Skoči do osrednje vsebine

Nizkonapetostna električna oprema so električni proizvodi, pri katerih se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1500 V za enosmerni tok.

Zahteve za varnost nizkonapetostne električne opreme

Nizkonapetostna električna oprema je lahko dostopna na trgu le, če je načrtovana skladno z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in ob pogoju, da je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti oseb, domačih živali in premoženja.

Splošne zahteve za nizkonapetostno električno opremo:

  • bistvene značilnosti, katerih prepoznavanje in upoštevanje bo zagotovilo, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila proizvedena, se označijo na električni opremi ali, če to ni mogoče, v spremnem dokumentu;
  • električna oprema se skupaj s sestavnimi deli proizvede tako, da sta zagotovljena varno in pravilno sestavljanje in priključitev;
  • električna oprema je načrtovana in proizvedena tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, navedenimi v točkah 1 in 2, pod pogojem, da se uporablja za namene, za katere je bila proizvedena, in da je ustrezno vzdrževana.

Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme

S tehničnimi ukrepi se zagotovi, da:

  • so osebe in domače živali primerno zaščiteni pred nevarnostjo telesne poškodbe ali druge poškodbe, ki jo lahko povzroči neposreden ali posreden dotik;
  • ne nastajajo temperature, električni oboki ali sevanja, ki bi povzročili nevarnost;
  • so osebe in domače živali in premoženje ustrezno zaščiteni pred neelektričnimi nevarnostmi;
  • izolacija ustreza predvidljivim pogojem.

Zaščita pred nevarnostmi, ki jih povzročijo zunanji vplivi na električno opremo

S tehničnimi ukrepi se zagotovi, da:

  • električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve, tako da niso ogrožene osebe, domače živali ali premoženje,
  • je električna oprema v pričakovanih okoljskih pogojih odporna proti nemehanskim vplivom, tako da niso ogrožene osebe, domače živali ali premoženje,
  • električna oprema v predvidljivih pogojih preobremenitve ne ogroža oseb, domačih živali ali premoženja.