Skoči do osrednje vsebine

Uporaba tobačnih izdelkov predstavlja eno največjih groženj zdravju posameznika tudi v Sloveniji. Po podatkih pri nas kadi 24 odstotkov starejših od 15 let, mladi se s tobačnimi izdelki srečajo že v osnovni šoli. Da bi zmanjšali število rednih kadilcev in preprečili kajenje mladostnikov, v Sloveniji že vse od leta 2017 ob ostalih ukrepih uvajamo tudi dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter identifikacijske oznake in kode, namenjene sledljivosti tobačnih izdelkov.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v 20 stoletju za kar 100 milijonov smrti nastopilo kot posledica uporabe tobačnih izdelkov. Če se bo tak trend nadaljeval, bo v 21. stoletju število smrti naraslo na milijardo. Vsako leto za posledicami uporabe tobačnih izdelkov umre okoli pet in pol milijonov ljudi. Brez načrtovanih ukrepov bo ta trend naraščal do več kot osem milijonov smrti na leto do leta 2030, od tega 80 % v državah v razvoju.

Za Slovenijo brez tobaka

Tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v Sloveniji zahteva največ življenj.  Rabi tobaka pripisujemo 19 odstotkov vseh smrti pri Slovencih starih več kot 30 let (30 do 44 let: 15 odstotkov vseh smrti, 45 do 59 let: 31 odstotkov vseh smrti, 60 do 69 let: 25 odstotkov vseh smrti zaradi tobaka). V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 na leto. Veliko breme za posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih povzroča kajenje.

V letu 2017 je stopil v veljavo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki  poleg tobačnih izdelkov obravnava tudi povezane izdelke, elektronske cigarete, nove tobačne in zeliščne izdelke. Zakon popolnoma prepoveduje oglaševanje in promocijo teh izdelkov, prepoveduje prodajo teh izdelkov mladoletnim, širi prepoved kajenja na vse povezane izdelke v vseh zaprtih javnih, delovnih prostorih in v vozilih, ko so prisotne mladoletne osebe, uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, uvaja slikovno besedilna zdravstvena opozorila na embalažo izdelkov ter uvaja enotno embalažo cigaret in tobaka za zvijanje z namenom zmanjšanja privlačnosti teh izdelkov.

 • Izvedbeni načrt za izvajanje Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka

  Ministrstvo za zdravje je 8. decembra 2022 sprejelo dveletni izvedbeni načrt za izvajanje Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka - Za Slovenijo brez tobaka 2022 - 2030.
  Strategije in programi

Ukrepi za zmanjšanje

Tobačna politika, kot pomemben del javno zdravstvenih politik, vključuje različne ukrepe, s katerimi skuša omiliti škodljive učinke kajenja in zmanjšati uporabo tobačnih izdelkov:

 • ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po tobaku (cene in davčni ukrepi, zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, zakonsko urejanje vsebine tobačnih izdelkov, zakonsko urejanje razkrivanja podatkov o tobačnih izdelkih, embalaža in označevanje tobačnih izdelkov, vzgoja, obveščanje, usposobljanje in ozaveščanje javnosti, prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov, ukrepi za spodbujanje prenehanja uporabe tobačnih izdelkov),
 • ukrepi za zmanjšanje oskrbe s tobakom (odprava vseh oblik nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ukrepi za prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam, zagotavljanje podpore za nadomestne gospodarske dejavnosti).

Vse te ukrepe zajema Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom, katere osnovni namen je okrepitev ukrepov za omejevanje epidemije uživanja tobaka. Slovenija je konvencijo ratificirala 26. januarja 2005.

 • Smernice za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

  Ministrstvo zdravje je v sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije po sprejetju zakona sooblikovalo storitve, ki so lahko koristen vir potrebnih informacij za prodajalce tobačnih in povezanih izdelkov.
  Smernice in priporočila

Dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov

Tobak, tobačne in povezane izdelke (elektronske cigarete z nikotinom ali brez, zeliščni izdelki za kajenje, novi tobačni izdelki) lahko prodaja le, kdor ima dovoljenje za prodajo teh izdelkov v poslovnem prostoru. V skladu z zakonom ZOUTPI je za prodajo potrebno pridobiti dovoljenje.

Dovoljenje se v primeru ugotovljenih pravnomočnih kršitev prepovedi prodaje mladoletnim in prepovedi oglaševanja, lahko začasno odvzame. Ob tretji pravnomočni kršitvi pa se dovoljenje odvzame in prepove ponovna pridobitev dovoljenja (trajna prepoved).

