Skoči do osrednje vsebine

V Republiki Sloveniji imamo dve avtohtoni narodni skupnosti. To sta italijanska in madžarska narodna skupnost. Pripadniki italijanske narodne skupnosti živijo na območjih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Pripadniki madžarske narodne skupnosti živijo na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš.

Pravice narodnih skupnosti zagotavljajo ustava in mednarodne pogodbe

Slovenija na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice obeh avtohtonih narodnih skupnosti. Obema narodnima skupnostma so zagotovljene vse pravice iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih mednarodnih pogodb.

Obe skupnosti imata pravico do izražanja narodne pripadnosti in pravico do uporabe svojega jezika in pisave. Obema skupnostma in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole. Za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije. Razvijajo tudi gospodarske, kulturne, znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. Obema skupnostma je zagotovljena pravica, da gojita odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama.

Obe skupnosti imata pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje pripadnikov obeh narodnih skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji: na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, poteka vzgojnoizobraževalno delo v italijanskem jeziku (v šolah z italijanskim učnim jezikom, slovenščina pa se poučuje kot jezik okolja) in v slovenskem jeziku (v šolah s slovenskim učnim jezikom, italijanščina pa se poučuje kot jezik okolja); na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti, poteka vzgojnoizobraževalno delo dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku.

Pravice narodnih skupnosti so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti. Republika Slovenija gmotno in moralno podpira uveljavljanje pravic obeh narodnih skupnosti. Tako je na primer šolstvo narodnosti, ki je integralni del šolskega sistema Republike Slovenije, sistemsko financirano s strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo, pristojno za kulturo, med drugim financira kulturne programe italijanske in madžarske narodne skupnosti. Urad, pristojen za narodnosti, med drugim sofinancira delovanje obeh krovnih organizacij, radijske in televizijske oddaje za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru javne Radiotelevizije Slovenija ter dvojezičnost in uresničevanje ustavnih pravic obeh narodnih skupnosti v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš.

Uradni jezik narodne skupnosti

Na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo na teh območjih s pripadniki teh skupnosti uradovati v njihovem jeziku. Javni uslužbenci, ki morajo v okviru opravljanja dela izpolnjevati tudi pogoj znanja jezika narodne skupnosti, prejemajo dodatek za dvojezičnost. Sestavine dokumentov, žigi organa in obrazci so tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Na državnem portalu eUprava sta vzpostavljena posebna podportala v italijanskem in madžarskem jeziku. Tu so objavljene tako splošne vsebine kot informacije o storitvah in tudi vloge.   

Na tem območju morajo podjetja s potrošniki poslovati tudi v jeziku narodne skupnosti.

Organiziranost in zastopanje narodnih skupnosti

Na območjih, kjer skupnosti živita, imajo njuni pripadniki ustanovljene svoje samoupravne skupnosti. Ustanovili so jih zaradi uresničevanja posebnih pravic. Občinske samoupravne narodne skupnosti so povezane v italijansko oziroma madžarsko samoupravno narodno skupnost. Gre za krovni organizaciji pripadnikov narodnih skupnosti. Krovna organizacija italijanske narodne skupnosti je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, ki ima sedež v Kopru. Krovna organizacija madžarske narodne skupnosti je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki ima sedež v Lendavi.

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in Državnem zboru. V občinskem svetu imata narodni skupnosti najmanj po enega predstavnika. V Državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice obeh narodnih skupnosti, globalno spremlja Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posamezno področje, spremljajo pristojni državni organi oziroma organi samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zakonodaja