Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Dajanje gradbenih proizvodov na trg ureja Zakon o gradbenih proizvodih, in sicer tistih proizvodov oziroma  sklopov proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov. Določene so  zahteve za gradbene proizvode, za katere ni harmoniziranih evropskih tehničnih specifikacij in  postopek določitve organov, ki so vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Prav tako so določeni organi za slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij. Na podlagi zahtev Uredbe 305/2011/EU o so urejeni pogoji za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, za katere veljajo harmonizirane evropske zahteve. Objavljajo se slovenski standardi, ki privzemajo harmonizirane standarde. Izjava o lastnostih ter navodila in varnostne informacije morajo biti v slovenskem jeziku. Urejen je postopek za določanje in spremljanje organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti. Organ se šteje kot usposobljen, če ima ustrezno akreditacijo, ki jo izvaja nacionalni akreditacijski organ. Zakon določa, da je ministrstvo, pristojno za trg, pristojno za priglasitev organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti.

Izjava o lastnostih in označevanje gradbenih proizvodov

Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. Informacije, ki jih je potrebno navesti, so navedene v dodatku v harmoniziranem standardu ali v ustreznem poglavju v evropskem ocenjevalnem dokumentu. V izjavi o lastnostih morajo biti navedene vse bistvene značilnosti gradbenega proizvoda tako, kot je to določeno v harmoniziranem standardu ali evropskem ocenjevalnem dokumentu. Uredba zahteva, da se vsaj za eno ali več  bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo, navede tudi  lastnosti. Za bistvene značilnosti, za katere proizvajalec ne navede lastnosti, navede, da ni deklariranih lastnosti. Kadar je potrebno, mora proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navesti tudi informacije o vsebnosti nevarnih snovi. Izvod izjave o lastnostih vsakega proizvoda, ki je dostopen na trgu, se predloži v papirni obliki ali po elektronski poti. Za vsak gradbeni proizvod, za katerega obstaja evropski harmonizirani standard ali kadar proizvajalec zanj pridobi evropsko tehnično oceno, je potrebno pripraviti izjavo o lastnostih in proizvod označiti z oznako CE, za kar je izključno odgovoren proizvajalec. Predvidene so tudi možnosti za poenostavitev postopkov v zvezi z ocenjevanjem lastnosti:

 • brez preskušanja,
 • brez nadaljnjega preskušanja,
 • izmenjava rezultatov preskušanja tipa ali
 • razširjanje rezultatov preskušanja tipa.

Dodatne poenostavitve postopkov so možne le v primerih, ko je proizvajalec mikro podjetje ali ko gre za proizvode, ki so proizvedeni individualno po naročilu v ne - serijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt. Tudi v teh primerih pa je, kadar je zahtevan sistem 1 + ali 1,  potrebno dodatno vključiti organ, priglašen za certificiranje proizvodov.

Proizvajalec ima možnost izdati izjavo o lastnostih in namestiti oznako CE tudi za proizvode, za katere ni harmoniziranih standardov, oziroma so le deloma pokriti s harmoniziranimi standardi (to pomeni, da za vsaj eno bistveno značilnost metoda v standardu ni primerna ali ni določena). V teh primerih proizvajalec pri organu za tehnično ocenjevanje vloži vlogo za evropsko tehnično oceno.

Harmonizirane tehnične specifikacije

V skladu z Uredbo so harmonizirane evropske tehnične specifikacije:

 • Harmonizirani evropski standardi, ki jih po mandatu Evropske komisije pripravi Evropski komite za standardizacijo;
 • Evropski ocenjevalni dokumenti kot podlaga za evropske tehnične ocene. Pripravi  jih organizacija organov za tehnično ocenjevanje  za proizvode, ki niso zajeti v harmonizirane evropske standarde.

Harmonizirane evropske tehnične specifikacije za proizvode določajo enotne metode za ocenjevanje in potrjevanje lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki so zahtevane v državah članicah in ki omogočajo, da gradbeni objekti izpolnjujejo sedem osnovnih zahtev iz Uredbe. Podlaga za dajanje na trg so evropski harmonizirani standardi, če pa jih ni mogoče pripraviti, ali če proizvod odstopa od harmoniziranega standarda, se za proizvod lahko izda evropska tehnična ocena, ki se pripravi na podlagi evropskega ocenjevalnega dokumenta.

Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (Assessment and Verification of Constancy of Performance - sistem AVCP) pove, kakšna je stopnja vključenosti neodvisne tretje strani (priglašenega organa) pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda. Sisteme je za družine proizvodov določila Evropska komisija skupaj z državami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU. Vloga priglašenega organa pri različnih sistemih AVCP:

 • Sistem 1+: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje,  stalnega nadzora in inšpekcijskega preskušanja vzorcev;
 • Sistem 1: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in  stalnega nadzora;
 • Sistem 2+: Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje, ki vključuje izdajo certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje in stalni nadzor;
 • Sistem 3: Ocena lastnosti proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije;
 • Sistem 4: Pri tem sistemu vse naloge izvede proizvajalec sam.

Kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo

V državah članicah so na podlagi Uredbe ustanovljene kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo. Na teh mestih proizvajalec dobi vse potrebne informacije o določbah v zvezi z vgradnjo proizvoda, ki veljajo na njihovem ozemlju. V Republiki Sloveniji je za te naloge imenovana kontaktna točka v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo. Na straneh Evropske komisije so na voljo tudi podatki o imenovanih kontaktnih točkah v drugih državah članicah.

Priglašeni organi in organi za tehnično ocenjevanje

Priglašeni organi so organi, vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in so lahko organi za certificiranje proizvodov, organi za certificiranje kontrole proizvodnje ali preizkuševalni laboratoriji. Organe določijo države članice in jih nato priglasijo Evropski komisiji in državam članicam. Priglašeni organi morajo sodelovati v evropski skupini priglašenih organov (imenovani Group of Notified Bodies). V tej skupini skupaj z organi iz drugih držav obravnavajo praktične probleme v zvezi z implementacijo zahtev uredbe. Ko je organ priglašen za naloge v okviru harmonizirane tehnične specifikacije, ki velja za določen proizvod, ga proizvajalec lahko vključi v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Pri tem ima proizvajalec možnost izbrati katerikoli organ znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Priglašeni organi morajo spremljati razvoj harmoniziranih tehničnih specifikacij in vseh sprememb na področju proizvodov, za katere so priglašeni. Spremljati morajo tudi delo skupine priglašenih organov na področjih, za katera so priglašeni. Priglašeni organi morajo stalno izkazovati usposobljenost za področja in postopke, za katere so bili priglašeni. Organi so lahko priglašeni za naslednje naloge:

 • ocena lastnosti proizvoda na osnovi preskušanja;
 • certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje;
 • certificiranje proizvodov.

Organi za tehnično ocenjevanje se določijo za tiste proizvode, za katere ni harmoniziranih standardov. Za te proizvode proizvajalec lahko pridobi evropsko tehnično oceno na osnovi evropskega ocenjevalnega dokumenta. Države članice sporočijo ime in naslov organa za tehnično ocenjevanje Evropski komisiji in drugim državam članicam. Organi za tehnično ocenjevanje izvajajo ocenjevanje proizvodov in izdajajo evropsko tehnično oceno le na tistih področjih gradbenih proizvodov, za katera so imenovani.

Organi za slovenska tehnična soglasja

Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo proizvajalca in temelji na preiskavah, preskusih ali oceni s sklicevanjem na ustrezne osnovne zahteve za gradbene objekte. Slovensko tehnično soglasje proizvajalcu podeli organ za slovensko tehnično soglasje. V Republiki Sloveniji imata dovoljenje za organ za slovenska tehnična soglasja na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih naslednja dva organa:

1. Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

 Področje gradbenih proizvodov, za katere organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja:

 • vsi gradbeni proizvodi, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz člena 2 (10) Uredbe 305/2011/EU.

2. IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana-Polje

  Organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja za gradbene proizvode, za katere ne obstajajo               harmonizirane tehnične specifikacije iz Uredbe 305/2011/EU, z omejitvijo na naslednje gradbene               proizvode:

 • področje proizvodov za kanalizacijske sisteme, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 97/464/ES,
 • področje proizvodov, ki niso v stiku s pitno vodo, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 99/472/ES,
 • področje zidarskih in sorodnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 97/740/ES,
 • področje montažnih navadnih/lahkih/avtoklavih proizvodov iz celičastega betona, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 99/94/ES,
 • področje  konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnimi proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 98/214/ES,
 • področje strešnih kritin, svetlobnikov in pomožnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 98/436/ES,
 • področje proizvodov za toplotne izolacije, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije številka 1999/91/ES,
 • področje proizvodov za beton, malto in injekcijsko maso, ki je urejeno z Sklepom Evropske komisije številka 99/469/ES,
 • področje polimernih materialov, uporabljivih kot nadomestilo klasične armature v betonskih konstrukcijah v primerih rekonstrukcij oziroma rehabilitacij inženirskih objektov, kjer se smiselno uporablja Sklep Evropske komisije številka 97/597/ES.

Nevarne snovi in gradbeni proizvodi

Proizvajalci gradbenih proizvodov lahko uporabljajo samo surovine, ki ne vsebujejo prepovedanih snovi, za omejene snovi pa morajo upoštevati omejitve o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals-REACH).

Proizvajalec gradbenega proizvoda mora skupaj z izjavo o lastnostih zagotoviti tudi informacije o nevarnih snoveh v primeru, da jih proizvod vsebuje. Za nadzor nad informacijami o nevarnih snoveh je pristojen organ, pristojen za kemikalije. V Republiki Sloveniji ima to vlogo Urad za kemikalije.

Upoštevanje načel vzajemnega priznavanja pri gradbenih proizvodih

Če je gradbeni proizvod, za katerega ne velja harmonizirana evropska zakonodaja, že legalno na trgu v eni od držav članic Evropske unije in je proizvajalec pri usposobljenem akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti s sedežem v Evropski uniji pridobil listine, ki so  zahtevane v tej državi članici in iz katerih so razvidne lastnosti gradbenega proizvoda, potem ni podlage za ponovno izvajanje teh postopkov v Republiki Sloveniji

Pristojni organi nadzora lahko zahtevajo dodatno preskušanje le v primeru, da določena lastnost proizvoda ni bila preskušena v skladu z zahtevami zakonodaje in podzakonskih aktov, kar utemeljijo s sklicevanjem na ustrezen pravni akt. Poudariti je potrebno, da morajo biti navedene lastnosti gradbenih proizvodov takšne, da bodo gradbeni proizvodi tam kjer bodo vgrajeni, ustrezali zahtevam predpisov za gradnjo, zahtevam projekta in s tem izpolnitvi bistvenih zahtev za gradbene objekte (na primer upoštevanje potresnih obremenitev, kadar bo proizvod vgrajen v objekt na potresnem območju).

 • Sklepi Evropske komisije

  Po določilu Zakona o gradbenih proizvodih proizvajalec uporabi sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu z enim od sistemov iz priloge Uredbe 305/2011/EU o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Seznam sklepov Evropske komisije predstavlja sisteme za gradbene proizvode oziroma družine gradbenih proizvodov glede na njihovo vrsto in pomen.
  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Označevanje gradbenih proizvodov s CE oznako

  Brošure, publikacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode

  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Posebnosti pri uporabi standardov in neharmoniziranih tehničnih specifikacijah