Skoči do osrednje vsebine

Programi varovanja in krepitve zdravja

Sodelujemo in podpiramo delovanje nevladnih organizacij, drugih neprofitnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva. Z javnimi razpisi sofinanciramo izvajanje vsebinskih programov, ki uresničujejo cilje, ki izhajajo iz zakonodaje in nacionalnih programov na področju javnega zdravja, in jih izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami ter strokovnimi institucijami na nacionalni in regionalni ravni.

Nevladne organizacije so vključene v  pripravo in oblikovanje politik in predpisov na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva. Predstavnike nevladnih organizacij vključujemo v organe nadzora in upravljanja nacionalnih programov (kot sta npr. Svet za duševno zdravje, nadzorni svet Državnega programa za obvladovanje raka, Komisija za droge, Državni program obvladovanja sladkorne bolezni, itd.). Naše sodelovanje se je še dodatno okrepilo med epidemijo COVID-19. 

Nevladne organizacije so pomembni partnerji, ki dopolnjujejo storitve sistema zdravstvenega varstva predvsem v luči doseganja najbolj ranljivih skupin s ciljem zmanjševanja neenakosti v zdravju. S sofinanciranjem spodbujamo mreženje med nevladnimi organizacijami, omogočamo zaposlovanje ter usposabljanje v nevladnem sektorju.

Sofinanciranje programov

Z javnimi razpisi Ministrstvo za zdravje v več letnih obdobjih sofinancira programe v podporo izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015– 2025, Skupaj za družbo zdravja.

Sofinancirane so aktivnosti in ukrepi na področju krepitev in varovanje zdravja in preprečevanje bolezni z naslednjimi specifičnimi cilji: 

 • uveljavljanje zdravja kot vrednote in cilja v vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikah;
 • vzpostavitev vrednotenja učinka politik in ukrepov države na zdravje;
 • večja ozaveščenost odločevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje;
 • premik od bolezni k zdravju in nadgradnja kurativne dejavnosti s preventivo, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Področja izvajanja programov

Kontinuirano delovanje nevladnih organizacij na področjih javnega zdravja s sofinanciranjem programov zagotavljamo na naslednjih področjih:

 • spodbujanje zdravega prehranjevanja, gibanja in obvladovanja debelosti,
 • promocija cepljenja in obvladovanja okužb s HIV/AIDS,
 • preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti,
 • opolnomočanje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni in raka,
 • krepitev duševnega zdravja,
 • zdrav življenjski slog mladih,
 • podpora organizacijam, ki delujejo na področju redkih bolezni.

Priznanja mednarodne skupnosti za kakovost in inovativnost programov

Programi nekaterih nevladnih organizacij, s katerimi sodelujemo, so za kakovost in inovativnost njihovih programov dobili priznanja mednarodne skupnosti, vključno Evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije. To je vsekakor rezultat dolgoletnega sodelovanja med zdravstveno stroko, nevladnim sektorjem in ministrstvom za zdravje, ki zagotavlja strokovno kakovost programov, njihovo zdržnost in usklajenost s strateškimi usmeritvami države na področju zdravja.

Nagrajeni programi

Leto 2022

 • Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen: 2022 prejeli od društva HUCUK (hrvaško društvo za ulcerozni kolitis in crohnovo bolezen) zahvalo za doprinos pri ozaveščanju o kronični vnetni črevesni bolezni in promociji dela društva HUCUK ob njegovi 20. obletnici.
 • Zveza slo društev za boj proti raku: Predsednica Zveze SDBPR doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med. je v letu 2022 prejela častno priznanje akcije Moj zdravnik in naziv “Moja specialistka 2022”, za svoje poslanstvo na področju preventive raka, kjer deluje tako prostovoljno v okviru Zveze kot na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je zaposlena.
 • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: Združenje je prejelo Spominsko medaljo 30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije za prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30. letih, Združenje pa je prejelo spominski znak Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19.
 • Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji: Predsednica sekcije Jana Klavs, prejela nagrado za koordinacijo projekta Razvoj, pilotiranje, evalviranje in implementacija edukacijskih programov ob zdravljenju sladkorne bolezni na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva v obdobju 2019-2022.

