjevanju zavez, ki jih ima Slovenija do mednarodne skupnosti oz.  mednarodnih organizacij.

Nalezljive in nenalezljive bolezni

Nalezljive bolezni so še vedno pomemben javnozdravstveni problem. Socialni premiki, rast števila prebivalstva, globalizacija in posledično veliko večja mobilnost prebivalstva terjajo prilagoditev ukrepov zdravstvenega varstva pri zagotavljanju varstva pred nalezljivimi boleznimi ter vpeljavo novih načinov preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni.

Ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni predpisujejo Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) in predpisi, ki urejajo  zdravstveno ustreznost pitne vode ter živil in predmetov splošne uporabe, ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih, sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje javnih objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin ter ravnanje z odpadki. ZNB določa tudi posebne ukrepe, kot so zdravstvena vzgoja in svetovanje, zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi boleznimi, prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij, karantena, cepljenje ter zaščita z zdravili.

Pri boleznih, ki jih ni mogoče preprečiti, pa je posebej pomembno zgodnje odkrivanje s presejalnimi programi. Z rednimi preventivnimi pregledi je mogoče pravočasno odkriti in zdraviti mnoge bolezni. Na področju zgodnjega odkrivanja raka so državljanom na voljo programi presejanja za raka materničnega vratu (program ZORA), za raka dojk (program DORA) ter za raka debelega črevesa in danke (program Svit).  

Varovanje in krepitev zdravja

Vse bolj se uveljavlja načelo, da je vsak evro, vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k večji kakovosti življenja in vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje je strateški in celovit okvir, s katerim želimo izboljšati prehranske navade ter povečati telesno dejavnost med prebivalci Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Opredeljene ima konkretne in merljive cilje, s katerimi želimo ustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti  prebivalcev Slovenije ter tudi tako vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni.