Skoči do osrednje vsebine

Tlačna oprema zajema tlačne posode, cevovode, varovalno opremo in tlačni pribor vključno s sestavnimi deli kot so prirobnice, šobe, spojnice, podpore in dvižne zanke.  

Prost pretok tlačne opreme v Evropski uniji

Tlačna oprema ali njeni sklopi so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve Pravilnika o tlačni opremi, so ustrezno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo za predvidene namene.

Pravilnik o tlačni opremi se uporablja za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti tlačne opreme in sklopov, za katere je največji dovoljeni tlak PS večji od 0,5 bara. Pri dajanju tlačne opreme ali sklopov, ki imajo glavne parametre nižje ali enake tehničnim zahtevam Pravilnika, proizvajalci zagotovijo, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z dobro inženirsko prakso države članice.

Proizvajalci tlačne opreme pripravijo tehnično dokumentacijo, ki omogoča ugotavljanje skladnosti tlačne opreme z ustreznimi zahtevami ter vključuje analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje tlačne opreme. Kadar je dokazano, da tlačna oprema in sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve, proizvajalci pripravijo Izjavo o skladnosti in namestijo oznako CE, ki ima dodano identifikacijsko številko priglašenega organa, kadar takšen organ sodeluje v fazi nadzora proizvodnje tlačne opreme. 

Priglašeni organ pridobi priglasitev pri priglasitvenem organu, če dokaže svojo skladnost s kriteriji, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih in izpolnjuje pogoje za ugotavljanje skladnosti ter si pridobi akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija. Priglasitveni organ o priglasitvi novih priglašenih organov obvesti države članice in Komisijo.

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki je neodvisen od organizacije ali tlačne opreme, ki jo ocenjuje in kadar dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v harmoniziranih standardih, in za katerega se domneva, da izpolnjuje zahteve Pravilnika, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve. Objavljen je seznam organov za periodične preglede in področja imenovanja  in področja imenovanja organov za periodične preglede. 

Priglasitveni organ v Republiki Sloveniji

  • Seznam pooblaščenih organov za tlačno opremo v Republiki Sloveniji

    Seznam pooblaščenih organov predstavlja organe, katerim je na osnovi akreditacijske listine Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podelilo pooblastilo.
    Seznami in evidence