Skoči do osrednje vsebine

Radijska oprema je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije in vključuje vse TV in radijske sprejemnike, opremo, ki se lahko priključi na javno telekomunikacijsko omrežje, brezžične in mobilne telefone, terminalske adapterje, telefone in modeme.

Zahteve za radijsko opremo

V skladu z veljavnimi predpisi mora biti radijska oprema označena s CE oznako.

Radijska oprema mora poleg zahtev iz direktive izpolnjevati tudi zahteve iz Direktive o elektromagnetni združljivosti in Direktive o nizkonapetostni opremi, proizvajalec pa mora v postopku skladnosti izvesti ustrezno oceno tveganja. 

Za radijsko opremo, ki je narejena v skladu s harmoniziranimi standardi se domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami Direktive. Priglašeni organi so organi za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni pri Evropski Komisiji in izpolnjujejo pogoje iz direktive. Organ za ugotavljanje skladnosti pa v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka zagotavlja neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali radijske opreme, ki jo ocenjuje.  Direktiva določa, da je potrebno radijsko opremo, za katero veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo v posamezni državi članici, posebej navesti zahteve iz Direktive. 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji. Omejitve in zahteve za uporabo radijske opreme na teritoriju Republike Slovenije podrobneje določata Pravilnik o radijski opremi, ki je bil izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter Načrt uporabe radijskih frekvenc, ki ga sprejme Agencija.

Iskalnik