Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Dajanje gradbenih proizvodov na trg urejata Uredba Evropske unije o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (v nadaljevanju Uredba) in Zakon o gradbenih proizvodih. Uredba ureja pogoje za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, za katere veljajo harmonizirane evropske zahteve. V Zakonu o gradbenih proizvodih pa so določene zahteve za gradbene proizvode, za katere ni harmoniziranih evropskih tehničnih specifikacij in postopek za določitev organov za slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij.

Prav tako je v zakonu določen postopek določitve organov, ki so vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter druge vsebine, povezane z izvajanjem Uredbe. Tako je z njim urejeno področje objavljanja slovenskih standardov, izjave o lastnostih, navodil in varnostnih informacij. Urejen je postopek za določanje in spremljanje organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti. Zakon določa, da je ministrstvo, pristojno za trg, pristojno za priglasitev organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti.

Področje dajanja gradbenih proizvodov na trg lahko v grobem razdelimo na tri podpodročja:

 • področje harmoniziranih gradbenih proizvodov;
 • področje neharmoniziranih gradbenih proizvodov;
 • področje upoštevanja načela vzajemnega priznavanja.

Harmonizirano področje

Harmonizirano področje je področje gradbenih proizvodov, za katere obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije.

Harmonizirane tehnične specifikacije

Harmonizirane evropske tehnične specifikacije za proizvode določajo enotne metode za ocenjevanje in potrjevanje lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki so zahtevane v državah članicah in ki omogočajo, da gradbeni objekti izpolnjujejo sedem osnovnih zahtev iz Uredbe. Podlaga za dajanje na trg so evropski harmonizirani standardi, če pa jih ni mogoče pripraviti ali če proizvod odstopa od harmoniziranega standarda, se za proizvod lahko izda evropska tehnična ocena, ki se pripravi na podlagi evropskega ocenjevalnega dokumenta.

Harmonizirane evropske tehnične specifikacije so:

 • harmonizirani evropski standardi, ki jih pripravijo evropske standardizacijske organizacije, Evropska komisija pa sklice nanje objavi v Uradnem listu Evropske unije;
 • evropski ocenjevalni dokumenti (angleško European Assessment Document - EAD), ki so podlaga za evropske tehnične ocene (angleško European Technical Assessment - ETA) in jih pripravi organizacija organov za tehnično ocenjevanje za proizvode, ki niso zajeti s harmoniziranimi evropskimi standardi.

Izjava o lastnostih in označevanje gradbenih proizvodov

Če je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem evropskem standardu ali ustreza evropski tehnični oceni, ki je bila zanj izdana, proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za proizvod, ko je ta dan na trg. Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. Vsebino izjave v splošnem določa Uredba, bolj natančno pa so informacije, ki jih je potrebno v izjavi navesti, navedene v dodatku  harmoniziranega standarda ali v ustreznem poglavju  evropskega ocenjevalnega dokumenta. V izjavi o lastnostih morajo biti navedene vse bistvene značilnosti gradbenega proizvoda tako, kot je to določeno v harmoniziranem standardu ali evropskem ocenjevalnem dokumentu. Uredba zahteva, da se vsaj za eno od bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo, navede tudi  lastnosti. Za bistvene značilnosti, za katere proizvajalec ne navede lastnosti, navede, da lastnosti niso določene (okrajšava NPD). Kadar je potrebno, mora proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navesti tudi informacije o vsebnosti nevarnih snovi. Izvod izjave o lastnostih vsakega proizvoda, ki je dostopen na trgu, se predloži v papirni obliki ali po elektronski poti. Za vsak gradbeni proizvod, za katerega obstaja evropski harmonizirani standard ali kadar proizvajalec zanj pridobi evropsko tehnično oceno, je potrebno pripraviti izjavo o lastnostih in proizvod označiti z oznako CE, za kar je odgovoren izključno proizvajalec. 

Predvidene so tudi možnosti za poenostavitev postopkov v zvezi z ocenjevanjem lastnosti:

 • brez preskušanja ali brez nadaljnjega preskušanja,
 • izmenjava rezultatov preskušanja tipa ali
 • razširjanje rezultatov preskušanja tipa.

Dodatne poenostavitve postopkov so možne le v primerih, ko je proizvajalec mikro podjetje ali ko gre za proizvode, ki so proizvedeni individualno po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt. Tudi v teh primerih pa je, kadar je zahtevan sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 1 + ali 1, potrebno dodatno vključiti organ, priglašen za certificiranje proizvodov.