Leto 2021

 • Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo: leta 2021 dobili priznanje od Mednarodne zveze za boj proti raku (UICC) za organizacijo konference z mednarodno udeležbo ob svetovnem dnevu boja proti raku.
 • Inštitut za politike prostora: Program Aktivno v šolo in zdravo mesto leta 2021 s strani strokovne žirije nominiran za nagrado VCÖ Mobility Awardv kategoriji Mednarodni zgledni projekti. (VCÖ Mobility Award je največja avstrijska nagrada z mednarodnim vplivom namenjena promociji in podpori trajnostne mobilnosti. Podeljuje jo avstrijski prometni klub (Verkehrsclub Österreich – VCÖ) v sodelovanju z avstrijskim Zveznim ministrstvom za zaščito podnebja, okolja, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo ter z Avstrijskimi zveznimi železnicami (ÖBB)). 
 • Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo: V letu 2021 je izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L, Kristina Modic prejela nagrado DRŽAVLJAN EVROPE 2021, ki jo podeljuje Evropski parlament. 
 • Logout: organizacija je leta 2021 za svoje delo prejela nagrado na nacionalni ravni s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:»Skupinska nagrada za zaposlene ali člane pravne osebe, ki že dolgo uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisih o socialnem varstvu in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju«.
 • Društvo Vesela kuhinja: leta 2021 kot edini slovenski projekt, ki spodbuja zdrav in trajnosten način življenja, vključeni v vse-svetovno gibanje World Food System Summit pod okriljem OZN, z otvoritvijo julija 2021 v Rimu, kjer se je društvo predstavilo s filmom.
 • Center za zdravje in razvoj: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 Nagrada za najbolj citiran znanstveni prispevek v reviji European Journal of Cardiovascular Nursing - Nagrada Heart Failure Awareness Days Award 2021.
 • Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev: European Society for Bonding Psychotherapy (ESBP) je v letu 2021 podelila priznanje in dve finančni nagradi za raziskovalno delo na področju psihoterapije: Nagrada za raziskavo: „Vpliv bonding psihoterapevtskih delavnic na zmanjševanje stresnega hormona kortizola“in nagrada za raziskavo: „Vpliv bonding psihoterapevtskih delavnic na paciente s kronično neorgansko bolečino“ (ZBPS v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola in Univerzo na Primorskem.
 • SiNAPSA: v letu 2021 so bili prejemniki financiranja Mednarodne organizacije za raziskovanje možganov (International Brain Research Organization (IBRO) Global Engagement Seed Grant 2021 &  IBRO Meetings Support Grant 2021) in Zveze evropskih nevroznantvenih društev (Federation of European Neuroscience Societies, FENS) za izvedbo Tedna možganov ’21 ter, v sklopu SiNAPSINE nevroznanstvene konference ’21, simpozija o vplivu SARS-CoV-2 na možgane in dogodka Nevroznanost in družba prejemniki sofinanciranja raziskovalne dejavnosti s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.
 • Združenje DrogArt: program SPO v nočnem življenju prejel priznanje dveh strokovnih komisij na državnem nivoju: za najboljšo družbeno kampanjo v zunanjem oglaševanju Outstanding 2021.Bili so tudi finalist tekmovanja Netko 2021 za spletno stran spolnoprenosljiveokuzbe.si v dveh kategorijah: Naj spletna stran za družbeno odgovornost in Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije.
 • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: Član Žiga Bizjak je prejel Jabolko navdiha (Heroj korone), Združenje pa je prejelo Nagrado glavnega mesta Ljubljane za leto 2021.

Leto 2020

 • Mladinsko društvo Brez izgovora: leta 2020 so prejeli nagrado za boj proti kroničnim nenalezljivim boleznim, ki jo je podelilo NCD Alliance (Zveza za nenalezljive bolezni).
 • Europa donna: dnevnik Nekaj mojega, ki je zasnovan kot praktični vodnik skozi zdravljenje, hkrati pa usmerja bolnico skozi izkušnjo bolezni in čustva, ki se ob tem prebujajo - prejeta Rektorjeva nagrada (2.mesto) za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2020.
 • Družbenomedicinski inštitut, ZRC SAZU: Program OMRA v nacionalnem poročilu WHO (Looking back, looking forward: Rapid assessment of the mental health system in Slovenia; september 2020) izpostavljen kot primer dobre prakse, ki na inovativen način skrbi za dvig pismenosti o duševnem zdravju v Sloveniji.
 • Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije: za delo ob Svetovnem dnevu srca leta 2020 prejelo svetovno nagrado World Heart Day Grant, ki jo je podelila organizacija World Heard Federation (Svetovna zveza za srce).
 • UTRIP: Nagrada SPR 2020, International Collaborative Prevention Research Award.
 • Zavod Vozim: Mednarodno nagrajena iniciativa „Heroji furajo v pižamah“ – European Excellence in Road Safety (EFFIE finalist 2021, DIGGIT 2022) in ISMA bron 2020 (SOF gold 2022).
 • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: Član Luka Mehle je prejel naziv Naj prostovoljec 2020 (nagrada MSS),
 • Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija je prejelo mednarodno finančno nagrado World Pancreatic  Cancer Coalition za prijavljen projekt » Ozaveščanje o raku trebušne slinovke«. Izbrani so bili med več kot petdesetimi združenji z vsega sveta, razdelili pa so pet nagrad.
   

Leto 2019 

 • SiNAPSA: predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, v letu 2019 izda častno pokroviteljstvo SiNAPSI nad slovesnostmi ob mednarodnem tednu možganov in obeležitvi slovenskega dneva možganov (predstopnja ZDZG).

Kaj je nevladna organizacija?

Nevladna organizacija (NVO) je vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki bo izpolnjevala naslednje pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava,
 • njeni ustanovitelji so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitna in neprofitna (kar pomeni, da ni ustanovljena z namenom pridobivanja dobička in da morebitnega presežka prihodkov ne deli, temveč ga porabi za izvajanje ali razvoj svoje dejavnosti),
 • je neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov in
 • v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji.

Obenem velja:

 • da NVO ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Izjema so nevladne organizacije, ki jih ustanovi Študentska organizacija po Zakonu o skupnosti študentov.
 • NVO je lahko organizirana kot sestavni del registrirane cerkve ali druge verske skupnosti (pravno urejeno), v primerih, ko njena registrirana glavna dejavnosti ni dejavnost verskih organizacij.

Enotni pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu:

 1. njeni člani niso pravna osebe javnega prava,
 2. ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 3. deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 4. sredstva je zadnji dve leti pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu,
 5. ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 6. lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja,
 7. ni storila posebno hudega ali hujšega davčnega prekrška ali kaznivega dejanja,
 8. ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.