Skoči do osrednje vsebine

Uporaba tobačnih izdelkov predstavlja eno največjih groženj zdravju posameznika tudi v Sloveniji. Po podatkih pri nas kadi 24 odstotkov starejših od 15 let, mladi se s tobačnimi izdelki srečajo že v osnovni šoli. Da bi zmanjšali število rednih kadilcev in preprečili kajenje mladostnikov, v Sloveniji že vse od leta 2017 ob ostalih ukrepih uvajamo tudi dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter identifikacijske oznake in kode, namenjene sledljivosti tobačnih izdelkov.

Na svetu je več kot milijarda kadilcev. Čeprav se uporaba tobačnih izdelkov v razvitih državah zmanjšuje, globalno uporaba tobačnih izdelkov narašča, epidemija pa se seli v revnejše nerazvite države in države v razvoju. Več kot 80 % kadilcev po svetu živi v državah z nizkimi in srednjimi prihodki, skoraj polovica otrok po celem svetu vdihava s tobačnim dimom onesnažen zrak.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v 20 stoletju za kar 100 milijonov smrti nastopilo kot posledica uporabe tobačnih izdelkov. Če se bo tak trend nadaljeval, bo v 21. stoletju število smrti naraslo na milijardo. Vsako leto za posledicami uporabe tobačnih izdelkov umre okoli pet in pol milijonov ljudi. Brez načrtovanih ukrepov bo ta trend naraščal do več kot osem milijonov smrti na leto do leta 2030, 80 % od tega v državah v razvoju.

Ukrepi za zmanjšanje

Tobačna politika, kot pomemben del javno zdravstvenih politik, vključuje različne ukrepe, s katerimi skuša omiliti škodljive učinke kajenja in zmanjšati uporabo tobačnih izdelkov:

  • ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po tobaku (cene in davčni ukrepi, zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, zakonsko urejanje vsebine tobačnih izdelkov, zakonsko urejanje razkrivanja podatkov o tobačnih izdelkih, embalaža in označevanje tobačnih izdelkov, vzgoja, obveščanje, usposobljanje in ozaveščanje javnosti, prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov, ukrepi za spodbujanje prenehanja uporabe tobačnih izdelkov)
  • ukrepi za zmanjšanje oskrbe s tobakom (odprava vseh oblik nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ukrepi za prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam, zagotavljanje podpore za nadomestne gospodarske dejavnosti)

Vse te ukrepe zajema Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom, katere osnovni namen je okrepitev ukrepov za omejevanje epidemije uživanja tobaka.  Slovenija je konvencijo ratificirala 26. januarja 2005.

Za družbo brez tobaka

Tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v Sloveniji zahteva največ življenj.  Rabi tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih starih več kot 30 let (30-44 let: 15% vseh smrti, 45-59 let: 31% vseh smrti, 60-69 let: 25% vseh smrti zaradi tobaka). V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 na leto. Veliko breme za posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih povzroča kajenje.

V letu 2017 je stopil v veljavo  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki  poleg tobačnih izdelkov obravnava tudi povezane izdelke - elektronske cigarete, nove tobačne in zeliščne izdelke. Zakon popolnoma prepoveduje oglaševanje in promocijo teh izdelkov, prepoveduje prodajo teh izdelkov mladoletnim, širi prepoved kajenja na vse povezane izdelke v vseh zaprtih javnih, delovnih prostorih in v vozilih, ko so prisotne mladoletne osebe, uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, uvaja slikovno besedilna zdravstvena opozorila na embalažo izdelkov ter uvaja enotno embalažo cigaret in tobaka za zvijanje z namenom zmanjšanja privlačnosti teh izdelkov.

Dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov

Tobak, tobačne in povezane izdelke (elektronske cigarete z nikotinom ali brez, zeliščni izdelki za kajenje, novi tobačni izdelki) lahko prodaja le, kdor ima dovoljenje za prodajo teh izdelkov v poslovnem prostoru. V skladu z zakonom ZOUTPI je za prodajo potrebno pridobiti dovoljenje.

Dovoljenje se v primeru ugotovljenih pravnomočnih kršitev prepovedi prodaje mladoletnim in prepovedi oglaševanja, lahko začasno odvzame. Ob tretji pravnomočni kršitvi pa se dovoljenje odvzame in prepove ponovna pridobitev dovoljenja (trajna prepoved).

