Skoči do osrednje vsebine

Dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki se jih daje na trg in v obratovanje zato, da se trajno vgradijo v stavbe in konstrukcije, morajo izpolnjevati določene zahteve, da se zagotovi njihov prost pretok ter skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami.

Zahteve za varnost dvigal

Dvigalo je dvižna naprava, ki deluje med določenimi nivoji stavbe in ima kabino, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga in nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico in so namenjena prevozu oseb oziroma blaga. Kabina mora biti načrtovana in izdelana tako, da njena prostornost in trdnost ustrezata največjemu številu oseb oziroma nazivnemu bremenu dvigala, ki ga določi monter ter so namenjena za prevoz:

 • oseb,
 • oseb in blaga,
 • samo blaga, če je nosilec dostopen, to pomeni, da lahko oseba brez težav vstopi vanj, in je opremljen s krmilnimi napravami, nameščenimi znotraj nosilca ali v dosegu osebe, ki je v njem.

Za dvigala in varnostne komponente, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali delom harmoniziranih standardov, se domneva, da so skladni z bistvenimi varnostnimi zahtevami, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.

Nosilec vsakega dvigala mora biti kabina. Ta kabina mora biti načrtovana in proizvedena tako, da njena prostornost in trdnost ustrezata največjemu številu oseb in nazivnemu bremenu dvigala, ki ga določi monter.

Kadar je dvigalo namenjeno prevozu oseb in kadar to dopuščajo njegove mere, mora biti kabina načrtovana in proizvedena tako, da njene konstrukcijske značilnosti ne ovirajo ali preprečujejo dostopa in uporabe invalidnim osebam in da dopuščajo ustrezne prilagoditve, namenjene olajšanju uporabe dvigala takim osebam.

Organ za ugotavljanje skladnosti, ki želi biti pooblaščen za opravljanje periodičnih pregledov dvigal, mora biti akreditiran kot kontrolni organ na področju dvigal po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 v celotnem obsegu, za katerega je pooblaščen, in sicer se lahko akreditira pri Slovenski akreditaciji.

Pri periodičnem pregledu dvigala, ki ga zagotovi lastnik, mora pooblaščeni organ izvesti vsaj naslednje postopke:

 • preveri pravilno delovanje opreme za varnost in zaščito,
 • preveri pravilno delovanje druge opreme, ki lahko vpliva na varnost,
 • pregleda sestavne dele dvigala za vožnjo, podporo in obešanje, da se prouči morebitno zmanjšanje varnosti zaradi obrabe,
 • pregleda, če dvigalo ni bilo tako spremenjeno, da bi to lahko vplivalo na varnost,
 • pregleda, če okolica dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
 • preveri, če uporaba dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
 • pregleda, če so prisotne vse oznake za uporabo, delovanje, reševanje oseb iz dvigala in skrbništvo ter navodila za uporabo in vzdrževanje,
 • pregleda, če je kontrolna knjiga ažurirana z vsemi novimi informacijami od zadnjega pregleda,
 • preveri, če so bile od zadnjega periodičnega pregleda popravljene katerekoli okvare,
 • preveri in obnovi seznam lastnikov dvigala.

Seznam akreditiranih organov za periodične preglede

Odobritev tehnične rešitve zmanjšanega varnostnega prostora pri montaži dvigala

V kolikor v obstoječi zgradbi v jašku dvigala iz utemeljenih razlogov ni mogoče zagotoviti v harmoniziranih standardih določenega zgornjega ali spodnjega varnostnega prostora, lahko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi mnenja priglašenega organa za področje dvigal odobri predlog tehnične rešitve začasnega zmanjšanega varnostnega prostora v jašku dvigala.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti

 • Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti

  Smernice, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, podrobneje opisujejo zahteve za vložnike, ki želijo pridobiti status organa za ugotavljanje skladnosti na področju dvigal v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Pravilnikom o varnosti dvigal, postopek njegove priglasitve Evropski komisiji, zahteve glede trajnega izpolnjevanja zahtev za priglašene organe in obveščanja priglasitvenega organa o spremembah.
  Smernice in priporočila