Če poslovni subjekt prodaja tobak, tobačne ali povezane izdelke v poslovnem prostoru brez dovoljenja, se mu izreče trajna prepoved pridobitve dovoljenja. Poleg tega se kršitelja kaznuje tudi z globo 50.000 evrov (pravna oseba in samostojni podjetnih posameznik) in 5.000 evrov (odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika). 

Vloga za pridobitev dovoljenja za prodajo

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Uradno obveščanje in poročanje o tobaku, tobačnih in povezanih izdelkih s strani proizvajalcev in uvoznikov je obvezno

Pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje tobaka, tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov, naj pred pridobitvijo dovoljenja za posamezni poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov, pri proizvajalcih ali uvoznikih le-teh izdelkov preverijo, ali so opravili vse obveznosti v povezavi s postopkom uradnega obveščanja in poročanja o tobaku, tobačnih in povezanih izdelkih (nadalje notifikacijo).

Postopek poročanja in obveščanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, o novih tobačnih izdelkih, o elektronskih cigaretah in zeliščnih izdelkih za kajenje, kar je obveza proizvajalca in/ali uvoznika ter je podlaga za notifikacijo o posameznem  izdelku, določa Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih.

Ali je določen izdelek notificiran, je razvidno iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) 

Seznam izdanih dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Seznam izrečenih prepovedi prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Sistem sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke

O odpravi nedovoljene ali nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki z uvedbo sistema sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke je zapisano v 15. in 16. člen Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES. Direktiva je bila v slovensko zakonodajo prenesena z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Za zagotavljanje sledljivosti in varnostnih elementov sta bila na podlagi sekundarnih aktov Direktive sprejeta še Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov in Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, ki so dosegljivi na spletni strani Evropske Komisije o sistemu sledljivosti in varnostni element za tobačne izdelke. Izdan je bil tudi priročnik za deležnike: Sistem sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke .

Sistem sledljivosti tobačnih izdelkov

V okviru sistema sledljivosti, kot to določa 15. člen Direktive, velja:

 • da morajo biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov, proizvedenih na trgu EU, namenjenih za trg EU ali danih na trg EU, označeni s posebno identifikacijsko oznako;
 • gibanje tobačnih izdelkov je potrebno evidentirati v celotni dobavni verigi (od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom);
 • informacije o evidentiranem gibanju hranijo neodvisni ponudniki hrambe podatkov, podatki pa so dostopni organom (državam članicam in Komisiji) za namene izvrševanja sistema sledljivosti.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je na podlagi Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov izvedla javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) za obdobje od 2022 do 2027.

Na podlagi rezultatov javnega razpisa je za obdobje 5 let za izdajatelja imenovano podjetje ENSESO d.o.o., Zagrebačka cesta 145A, HR-10000 Zagreb, ki bo naloge opravljal s podizvajalcem Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, HR-10000 Zagreb.

Izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji. Edinstvena identifikacijska koda izdajatelja identifikacijskih oznak je: QCSGSE.

Tehnična pomoč uporabnikom sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

Sistem varnostnih elementov tobačnih izdelkov

V okviru sistema varnostnih elementov (16. člen Direktive) morajo imeti zavojčki tobačnih izdelkov, ki so dani na trg EU, varnostni element, ki je zaščiten pred nedovoljenimi posegi ter sestavljen iz vidnih in nevidnih elementov.

Za izvedbo te določbe je bil v Sloveniji sprejet Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, ki določa, da se kot varnostni element uporabi tobačna znamka, kot je določena v predpisih, ki urejajo trošarine. Sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke je bilo treba vzpostaviti do 20. maja 2019 za cigarete in tobak za zvijanje, za vse druge tobačne izdelke pa je to potrebno vzpostaviti do 20. maja 2024.

Prodaja tobačnih znamk

Uprava Republike Slovenije za javna plačila v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah opravlja naloge v zvezi z naročanjem tobačnih znamk pri tiskarju, njihovo prodajo, dobavo in izdajo trošarinskim zavezancem ter vračanjem tobačnih znamk.

Tobačno znamko lahko pridobi trošarinski zavezanec, ki je imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik ali uvoznik.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Označevanje elektronskih cigaret

 • Navodila za označevanje elektronskih cigaret

  Na Ministrstvu za zdravje in Uradu Republike Slovenije za kemikalije smo pripravili navodilo, ki se nanaša na označevanje elektronskih cigaret, ki vsebujejo oziroma se prodajajo skupaj z nikotinskim polnilom, in za posodice za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin.
  Za elektronske cigarete, tekočine in polnila brez nikotina omenjeno označevanje ne velja.

  Navodila

Akcija Kajenje v vozilu škoduje

 • Z akcijo ozaveščamo javnosti o prepovedi kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb ter o škodljivosti pasivnega kajenja.