Če poslovni subjekt prodaja tobak, tobačne ali povezane izdelke v poslovnem prostoru brez dovoljenja, se mu izreče trajna prepoved pridobitve dovoljenja. Poleg tega se kršitelja kaznuje tudi z globo 50.000 EUR (pravna oseba in samostojni podjetnih posameznik) in 5.000 EUR (odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika). 

Poslovne subjekte, ki že uporabljate portal pozivamo, da si pred oddajo vloge uredite pooblastilo za oddajo te vloge prek portala e-VEM. Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lahko uredite elektronsko na portalu e-VEM ali s pisnim pooblastilom, ki ga oddate na eni izmed točk SPOT (VEM). Morebitne nove uporabnike portala e-VEM (SPOT) obveščamo, da si morajo pred oddajo vloge uredijo ustrezno digitalno potrdilo.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov in pogojih za uporabo portala je na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Ministrstvo za zdravje poziva vse poslovne subjekte, ki še niso oddali vloge za dovoljenje, da to storijo.

Seznam izdanih dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Seznam izrečenih prepovedi prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Sistem sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke

15. in 16. člen Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) sta namenjena odpravi nedovoljene ali nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki z uvedbo sistema sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke.

Direktiva je bila v slovensko zakonodajo prenesena z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov; za zagotavljanje sledljivosti in varnostnih elementov pa sta bila na podlagi sekundarnih aktov Direktive sprejeta še Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov in Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, ki so dosegljivi na spletni strani EK sistem sledljivosti in varnostni element za tobačne izdelke, ter Priročnik za deležnike: Sistem sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke .

Sistem sledljivosti tobačnih izdelkov

V okviru sistema sledljivosti (15. člen Direktive):

  • morajo biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov, proizvedenih na trgu EU, namenjenih za trg EU ali danih na trg EU, označeni s posebno identifikacijsko oznako;
  • gibanje tobačnih izdelkov je potrebno evidentirati v celotni dobavni verigi (od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom);
  • informacije o evidentiranem gibanju hranijo neodvisni ponudniki hrambe podatkov, podatki pa so dostopni organom (državam članicam in Komisiji) za namene izvrševanja sistema sledljivosti.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov izvedlo javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).

Minister za zdravje je za izdajatelja imenoval podjetje SMART NET d.o.o., Zagrebačka cesta 145A, HR-10000 Zagreb, ki bo naloge opravljal s podizvajalcem Agencijo za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, HR-10000 Zagreb. 

Izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji. Edinstvena identifikacijska koda izdajatelja identifikacijskih oznak je: QCSGSE.

Maja 2019 je  izdajatelj začel z izdajanjem identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev. 

Sistem varnostnih elementov tobačnih izdelkov

V okviru sistema varnostnih elementov (16. člen Direktive) morajo imeti zavojčki tobačnih izdelkov, ki so dani na trg EU, varnostni element, ki je zaščiten pred nedovoljenimi posegi ter sestavljen iz vidnih in nevidnih elementov.

Za izvedbo te določbe je bil v Sloveniji sprejet Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, ki določa, da se kot varnostni element uporabi tobačna znamka, kot je določena v predpisih, ki urejajo trošarine. V Sloveniji prodaja tobačne znamke Uprava Republike Slovenije za javna plačila in vsebujejo varnostne elemente, skladno s Pravilnikom. 

Sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke je treba vzpostaviti do 20. maja 2019 za cigarete in tobak za zvijanje ter do 20. maja 2024 za vse druge tobačne izdelke.

Označevanje elektronskih cigaret

  • Na Ministrstvu za zdravje in Uradu RS za kemikalije smo pripravili navodilo, ki se nanaša na označevanje elektronskih cigaret, ki vsebujejo oz. se prodajajo skupaj z nikotinskim polnilom, in za posodice za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin.

    Za elektronske cigarete, tekočine in polnila brez nikotina omenjeno označevanje ne velja.


    Navodila | Ministrstvo za zdravje

Akcija Kajenje v vozilu škoduje

Ob začetku šolskega leta, od 2. do 15. septembra, se v sodelovanju Ministrstva za zdravje, Policije, NIJZ, AMZS in drugih nevladnih organizacij ter  medijev (Val 202 in TV Slovenija) izvajajo aktivnosti za osveščanje javnosti o prepovedi kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb ter škodljivosti pasivnega kajenja. Kadilce tokrat nagovarjamo tudi k opuščanju kajenja, saj kajenje ogroža zdravje in dokazano povzroča raka in druge bolezni, pasivno kajenje v tako majhnem prostoru, kot je vozilo, pa škoduje vsem, še posebej otrokom.