Skoči do osrednje vsebine

Protieksplozijska zaščita zajema opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (angleško Explosive Atmospheres - ATEX), torej v okoljih, ki lahko postanejo eksplozivna zaradi zmesi vnetljivih snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu z zrakom pri atmosferskih razmerah, v katerih se ob vžigu plamen razširi na celotno nezgorelo zmes. Pod zaščito štejemo tudi opremo in sisteme, ki so pomembni zaradi zagotavljanja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ogroženih zaradi eksplozivne atmosfere, del zaščite pa so tudi sami ukrepi za varno obratovanje in delo v takih atmosferah.

Zahteve glede protieksplozijske zaščite

Dolžnost države je, da na svojem ozemlju varuje zdravje in varnost ljudi, zlasti delavcev, ter, kjer je to primerno, domačih živali in premoženja, predvsem pred nevarnostmi, izhajajočimi iz uporabe opreme in sistemov, ki zagotavljajo zaščito pred potencialno eksplozivnimi atmosferami.

Zadevni proizvodi se lahko dajejo na trg in v uporabo le, če so ob ustrezni vgraditvi in vzdrževanju ter uporabi v skladu z njihovo namensko uporabo skladni z zahtevami iz Pravilnika o protieksplozijski zaščiti. V pravilniku so določene tudi zahteve za varnost in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, ter ukrepi za varno obratovanje in delo v takih atmosferah.

Zahteve se uporabljajo za te proizvode:

  • opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah;
  • varnostne naprave, kontrolne naprave in upravljalne naprave, ki so namenjene za uporabo zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer, vendar pa so potrebne ali koristne za varno delovanje opreme ali zaščitnih sistemov glede nevarnosti eksplozij;
  • komponente, namenjene za vgradnjo v opremo in zaščitne sisteme.

Ugotavljanje skladnosti  

S postopki ugotavljanja skladnosti se zagotovi skladnost opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami.

Ugotavlja se tudi skladnost ukrepov za preprečevanje eksplozije in varovanje pred njo.

Priglašeni organi so organi za ugotavljanje skladnosti proizvodov, ki jih zajema Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, in so priglašeni pri Evropski komisiji.