Skoči do osrednje vsebine

Električna oprema oziroma proizvodi so oprema, pri kateri se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1500 V za enosmerni tok.

Zahteve za varnost nizkonapetostne električne opreme

Električna oprema na trgu mora zagotavljati visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavljati delovanje notranjega trga z omogočanjem dostopnosti električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Splošni pogoji varnostnih ciljev za električno opremo:

  • bistvene značilnosti, katerih prepoznavanje in upoštevanje bo zagotovilo, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila proizvedena, se označijo na električni opremi ali, če to ni mogoče, v spremnem dokumentu;
  • električna oprema se skupaj s sestavnimi deli proizvede tako, da sta zagotovljena varno in pravilno sestavljanje in priključitev;
  • električna oprema je načrtovana in proizvedena tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, pod pogojem, da se uporablja za namene, za katere je bila proizvedena in da je ustrezno vzdrževana.

Ukrepi za zaščito pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme:

  • poškodbe, ki jo lahko povzroči neposreden ali posreden dotik;
  • ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanja, ki bi povzročili nevarnost;
  •  so osebe, domače živali in premoženje ustrezno zaščiteni pred ne električnimi nevarnostmi,za katere se po izkušnjah ve, da jih povzroča električna oprema; 
  • izolacija ustreza predvidljivim pogojem.

Ukrepi za zaščito pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi:

  • električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve, tako da niso ogrožene osebe, domače živali ali premoženje;
  • je električna oprema v pričakovanih okoljskih pogojih odporna proti nemehanskim vplivom, tako da niso ogrožene osebe, domače živali ali premoženje;
  • električna oprema v predvidljivih pogojih preobremenitve ne ogroža oseb, domačih živali ali premoženja.

Izpolnjevanje glavnih elementov varnostnih ciljev za električno opremo, ki je načrtovane za uporabo znotraj določenih napetostnih mej proizvajalec najlaže dokaže z uporabo harmoniziranih standardov, saj uporaba le-teh pri razvoju in proizvodnji električne opreme ustvari domnevo o skladnosti električne opreme z zahtevami pravilnika. Uporaba harmoniziranih standardov je prostovoljna, je pa to najlažja pot za proizvajalca, da zadosti vsem zahtevam iz pripadajoče tehnične zakonodaje, sicer mora dokazovati skladnost na drug ustrezen način, s tehničnimi specifikacijami.

Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z zahtevami pravilnika. On ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti dokumentacijo povezano s proizvodom, še deset let po tem, ko je bil izdelan zadnji proizvod. Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nista ustanovljena v Evropski uniji, je to obveznost uvoznika ali distributerja.
• Proizvajalec mora pripraviti podati pisno izjavo EU o skladnosti.
• Proizvajalec mora na električno opremo ali če to ni mogoče, na njeno embalažo in na dokumente, ki so priloženi električni opremi, namestiti oznako CE, ki dokazuje skladnost opreme z zahtevami pravilnika. Če za električno opremo veljajo še drugi predpisi, ki prav tako zahtevajo oznako CE, potem ta znak pomeni, da je oprema skladna tudi s temi predpisi. Oznaka CE mora biti vidno, berljivo in neizbrisno nameščena na električno opremo ali na njeno tablico s podatki.

Iskalnik