Skoči do osrednje vsebine

Potrošniški spor je domači ali čezmejni spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom blaga ali storitev ter potrošnikom. Potrošnik ima v primeru, kadar spora ne more rešiti z neposrednimi pogajanji oziroma s pritožbo pri ponudniku blaga ali storitev, možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izbranem izvajalcu, ki je registriran in naveden na seznamu izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Ponudniki blaga ali storitev morajo na svojih spletnih straneh in v splošnih pogojih poslovanja objaviti katerega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, vpisanega v Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov (Register IRPS), priznavajo kot pristojnega za reševanje njihovih potrošniških sporov.

Če ponudnik blaga ali storitev nima niti spletnih strani niti splošnih pogojev poslovanja, to stori na drug primeren način. Kadar potrošnik naslovi pritožbo na ponudnika blaga ali storitev in ta pritožbo zavrne v okviru svojih notranjih pritožbenih postopkov, mu skupaj z odgovorom na pritožbo sporoči tudi informacijo o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pri katerem lahko potrošnik nadaljuje z reševanjem spora.

Potrošnik lahko vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku blaga ali storitev. Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov tudi ne bo reševal spora, če v zadevi že teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Vsak izvajalec, ki je vpisan na seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mora sprejeti svoja podrobnejša pravila postopka in jih objaviti na svoji spletni strani. V skladu z zakonom je sodelovanje ponudnika blaga ali storitev v postopku praviloma prostovoljno, na nekaterih področjih, kjer tako določata poseben zakon ali uredba Evropske unije, pa je sodelovanje ponudnika blaga ali storitev obvezno. To so področja finančnih storitev, energetike (elektrika in plin).

Oseba, ki pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodi ali sodeluje v postopkih reševanja potrošniških sporov, mora biti strokovna, neodvisna in nepristranska, delovati pa mora skladno z ustavo, obvezujočimi mednarodnimi pogodbami, zakoni in podzakonskimi predpisi. Pri odločanju o domačem potrošniškem sporu izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov zagotovi, da potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo ključne določbe predpisov s področja varstva potrošnikov.

Potrošnik v postopku ne potrebuje pooblaščenca, lahko pa ga seveda ima, če tako želi, vendar ga v tem primeru plača sam. Potrošnik plača tudi stroške izvedenskega mnenja, vendar samo v primeru, da ga zahteva, čeprav izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov presodi, da je spor mogoče rešiti tudi brez izvedenca.

Postopki so navadno poceni, enostavni in hitri, zaradi česar koristijo tako potrošnikom, kot tudi ponudnikom blaga ali storitev, ki se lahko na ta način izognejo sodnim postopkom in stroškom.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je namreč za potrošnika brezplačen, razen pristojbine, ki jo lahko določi izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in ne sme presegati 20 eurov.  Plačana pristojbina se potrošniku vrne, če ponudnik blaga ali storitev ne soglaša s pobudo potrošnika za začetek postopka ali soglasje umakne in zaradi tega izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov postopek ustavi.

Vpis izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov