Skoči do osrednje vsebine

Radijska oprema je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije in vključuje vse TV in radijske sprejemnike, opremo, ki se lahko priključi na javno telekomunikacijsko omrežje, brezžične in mobilne telefone, terminalske adapterje, telefone in modeme.

Zahteve za radijsko opremo

Radijska oprema mora poleg zahtev iz Direktive 2014/53/EU izpolnjevati tudi zahteve iz Direktive 2014/30/EU in Direktive 2014/35/EU, proizvajalec pa mora v postopku skladnosti izvesti ustrezno oceno tveganja. 

Za radijsko opremo, ki je narejena v skladu s harmoniziranimi standardi se domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami Direktive 2014/53/EU. Priglašeni organi so organi za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni pri Evropski Komisiji in izpolnjujejo pogoje iz te direktive. Organ za ugotavljanje skladnosti pa v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka zagotavlja neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali radijske opreme, ki jo ocenjuje. Za radijsko opremo, za katero veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo v posamezni državi članici, je treba posebej navesti zahteve iz Direktive 2014/53/EU.

  • Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti

    Smernice, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, podrobneje opisujejo zahteve za vložnike, ki želijo pridobiti status organa za ugotavljanje skladnosti na področju radijske opreme v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, Pravilnikom o radijski opremi in Direktivo 2014/53/EU v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu. Smernice vsebujejo opis zahtev za spremljanje trajnega izpolnjevanja zahtev za priglašene organe in za obveščanje priglasitvenega organa o spremembah.
    Smernice in priporočila

Nadzor in upravljanje radiofrekvenčnega spektra v Sloveniji

Nadzor in upravljanje radiofrekvenčnega spektra v Sloveniji izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah. Omejitve in zahteve za uporabo radijske opreme na teritoriju Republike Slovenije podrobneje določata Pravilnik o radijski opremi, ki je bil izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter Načrt uporabe radijskih frekvenc, ki ga sprejme Agencija.

Zakonodaja