Skoči do osrednje vsebine

Vloga za uveljavljanje pravice do odškodnine - Covid - 19

Oseba, ki ji je s cepljenjem proti Covid-19 ali zdravljenja z zdravilom za zdravljenje Covid-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, ima pravico do odškodnine.

Vloga se lahko vloži najpozneje v šestih letih od dneva cepljenja ali zdravljenja.

Postopek se začne z vlogo, ki jo upravičenec vloži pri Ministrstvu za zdravje, in mora vsebovati:

  • ime in priimek osebe, ki je cepljena ali zdravljena,
  • ime in priimek osebe, ki uveljavlja pravico do odškodnine,
  • naziv in sedež zdravstvenega zavoda oziroma druge pravne ali fizične osebe, kjer je bilo cepljenje ali zdravljenje  opravljeno,
  • podatke in dokumentacijo o cepljenju in domnevnih posledicah cepljenja (npr. o datumu cepljenja, nalezljivi bolezni, zoper katero je bilo cepljenje opravljeno, domnevnih posledicah cepljenja, dokumentacijo o zdravljenju domnevnih posledic cepljenja ipd.) ali zdravljenja.

Vlagatelju je v pomoč Obrazec vloge za uveljavljanje pravice do odškodnine zaradi cepljenja.

Odločanje o vlogi

O vlogi bo odločal minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za ugotavljanje vzročne zveze in mnenja Invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Komisija bo ocenila, ali ima domnevna posledica cepljenju naravo resnega neželenega učinka po cepljenju v skladu s predpisom o zdravilih in predpisom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini ter vzročno zvezo med cepljenjem in škodo povzročeno na zdravju oziroma s smrtjo. Invalidska komisija pa bo dala mnenje, ali se nastala škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij (v primeru smrti cepljene osebe ni potrebno mnenje Invalidske komisije).  

Ministrstvo za zdravje bo z upravno odločbo priznalo pravico do odškodnine le, če bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • komisija je ocenila, da gre za resen neželen učinek po cepljenju in vzročno povezanost med cepljenjem in škodo,
  • Invalidska komisija pa je menila, da se nastala škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.

Ministrstvo za zdravje bo z upravno odločbo zavrnilo vlogo, če eden izmed prej navedenih pogojev ne bo izpolnjen. Zoper upravno odločbo je dovoljen upravni spor.

Priznana odškodnina bo izplačana praviloma v 30 dneh od pravnomočnosti upravne odločbe.

Vloga in odločba sta oproščeni plačila upravne takse. Od priznane odškodnine se ne plača dohodnina.