Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sladkorna bolezen in rak sta pogosti nenalezljivi bolezni, za zamejitev katerih so ukrepi zapisani tudi v nacionalnih programih. K zmanjšanju obolevnosti za kroničnimi boleznimi pripomorejo preventivni zdravstveni pregledi, ki so na voljo vsem zavarovancem, kroničnim bolnikom pa strokovno pomagajo v referenčnih ambulantah družinske medicine. Vse večji problem sodobne družbe, ki ga rešujemo v Sloveniji, je tudi demenca, saj število oseb s to boleznijo zaradi staranja prebivalstva narašča.

Staranje prebivalstva in podaljševanje pričakovane življenjske dobe zahteva večja vlaganja v preventivo v celem življenjskem obdobju. Tako je vsak evro, vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba. Najmanj tretjino vseh rakavih bolezni in drugih kroničnih bolezni je mogoče preprečiti s preprostimi ukrepi in spremembami v življenjskem slogu. Pri tistih boleznih, ki jih ni mogoče preprečiti, pa je posebej pomembno zgodnje odkrivanje s presejalnimi programi in preventivnimi pregledi.

Na ministrstvu se trudimo državljanom zagotoviti dovolj informacij, kako zmanjšati tveganje za kronične nenalezljive bolezni kot so sladkorna bolezen, rak, demenca, redke bolezni. Z rednimi preventivnimi pregledi je mogoče pravočasno odkriti in zdraviti mnoge bolezni, ravno tako k temu pomembno pripomorejo presejalni programi. Možnost sodelovanja v njih imajo zavarovanci po posameznih starostnih skupinah v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni

Za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni je potrebno usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe. Spomladi 2010 je tudi Slovenija dobila Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, ki predstavlja strateško podlago za ukrepanje na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter za spremljanje, raziskovanje in izobraževanje na tem področju do leta 2020. Za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa je oblikovana koordinativna skupina NPOSB, ki deluje na Ministrstvu za zdravje. 

Nacionalni program predvideva opolnomočenega bolnika, ki je v središču pozornosti, in se je sposoben dejavno vključevati v proces zdravljenja in tako prevzemati polno odgovornost za svoje zdravje. Na podlagi tega lahko bolnik brez zapletov sladkorne bolezni živi kakovostno in polno življenje. Vse to temelji na strokovnih smernicah, standardih in kliničnih poteh, ob upoštevanju stalnega razvoja stroke. Nacionalni program predvideva tudi vzpostavitev sistema spremljanja, ki omogoča preverjanje učinkovitosti preprečevanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter izboljševanje kakovosti obravnave.

Za izvajanje nacionalnega programa in s tem uspešno uresničevanje ciljev, Ministrstvo za zdravje sprejema tudi dveletne akcijske načrte, ki jih potrjuje Zdravstveni svet in v katerih so opredeljeni procesi in konkretne dejavnosti ključnih partnerjev.

Državni program za obvladovanje raka 2017 - 2021

Program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito delovanje na področju obvladovanje raka, v Sloveniji poteka od leta 2010. 

Državni program obvladovanja raka -  DPOR 2017 - 2021, ki s strateškimi in specifičnimi cilji nadgrajuje prvotni petletni program DPOR,  je v ospredje postavil dejstvo, da rak tako v Sloveniji kot v svetu postaja najpomembnejši javnozdravstveni problem. Že vzpostavljenim aktivnostim dodaja novosti, ki jih je še potrebno zagotoviti, da bi lahko v prihodnosti to bolezen obvladovali.

Bolezen približno enako prizadene oba spola, s staranjem prebivalstva pa je pričakovati vedno večje število bolnikov. Rak zato postaja pomemben zdravstveni, socialni in ekonomski problem sodobne družbe. Epidemiološka predvidevanja, da bo rak kot vzrok umrljivosti v kratkem postal prvi problem človeštva, ki bo prehitel bolezni srca in ožilja, so se v nekaterih državah že uresničila.

O izvajanju zapisanih ukrepov in aktivnostih lahko preberete na portalu DPOR.

Načrt dela na področju redkih bolezni do leta 2020

Ministrstvo za zdravje je že sorazmerno zgodaj pristopilo k urejanju področja redkih bolezni.

  • Leta 2011 je bil pripravljen in leta 2012 sprejet Načrt dela na področju redkih bolezni, ki velja do leta 2020. 
  • Leta 2016 je bila ustanovljena Nacionalna kontaktna točka za redke bolezni. 
  • Dve leti kasneje, leta 2018, je Ministrstvo za zdravje dopolnilo Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva z registrom redkih nemalignih bolezni in s tem omogočilo uvedbo nacionalnega registra redkih bolezni.
  • Istega leta, 2018,  je Ministrstvo za zdravje z nakupom tandemskega masnega spektrometra omogočilo uvedbo presejalnega testiranja novorojencev za 18 vrojenih presnovnih bolezni. Poleg tega pa je v istem letu sofinanciralo in omogočilo tudi nakup novega sekvenatorja za preiskavo kliničnega eksomskega sekvenciranja. 

Strategija obvladovanja demence

Vlada je junija 2016 potrdila Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020. To je prvi tovrstni dokument na tem področju in povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni EU in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah. Predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj.

Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne zaščite in zdravstvene oskrbe oseb z demenco. Izhaja iz spoznanja, da so osebe z demenco posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisiplinaren pristop obravnave.