Skoči do osrednje vsebine

Nevladne organizacije s preventivnimi programi pomembno prispevajo h krepitvi zdravja

Na Brdu pri Kranju je potekala nacionalna konferenca z naslovom »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi.« Namen konference je bil predstavitev širši javnosti in deležnikom s področja javnega zdravja sofinancirane programe in primere dobrih praks, ki so se v njih razvili.

Na konferenci so nevladne organizacije predstavile dosežke programov, ki jih je ministrstvo sofinanciralo z javnim razpisom v obdobju 2019-2022. Programi krepitve in varovanja zdravja, ki so prvenstveno namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, dajo dobre rezultate le, če se izvajajo v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, so poudarili sodelujoči na konferenci Zdrava povezava. Predstavili so programe, ki dopolnjujejo prizadevanja javne službe na področju zdravja.

Ob tej priložnosti je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Azra Herceg poudarila, da so nevladne organizacije glas ranljivih skupin prebivalstva. »Praviloma med prvimi zaznate posledice družbenih in drugih sprememb za dobrobit posameznika, skupin prebivalstva in družbe. Delujete na občutljivih področjih, kot so naravne in ekološke katastrofe, socialne stiske in druge oblike ne-enakosti in družbene izključenosti, kjer država s svojimi ukrepi iz različnih razlogov ne more v celoti nasloviti potreb ljudi v okoljih, kjer ti živijo, delajo in preživljajo prosti čas. Predvsem pa opozarjate na nedopustno stigmo in diskriminacijo v družbi. Zato ste za nas še posebej pomembne na tistih področjih, kjer se soočamo s skritimi populacijami ranljivih skupin, kot je to na primer pri različnih vrstah odvisnostih, pri težavah v duševnem zdravju, nasilju in preprečevanju okužbe s HIV-om ali drugimi spolno prenosljivimi boleznimi.«

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije so poudarili pomembnost vključevanja nevladnega sektorja in socialne participacije za doseganje nacionalnih in mednarodnih zavez. Regionalni direktor Hans Kluge je izpostavil Slovenijo kot primer dobre prakse pri vključevanju civilne družbe in mladih za zdravje: »Slovenske institucije imate tridesetletno zgodovino partnerstva z nevladnimi organizacijami za doseganje dobrobiti prebivalstva. Zahvaljujem se slovenskemu ministrstvu za zdravje za financiranje, ki omogoča partnerstva, ki so ključna na nacionalni in regionalni ravni za promocijo zdravja, zagotavljanje kvalitetne oskrbe bolnikom in doseganje najbolj ranljivih skupin.« Posebej je izpostavil doprinos mladih za doseganje boljšega zdravja na državni in mednarodni ravni ter povedal, da so to prinašalci sprememb sedanjosti in prihodnosti.

Ministrstvo je sofinanciralo 103 programe nevladnih organizacij

Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji so lokalno umeščene, fleksibilne, povezane s stroko javnega zdravja in drugimi medicinskimi strokami, sodelujejo tudi s socialnim varstvom in šolstvom, se povezujejo v mreže nevladnih organizacij doma, v Evropski Uniji in širše. Na področju zdravja se organizirajo tudi za zagovorništvo takšnih politik in ukrepov, ki podpirajo cilje in strateške usmeritve, ki so jih države sprejele v okviru sodelovanja v mednarodnih povezavah in organizacijah, kot so Evropska komisija (EK), Svetovna zdravstvena organizacija in Organizacija združenih narodov.

V Sloveniji nevladne organizacije s področja zdravja delujejo predvsem na področjih odvisnosti od prepovedanih substanc, alkohola in tobaka, digitalne zasvojenosti, duševnih bolezni, kroničnih nenalezljivih bolezni, prehrane in telesne dejavnosti za zdravje, okolja in zdravja ter preprečevanja okužb s HIV-om ali drugih spolno prenosljivih bolezni. Ministrstvo za zdravje je za sofinanciranje 91 nevladnih organizacij in javnih zavodov na teh področjih za obdobje 2019 do 2022 z javnim razpisom razdelilo 12,6 milijona evrov za skupno 103 programe.

To obdobje je pomembno zaznamovala epidemija COVID-19, ki je po eni strani zahtevala dodatne napore predvsem tistih organizacij, ki naslavljajo potrebe najbolj ranljivih in težko dostopnih skupin prebivalstva, po drugi strani pa pokazala na nujnost sodelovanja med stroko in civilno družbo za doseganje teh skupin prebivalstva z zdravstvenimi sporočili in za njihovo vključevanje v zdravstvene programe, ki jim jih zdravstvo sicer zagotavlja, a se iz številnih razlogov vanje ne vključujejo brez dodatne podpore.

Konferenca je bila zastavljena v treh sklopih. V prvem sklopu so se predstavile organizacije, ki v svoje programe vključujejo mlade kot aktivne udeležence pri krepitvi zdravega načina življenja. Z vključevanjem v tovrstne programe mladi v najbolj ranljivem obdobju odraščanja krepijo zavedanje o pomenu zdravja in o širšem družbenem kontekstu, ki vpliva na zdrave izbire.

V drugem sklopu je bilo predstavljeno delo nevladnih organizacij, katerih poslanstvo je ozaveščanje različnih populacijskih skupin o pomenu zdravja in zdravem načinu življenja, v lokalnem okolju. Za uspeh in predvsem za doseganje najbolj ranljivih skupin je pri njihovem delu ključno sodelovanje z zdravstvom, šolstvom, socialnim varstvom in lokalno skupnostjo tam, kjer ljudje živijo, delajo in preživljajo prosti čas.

V tretjem sklopu pa so bili predstavljeni programi, ki ob podpori prostovoljcev zagotavljajo pomoč ljudem v stiski, kot so bolniki s kroničnimi boleznimi, odvisni od drog in drugih oblik zasvojenosti, tisti s težavami v duševnem zdravju, starejši in drugi, ki potrebujejo podporo in pomoč, ko se soočajo z boleznijo.

Nevladne organizacije s svojimi aktivnostmi pomembno dopolnjujejo programe zdravstvenega varstva za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni, ki vključujejo spodbujanje zdravega načina življenja, ozaveščanje o dejavnikih tveganja in prispevajo h krepitvi zdravstvene pismenosti v različnih skupinah prebivalstva. Ministrstvo za zdravje s sofinanciranjem tovrstnih programov upošteva priporočila slovenske in mednarodne stroke in prispeva k zmanjševanju neenakosti v zdravju in s tem boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije.

Vsi sofinancirani programi varovanja in krepitve zdravja iz leta 2019 - 2022 so predstavljeni na spletni strani ministrstva.