Skoči do osrednje vsebine

Vpis izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Pogoji za vpis v register

Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju izvajalec IRPS) je oseba javnega ali zasebnega prava v Republiki Sloveniji, ki ponuja reševanje domačih in čezmejnih potrošniških sporov z uporabo postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov in je vpisan v register izvajalcev IRPS v skladu s 35. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15, v nadaljevanju: ZIsRPS).

V skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZIsRPS se v register vpiše izvajalca IRPS, ki izpolnjuje načela in pogoje delovanja ter zagotavlja postopek v skladu z ZIsRPS.

Način izvedbe

Za vpis v register izvajalec IRPS pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (po pošti na naslov Kotnikova 5, Ljubljana ali na e-naslov gp.mgts@gov.si) vloži vlogo za vpis, ki vsebuje podatke in informacije o izvajalcu IRPS iz prve, druge, tretje, in šeste alineje prvega odstavka 29. člena ZIsRPS. Izvajalec IRPS poleg navedenih podatkov in informacij vlogi priloži tudi:

Izvajalcu IRPS, ki izpolnjuje načela in pogoje delovanja ter zagotavlja postopek v skladu  z ZIsRPS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izda odločbo o vpisu izvajalca IRPS v register v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

Zahteva za registracijo sprememb podatkov, informacij ali pravil postopka

O spremembah podatkov, informacij, pravil postopka IRPS in drugih spremembah, ki nastopijo po vpisu v register in lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo po tem zakonu izpolnjevati osebe in senati, ki odločajo v postopkih IRPS, mora izvajalec IRPS v 15 dneh od nastanka spremembe pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (po pošti na naslov Kotnikova 5, Ljubljana ali na e-naslov gp.mgts@gov.si) vložiti vlogo z zahtevo za registracijo sprememb podatkov, informacij ali pravil postopka. Vlogi morajo biti priložena dokazila o spremembi.

Poročilo o delovanju izvajalca

Izvajalec IRPS vsako leto do 31. marca na svoji spletni strani, na zahtevo pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, objavi poročilo o delovanju izvajalca IRPS za preteklo leto. Poročilo o delovanju izvajalca IRPS mora vsebovati informacije iz 30. člena ZIsRPS.

Izvajalec IRPS vsaki dve leti do 31. marca pošlje Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport poročilo o delovanju izvajalca IRPS za preteklo dvoletno obdobje, ki poleg informacij iz 30. člena ZIsRPS vsebuje tudi:

  • oceno učinkovitosti sodelovanja v mrežah izvajalcev IRPS, ki pomagajo pri reševanju čezmejnih potrošniških sporov;
  • opis usposabljanja oseb, ki vodijo ali sodelujejo v postopkih IRPS, ko usposabljanje organizira izvajalec IRPS;
  • oceno učinkovitosti postopka, ki ga zagotavlja izvajalec IRPS, in možnosti za izboljšanje njegove uspešnosti.