Skoči do osrednje vsebine

V okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja so preventivni zdravstveni pregledi na primarni ravni zagotovljeni zavarovancem od rojstva do starosti. Omogočeni so ženskam v reproduktivni dobi, novorojenčkom, predšolskim in šolskim otrokom, mladini in študentom, odraslim na področju srčno-žilnih bolezni in rakavih bolezni.

Na razvoj bolezni vplivajo različni dejavniki tveganja, zato je pomembno, da spremljamo zdravstveno stanje prebivalstva v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do starosti. 

Tako kot drugje v razvitem svetu, tudi v Sloveniji umiramo največ zaradi srčno-žilnih bolezni in raka. Program zgodnjega odkrivanja in obvladovanja dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni ter izboljšanje dostopnosti do celovite zdravstvene obravnave sta pomembno prispevala k zmanjšanju prezgodnje umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni. V zadnjih letih je bil velik napredek narejen na področju obvladovanja raka z uvedbo organiziranih presejalnih programov zgodnjega odkrivanja raka na materničnega vratu (ZORA), raka dojke (DORA) in raka debelega črevesa in danke (SVIT), ki so pomemben del Državnega programa obvladovanja raka.

Preventivni pregledi žensk v reproduktivni dobi

V Sloveniji je zagotovljena pravica do celostnega preventivnega zdravstvenega varstva za ženske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, nosečnostjo in porodom.  

Izvajajo se naslednji programi:

 • Pregledi in svetovanje za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije, proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti. Predpisana kontracepcijska sredstva so plačana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • Preventivni pregledi v nosečnosti, skupaj 10 sistematičnih pregledov, vsaj dve ultrazvočni preiskavi, individualno svetovanje ter laboratorijske preiskave (tudi preiskave na sifilis, toksoplazmozo, hepatitis B). Za nosečnice stare med 35 in 37 let se opravi presejalni test za Dawnov sindrom, za nosečnice, stare nad 37 let pa tudi amniocenteza;
 • Pregledi in svetovanja po porodu, po spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter po zunajmaternični nosečnosti;
 • Pregledi in svetovanje v zvezi z menopavzo;
 • Preventivne aktivnosti v patronažni dejavnosti (preventivni obiski patronažne sestre pri nosečnici, otročnici in novorojenčku na domu);
 • Program zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu (program ZORA);
 • Program organiziranega zgodnjega odkrivanja raka dojk (program DORA).

Način izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva podrobneje ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Preventivni pregledi novorojenčkov, predšolskih in šolskih otrok, mladine in študentov

Preglede dojenčkov in predšolskih otrok izvaja tim specialista pediatra na primarni ravni. Dojenčki in predšolski otroci imajo pravico do:

 • sistematskega pregleda v starosti enega treh, šestih, devetih, dvanajstih in osemnajstih mesecev ter v starosti treh in petih let,
 • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja, predpisanega s programom cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje in individualnega svetovanja.

Sistematskemu pregledu otroka v starosti treh let je pridružen tudi pregled pri psihologu, pregledu otroka v starosti petih let pa pregled pri logopedu.

Šolski otroci in mladina do 19. leta imajo pravico do naslednjih preventivnih pregledov pri timu specialista šolske medicine:

 • sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci),
 • vstopnik, 2., 4., 6. in 8. razredu osnovne šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole,
 • mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do preventivnega pregleda v starosti 18. let,
 • sistematskega preventivnega pregleda v 1. letniku dodiplomskega študija in 1.letniku podiplomskega študija,
 • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu.

Sistematski preventivni pregledi dojenčkov, otrok in mladine se vsebinsko nekoliko razlikujejo glede na starost otroka, okvirno pa vključujejo pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, pregled otroka in presejalne teste, razgovor z otrokom, zdravstveno-vzgojne aktivnosti, po potrebi cepljenje otroka. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti potekajo v začetku individualno in so usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje, z odraščanjem otroka, pa potekajo tudi skupinsko v vrtcih in šolah.

Razvojno in vedenjsko moteni otroci imajo vsako leto preventivne zdravstvene preglede v identičnem obsegu, prilagojene njihovi prizadetosti.

Vsi otroci imajo tudi redne letne preventivne sistematične preglede pri zobozdravniku ter zobozdravstveno vzgojo.

Način izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva podrobneje ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Preventivni pregledi za odrasle, preprečevanje srčno-žilnih obolenj

V Sloveniji se sistematično izvajajo preventivne aktivnosti na področju bolezni srca in žilja od leta 2001. Namenjene so zgodnjemu odkrivanju posameznikov, pri katerih obstaja velika verjetnost, da se bo razvila bolezen srca ali žilja oziroma pri katerih obstajajo dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kamor med drugim sodijo bolezni srca in žilja, rak in sladkorna bolezen.

