Skoči do osrednje vsebine

Stroji, ki so dani na trg, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti oseb in, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja.

Zahteve za varnost strojev

Pojem stroj označuje:

 • sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so povezani za določeno uporabo,
 • sklop, ki mu manjkajo samo komponente za priključek na lokaciji ali na vire energije in gibanja,
 • sklop, pripravljen za namestitev in usposobljen za delovanje kot tak, le če je nameščen na prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali konstrukciji,
 • sklopi strojev ali delno dokončani stroji, ki so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota,
 • sklop povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so združeni z namenom dviganja bremen in katerih edini vir energije je neposredna uporaba človeške sile.

Stroj morajo biti načrtovan in izdelan tako, da je preprečena neobičajna uporaba, če bi taka uporaba povzročila tveganje. Kadar je primerno, morajo navodila opozoriti uporabnika na načine uporabe stroja, ki so se izkazali za možne na podlagi izkušenj, na kakršne se stroj ne bi smel uporabljati. Stroj mora biti dobavljen z vso posebno opremo in dodatki, ki so bistveni za njegovo varno nastavljanje, vzdrževanje in uporabo.

Pri izbiri najprimernejših načinov zagotavljanja varnosti mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v  navedenem zaporedju uporabljati naslednja načela: 

 • odprava ali čim večje zmanjšanje tveganja, za kar je pomembno varno načrtovanje in izdelava stroja,
 • sprejetje potrebnih varovalnih ukrepov v zvezi s tveganji, ki jih ni mogoče odpraviti,
 • obveščanje uporabnikov o preostalih tveganjih zaradi pomanjkljivosti sprejetih varovalnih ukrepov, navedba zahtev po posebnem usposabljanju in opredelitev potreb po zagotavljanju osebne varovalne opreme.
 • Priročnik za uporabo direktive o strojih

  Namen priročnika je pojasniti koncepte in zahteve Direktive, da bi se zagotovila enotna razlaga in uporaba po celotni Evropski uniji. Namenjen je vsem zainteresiranih deležnikom, ki jih zadeva uporaba direktive o strojih, vključno s proizvajalci, uvozniki in distributerji strojev, priglašenimi organi, standardizacijskimi organi, institucijami, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu, institucijam za varstvo potrošnikov in organi za nadzor trga. 
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Seznam harmoniziranih standardov za stroje

 • Harmonizirani standardi so objavljeni kot Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev  in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode. Glavni cilj harmonizacije je aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju globalne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov ter skrb za varnost potrošnika.
  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Iskalnik