Skoči do osrednje vsebine

Radijska oprema je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije in vključuje vse TV in radijske sprejemnike, opremo, ki se lahko priključi na javno telekomunikacijsko omrežje, brezžične in mobilne telefone, terminalske adapterje, telefone in modeme.

Zahteve za radijsko opremo

V skladu z veljavnimi predpisi mora biti radijska oprema označena s CE oznako.

Radijska oprema mora poleg zahtev iz Direktive 2014/53/EU o radijski opremi izpolnjevati tudi zahteve iz Direktive 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti in Direktive 2014/35/EU o nizkonapetostni opremi, proizvajalec pa mora v postopku skladnosti izvesti ustrezno oceno tveganja. 

Za radijsko opremo, ki je narejena v skladu s harmoniziranimi standardi se domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami Direktive 2014/53/EU. Priglašeni organi so organi za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni pri Evropski Komisiji in izpolnjujejo pogoje iz te direktive. Organ za ugotavljanje skladnosti pa v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka zagotavlja neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali radijske opreme, ki jo ocenjuje.  Direktiva 2014/53/EU določa, da je potrebno radijsko opremo, za katero veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo v posamezni državi članici, posebej navesti zahteve iz te direktive. 

  • Razvrstitev radijske opreme

    Radijska oprema, ki se lahko da na trg in uporablja brez omejitev, je navedena v razredu 1.

    Za ostalo radijsko opremo, ki ne sodi v razred 1, so predvidene omejitve pri uporabi zaradi razlogov povezanih z učinkovito in pravilno uporabo radiofrekvenčnega spektra, škodljivega motenja na okolje ali škodljivega vpliva na zdravje ljudi. Taka radijska oprema mora biti posebej označena, navodila pa morajo vsebovati informacije o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da je taka oprema lahko na trgu.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Seznam harmoniziranih standardov za radijsko opremo

Harmonizirani standardi so objavljeni kot Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev  in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode.

Dopolnitev seznama harmoniziranih standardov za radijsko opremo je sprejeta na osnovi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2020/553 z dne 21. aprila 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za nekatero opremo za celična omrežja za mednarodne mobilne telekomunikacije. 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji. Omejitve in zahteve za uporabo radijske opreme na teritoriju Republike Slovenije podrobneje določata Pravilnik o radijski opremi, ki je bil izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter Načrt uporabe radijskih frekvenc, ki ga sprejme Agencija.