Pravico do preventivnega pregleda imajo vsi moški v starosti od 35 do 65 in vse ženske v starosti 45 do 70 let. Na pregled so s strani svojih izbranih zdravnikov vabljeni  vsakih pet let. Ob pregledu se glede na izpolnjen vprašalnik, anamnezo, laboratorijske preiskave ter klinični pregled bolnika ugotavlja prisotnost kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma prisotnost dejavnikov tveganja za njihov razvoj.

Vsem sodelujočim na pregledu ter vsem ostalim osebam izven omenjenega starostnega obdobja z izraženimi dejavniki tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni je ponujena možnost sodelovanja v različnih zdravstveno vzgojnih delavnicah ali individualno svetovanje.

Organizirane zdravstveno vzgojne delavnice, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih, v zdravstveno vzgojnih centrih, obravnavajo naslednje teme:

 • zdravo hujšanje,
 • zdrava prehrana,
 • telesna dejavnost (gibanje),
 • opuščanje kajenja,
 • zdrav življenjski slog,
 • test hoje in dejavniki tveganja za kronične bolezni.

Program poteka enotno na področju celotne države.

Preventivni presejalni programi raka

V Sloveniji imamo vse tri strokovno utemeljene presejalne programe, s katerimi odkrivamo raka dojk (program DORA), raka materničnega vratu (program ZORA) in raka debelega črevesa in danke (program SVIT). 

S presejalnimi programi želimo zmanjšati umrljivost, znižati število na novo zbolelih ljudi in odkrivati raka v zgodnejših stadijih, kar posledično izboljša kakovost bolnikovega življenja. Vsem trem presejalnim programom je skupno, da so v program osebno povabljeni vsi ljudje določene starostne skupine, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Udeležba v programih je brezplačna. 

Presejalni programi so z vidika javnega zdravja učinkoviti, če je udeležba vanje vsaj 70-odstotna. Zato je zelo pomembno, da se vabilu odzove vsak, ki ga prejme. Pričakovane rezultate začnejo kazati šele več let po uvedbi.

Zora

Program organiziranega presejanja za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, ki je med raki izjema, saj poznamo kar dva izjemno uspešna javnozdravstvena preventivna ukrepa, s katerima tega raka zelo uspešno preprečujemo – pravočasno odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu v okviru organiziranega presejanja navidezno zdravih žensk in cepljenje deklic proti okužbi s človeškimi papilomavirusi (angl. human papillomavirus, HPV) po nacionalnem programu cepljenja.

Po uvedbi državnega presejalnega programa ZORA leta 2003 se je incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji skoraj prepolovila. To je posledica visoke udeležbe žensk v programu ZORA in visoke kakovosti storitev na vseh ravneh programa. Precepljenost proti HPV je v Sloveniji še vedno premajhna, zato ne izkoriščamo vseh zdravstvenih koristi, ki jih cepljenje omogoča. Deklice, ki bodo cepljene proti HPV in se bodo kasneje redno udeleževale programa ZORA, bodo imele izjemno majhno tveganje, da bodo kadarkoli zbolele z rakom materničnega vratu.

Dora

Program organiziranega presejanja za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA je namenjen slovenskim ženskam v starosti med 50. in 69. letom in jim zagotavlja enakopraven dostop do zgodnjega odkrivanja in hitre obravnave raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah. 

Program DORA je centralizirano voden in organiziran populacijski program. Po celi Sloveniji deluje enotno in po visokih evropskih smernicah kakovosti. Cilj  programa je za 25 do 30 % zmanjšati umrljivost za rakom dojk pri ženskah med 50. in 69. letom.

Svit

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki. Rak debelega črevesa in danke je drugi najpogostejši rak, če štejemo moške in ženske skupaj. Vsako leto na novo zboli več kot 1400 oseb. Po preživetju zaradi raka debelega črevesa in danke Slovenija zaostaja za državami EU, se pa je razkorak v zadnjih 5 letih zmanjšal.

Od 2009 se pri nas na državnem nivoju izvaja Program SVIT, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, vanj pa so vsako drugo leto vabljeni vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, stari od 50 do 74 let. Program temelji na laboratorijskem testu oziroma pregledu dveh vzorcev blata. Vsi z negativnim rezultatom so ponovno vabljeni čez dve leti, ljudje s pozitivnim rezultatom pa gredo na endoskopski pregled debelega črevesa in danke, ki mu rečemo kolonoskopija. Ta omogoča tudi sočasen odvzem vzorca sumljivega tkiva.