Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Aerosolni razpršilniki

  Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez le-teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah v tekočem stanju.

 • Alkohol in zdravje

  Alkohol je najbolj razširjena in najbolj uporabljena psihoaktivna snov v našem kulturnem okolju. Posledično povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih posledic.
  Vsako pitje alkohola je tvegano, varna meja pitja ne obstaja.

 • Emisije CO2 in onesnaževal iz avtomobilov

  Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki dodajajo v ozračje ogromne količine toplogrednih plinov (predvsem CO2) k tistim, ki so prisotni v ozračju naravno, kar povečuje učinek tople grede in povzroča globalno segrevanje. Promet tudi močno onesnažuje zrak. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

 • Dimnikarske storitve

  Z izvedbo dimnikarskih storitev lahko uporabniki brezskrbno uporabljajo svoje kurilne naprave za predviden namen. Glavne prednosti storitev, ki jih opravljajo licencirani dimnikarji, je varovanje okolja, požarna in zdravstvena varnost ter manjša poraba goriva.

 • Državni simboli

  Grb, zastava in himna Republike Slovenije označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. Od vstopa v Evropsko unijo v letu 2004 je Slovenija kot članica te mednarodne skupnosti prevzela tudi njena simbola, zastavo in himno EU.

 • Elektromagnetna združljivost opreme

  Elektromagnetna združljivost je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo deluje, ne da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne motnje za drugo opremo v tem okolju.

 • Enakost žensk in moških

  Enakost žensk in moških pomeni, da morajo biti ženske in moški ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter imeti enako korist od rezultatov družbenega napredka. Nikakor pa enakost žensk in moških ne pomeni istosti in ne pomeni zanikanja razlik med ženskami in moškimi.

 • Enostavne tlačne posode

  Enostavna tlačna posoda je kakršnakoli varjena posoda obremenjena z notranjim relativnim tlakom, višjim od 0,5 bara, za shranjevanje zraka ali dušika in ni predvidena za segrevanje z neposrednim plamenom (kurjenje).

 • Gradbeni proizvodi

  Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

 • Harmonizirano področje proizvodov

  Harmonizacija pomeni poenotenje različnih pravnih redov, ki niso neodvisni drug od drugega. Pri tem načinu posamezne države članice nimajo nikakršne samostojne pristojnosti in ne morejo s sprejetjem bolj oziroma manj strogih notranjih standardov dopolnjevati oziroma razveljaviti skupnostnih pravil. Glavni cilji so aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju svetovne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov in skrb za varnost potrošnika.

 • Hrup v okolju

  Dolgotrajna izpostavljenost hrupu je človeku škodljiva. Škodljivi učinki se med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti ter zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju. Prizadevamo si, da dolgoročno postopno znižamo število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, hkrati pa varujemo tista območja v urbanem in naravnem okolju, ki s hrupom niso (pre)obremenjena.

 • Italijanska in madžarska narodna skupnost

  V Republiki Sloveniji imamo dve avtohtoni narodni skupnosti. To sta italijanska in madžarska narodna skupnost. Pripadniki italijanske narodne skupnosti živijo na območjih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Pripadniki madžarske narodne skupnosti živijo na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš.

 • Izenačevanje možnosti invalidov

  Diskriminacijo invalidov preprečujemo in odpravljamo z različnimi ukrepi in invalidom zagotavljamo možnosti, s katerimi se lažje vključujejo v družbo kot njeni polnopravni člani. Pri tem invalidske organizacije vidimo kot enakovrednega partnerja.

 • Izvajanje turistične dejavnosti

  Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve, kot so prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija ter storitve za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste ter da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti, je formalno določeno.

 • Javna raba jezika

  Spremljamo izvajanje Zakona o javni rabi slovenščine, ki določa temeljna pravila o rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji. Pri uradnem delovanju, v poslovni komunikaciji, na javnih prireditvah, skratka v javnem življenju, je prva izbira slovenski jezik, na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa poleg slovenščine še italijanščina oziroma madžarščina. Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja podrobneje določajo tudi področni zakoni. V Službi za slovenski jezik pomagamo državljanom, da dobijo odgovore na vprašanja o javni rabi jezika.

 • Kajenje in tobak

  Uporaba tobačnih izdelkov predstavlja eno največjih groženj zdravju posameznika tudi v Sloveniji. Po podatkih pri nas kadi 24 odstotkov starejših od 15 let, mladi se s tobačnimi izdelki srečajo že v osnovni šoli. Da bi zmanjšali število rednih kadilcev in preprečili kajenje mladostnikov, v Sloveniji že vse od leta 2017 ob ostalih ukrepih uvajamo tudi dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter identifikacijske oznake in kode, namenjene sledljivosti tobačnih izdelkov.

 • Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo

  Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, so naprave in oprema, ki se uporabljajo za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, razsvetljavo ali pranje, z normalno temperaturo vode do 105° C.

 • Neharmonizirano področje proizvodov

  Načelo vzajemnega priznavanja je temeljno načelo delovanja notranjega trga in zagotavlja, da se proizvodi, za katere ne veljajo vseevropski harmonizirani predpisi, načeloma lahko prosto gibljejo znotraj enotnega trga, če se zakonito tržijo v eni državi članici.

 • Nizkonapetostna električna oprema

  Nizkonapetostna električna oprema so električni proizvodi, pri katerih se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1500 V za enosmerni tok.

 • Obutev in njeno označevanje

  Za obutev štejejo vsi izdelki, z dodanim podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo stopalo, vključno s sestavnimi deli, ki se lahko prodajajo tudi samostojno. To so: zgornji del, podloga, vložek in podplat.

 • Osebna varovalna oprema

  Osebna varovalna oprema so proizvodi, ki so načrtovani tako, da jih uporabnik lahko nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njegovo zdravje ali varnost, pa naj bo to v službi, doma ali med prostočasnimi aktivnostmi.

 • Plovila za rekreacijo

  Plovilo za rekreacijo je vodno plovilo katerekoli vrste za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

 • Pogrebna in pokopališka dejavnost

  Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in je v pristojnosti občin, ki z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 • Poštne storitve

  Poštne storitve so storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk. Trg poštnih storitev je v Sloveniji liberaliziran in si ga od 1. januarja 2011 delijo izvajalci, ki so navedeni v uradni evidenci Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, kot neodvisnega regulatornega organa.

 • Potrošniško kreditiranje

  Vsak potrošnik občasno potrebuje dodatni vir financiranja za kakšen večji nakup zase ali gospodinjstvo, zato lahko najame potrošniški kredit.

 • Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

  Siva ekonomija, kamor sodi tudi delo in zaposlovanje na črno, je pojav, ki ga srečujemo v vseh državah, v vseh gospodarstvih in v vseh političnih sistemih. V različnem obsegu in v različni moči je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja in v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Njeni negativni vplivi so občutni tako za delodajalce in delojemalce kot tudi za državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in okolja.

 • Preprečevanje pranja denarja

  Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primer davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".

 • Radijska oprema

  Radijska oprema je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije in vključuje vse TV in radijske sprejemnike, opremo, ki se lahko priključi na javno telekomunikacijsko omrežje, brezžične in mobilne telefone, terminalske adapterje, telefone in modeme.

 • Ravnanje z odpadki

  Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja.

 • Reševanje potrošniških sporov

  Potrošniški spor je domači ali čezmejni spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom blaga ali storitev ter potrošnikom. Potrošnik ima, če spora ne more rešiti z neposrednimi pogajanji oziroma s pritožbo pri ponudniku blaga ali storitev, možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izbranem izvajalcu, ki je registriran in naveden na seznamu izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

 • Socialno podjetništvo

  Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

 • Tekstilni izdelki in njihovo označevanje

  Tekstilni izdelki pomenijo katero koli surovino, polizdelek ali končni izdelek industrijske ali ročne izdelave ter delno ali v celoti izdelane konfekcijske izdelke, ki so narejeni izključno iz tekstilnih vlaken, ne glede na način mešanja ali sestavljanja v procesu izdelave.

 • Tlačna oprema

  Tlačna oprema zajema tlačne posode, cevovode, varovalno opremo in tlačni pribor vključno s sestavnimi deli kot so prirobnice, šobe, spojnice, podpore in dvižne zanke.  

 • Trajnostni turizem

  Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki.

 • Trgovinska dejavnost

  Trgovina kot zelo pomembna gospodarska panoga ustvari skoraj 35 odstotkov prihodkov prodaje gospodarstva in zaposluje nekaj manj kot 18 odstotkov zaposlenih v slovenskem gospodarstvu ter se s tem uvršča med največje delodajalce v nacionalnem gospodarstvu. V zadnjih letih je doživela veliko sprememb in se temeljito preoblikovala.

 • Učinkovita raba energije

  Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

 • Varnost dvigal

  Dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki se jih daje na trg in v obratovanje zato, da se trajno vgradijo v stavbe in konstrukcije, morajo izpolnjevati določene zahteve, da se zagotovi njihov prost pretok ter skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami.

 • Varnost potrošniških proizvodov in sistem RAPEX

  Potrošniki so posebej ranljiva skupina, zato je za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov treba zagotoviti, da so na trgu le varni proizvodi. Če se na trgu pojavi nevaren proizvod, država članica o tem obvesti druge države članice prek sistema za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki pomenijo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

 • Varnost strojev

  Stroji, ki so dani na trg, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti oseb ter tudi, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja.

 • Varstvo potrošnikov

  Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varstvom njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.