Izjava o lastnostih, navodila in varnostne informacije za gradbeni proizvod morajo biti zagotovljene v slovenskem jeziku. 

Priglašeni organi in organi za tehnično ocenjevanje

Priglašeni organi (angleško Notified Body - NB) so organi, vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, in so lahko organi za certificiranje proizvodov, organi za certificiranje kontrole proizvodnje ali preizkuševalni laboratoriji. Organe določijo države članice in jih nato priglasijo Evropski komisiji in državam članicam. Priglašeni organi morajo sodelovati v evropski skupini priglašenih organov (angleško Group of Notified Bodies). V tej skupini skupaj z organi iz drugih držav obravnavajo praktične probleme v zvezi z implementacijo zahtev Uredbe. Ko je organ priglašen za naloge v okviru harmonizirane tehnične specifikacije, ki velja za določen proizvod, ga proizvajalec lahko vključi v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Pri tem ima proizvajalec možnost izbrati katerikoli priglašeni organ znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Priglašeni organi morajo spremljati razvoj harmoniziranih tehničnih specifikacij in vseh sprememb na področju proizvodov, za katere so priglašeni. Spremljati morajo tudi delo skupine priglašenih organov na področjih, za katera so priglašeni. Priglašeni organi morajo stalno izkazovati usposobljenost za področja in postopke, za katere so bili priglašeni. Organi so lahko priglašeni za naslednje naloge:

 • ocena lastnosti proizvoda na osnovi preskušanja;
 • certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje;
 • certificiranje proizvodov.

Seznam priglašenih organov in organov za tehnično ocenjevanje v Evropski uniji je objavljen na spletnih straneh Evropske Komisije in predstavlja seznam organov, ki so jih priglasili priglasitveni organi držav članic. Seznam je dostopen samo v angleškem jeziku. 

Organi za tehnično ocenjevanje (angleško Technical Assessment Body - TAB) se določijo za tiste proizvode, za katere ni harmoniziranih standardov. Za te proizvode proizvajalec lahko pridobi evropsko tehnično oceno na osnovi evropskega ocenjevalnega dokumenta. Države članice sporočijo ime in naslov organa za tehnično ocenjevanje Evropski komisiji in drugim državam članicam. Organi za tehnično ocenjevanje izvajajo ocenjevanje proizvodov in izdajajo evropsko tehnično oceno le na tistih področjih gradbenih proizvodov, za katera so imenovani.

Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti


Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (angleško Assessment and Verification of Constancy of Performance - AVCP) pove, kakšna je stopnja vključenosti priglašenega organa pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda. Sisteme je za družine proizvodov določila Evropska komisija skupaj z državami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU. 

Vloga priglašenega organa pri različnih sistemih AVCP:

 • Sistem 1+: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje, stalnega nadzora in inšpekcijskega preskušanja vzorcev;
 • Sistem 1: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora;
 • Sistem 2+: Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje, ki vključuje izdajo certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje in stalni nadzor;
 • Sistem 3: Ocena lastnosti proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije;
 • Sistem 4: Pri tem sistemu vse naloge izvede proizvajalec sam.

Priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti proizvodov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Neharmonizirano področje

V kolikor za gradbeni proizvod ne obstaja harmonizirana tehnična specifikacija, mora proizvajalec njegove lastnosti, povezane z bistvenimi značilnostmi, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte in v okviru njegove predvidene uporabe, dokazati na podlagi veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, slovenskega tehničnega soglasja ali drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije. Proizvajalec za gradbeni proizvod v tem primeru izda izjavo o lastnostih v slovenskem jeziku, ki vsebuje naslednje podatke:

 • ime in naslov proizvajalca,
 • oznako tipa gradbenega proizvoda,
 • veljavno tehnično specifikacijo, ki je podlaga za določanje lastnosti,
 • predvideni namen uporabe,
 • lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda,
 • ime organa, če je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številko preskusnega poročila oziroma certifikata,
 • ime, položaj in podpis osebe, pooblaščene za podpis izjave o lastnostih, in
 • kraj in datum izdaje izjave o lastnostih.

Z njeno pripravo prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. Kadar je potrebno, mora proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navesti tudi informacije o vsebnosti nevarnih snovi. Proizvajalec pri omogočanju dostopnosti gradbenega proizvoda na trgu zagotovi, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Proizvajalec za ocenjevanje lastnosti proizvoda uporabi sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu z enim od sistemov iz Uredbe, kar pomeni, da upošteva sisteme ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in sklepe Evropske komisije o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov.

Poenostavitve postopkov so možne le v zelo omejenih primerih, ko gre za proizvode, ki so proizvedeni individualno ali izdelani po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili in pod nadzorom ustreznih odgovornih oseb ali ko je gradbeni proizvod proizveden na gradbišču za vgradnjo v zadevni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili in pod nadzorom ustreznih odgovornih oseb ali kadar je gradbeni proizvod proizveden na tradicionalen način ali na način, ki ustreza spomeniškemu varstvu, in v neindustrijskem postopku, za ustrezno obnovo gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot del zaščitenega okolja, ali zaradi njegovega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.

Neharmoniziran gradbeni proizvod je mogoče dati na trg na podlagi:

 • veljavnih slovenskih nacionalnih standardov,
 • slovenskega tehničnega soglasja, ali
 • drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije.

Tako kot na harmoniziranem področju tudi na neharmoniziranem področju v postopkih ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda (postopki ocenjevanja) sodelujejo neodvisni organi, ki opravljajo naloge preskušanja, certificiranja tovarniške kontrole proizvodnje ali certificiranja proizvodov.  

Organi za postopke ocenjevanja 

V postopkih ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti neharmoniziranih gradbenih proizvodov na podlagi veljavnih slovenskih nacionalnih standardov ali drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije, v Republiki Sloveniji delujejo naslednji organi:

Organ Obseg imenovanja Naloge organa
IGMAT, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana - Polje SIST EN 206-1 certificiranje kontrole proizvodnje
IGMAT, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana - Polje TSPI-PGV.06.460:2021 naloge tretje stranke
IRMA d.o.o., Špruha 18, 1236 Trzin SIST EN 206-1 certificiranje kontrole proizvodnje
ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana SIST EN 206-1 certificiranje kontrole proizvodnje
ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana vsi neharmonizirani gradbeni proizvodi certificiranje proizvodov, certificiranje kontrole proizvodnje

Organi za slovenska tehnična soglasja

Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo proizvajalca in temelji na preiskavah, preskusih ali oceni s sklicevanjem na ustrezne osnovne zahteve za gradbene objekte. Slovensko tehnično soglasje proizvajalcu podeli organ za slovensko tehnično soglasje.

V Republiki Sloveniji imata dovoljenje za organ za slovenska tehnična soglasja na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih naslednja dva organa:

 1. Zavod za gradbeništvo Slovenije - organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja za vse gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 10. točke 1. odstavka 2. člena uredbe.
 2. IGMAT d. d. - organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja za naslednje gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 10. točke 1. dostavka 2. člena uredbe:
  • področje proizvodov za kanalizacijske sisteme, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 97/464/ES,
  • področje proizvodov, ki niso v stiku s pitno vodo, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 99/472/ES,
  • področje zidarskih in sorodnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 97/740/ES,
  • področje montažnih navadnih/lahkih/avtoklavih proizvodov iz celičastega betona, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 99/94/ES,
  • področje  konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnimi proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 98/214/ES,
  • področje strešnih kritin, svetlobnikov in pomožnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 98/436/ES,
  • področje proizvodov za toplotne izolacije, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 1999/91/ES,
  • področje proizvodov za beton, malto in injekcijsko maso, ki je urejeno z Sklepom Evropske komisije številka 99/469/ES,
  • področje polimernih materialov, uporabljivih kot nadomestilo klasične armature v betonskih konstrukcijah v primerih rekonstrukcij oziroma rehabilitacij inženirskih objektov, kjer se smiselno uporablja Sklep Evropske komisije številka 97/597/ES.

Upoštevanje načel vzajemnega priznavanja pri gradbenih proizvodih

Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zakonske zahteve in se lahko dajo na trg. Zato ni podlage, da bi za takšne proizvode v Republiki Sloveniji zahtevali dodatna preskušanja oziroma druge postopke potrjevanja skladnosti.

Pristojni organi nadzora lahko zahtevajo dodatno preskušanje le v primeru, da določena lastnost proizvoda ni bila preskušena v skladu z zahtevami zakonodaje in podzakonskih aktov, kar utemeljijo s sklicevanjem na ustrezen pravni akt. Poudariti je potrebno, da morajo biti navedene lastnosti gradbenih proizvodov takšne, da bodo gradbeni proizvodi tam, kjer bodo vgrajeni, ustrezali zahtevam predpisov za gradnjo, zahtevam projekta in s tem izpolnitvi bistvenih zahtev za gradbene objekte (na primer upoštevanje potresnih obremenitev, kadar bo proizvod vgrajen v objekt na potresnem območju).

Posebnosti