Skoči do osrednje vsebine

Vpis izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Pogoji za vpis izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju izvajalec IRPS) je oseba javnega ali zasebnega prava v Republiki Sloveniji, ki ponuja reševanje domačih in čezmejnih potrošniških sporov z uporabo postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov in je vpisan v register izvajalcev IRPS v skladu s 35. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15, v nadaljevanju: ZIsRPS).

V skladu z četrtim odstavkom 35. člena ZIsRPS se v register vpiše izvajalca IRPS, ki izpolnjuje načela in pogoje delovanja ter zagotavlja postopek v skladu z ZIsRPS.

Za vpis v register izvajalec IRPS pri ministrstvu vloži vlogo za vpis, ki vsebuje podatke in informacije o izvajalcu IRPS iz prve, druge, tretje, in šeste alineje prvega odstavka 29. člena ZIsRPS. Izvajalec IRPS poleg navedenih podatkov in informacij vlogi priloži tudi:

  • kodeks in pravila postopka IRPS iz 12. člena ZIsRPS;
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 27. ter prvega in drugega odstavka 28. člena ZIsRPS.

Izvajalcu IRPS, ki izpolnjuje načela in pogoje delovanja ter zagotavlja postopek v skladu  z ZIsRPS, ministrstvo izda odločbo o vpisu izvajalca IRPS v register v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

Zahteva za registracijo sprememb podatkov, informacij ali pravil postopka

O spremembah podatkov, informacij, pravil postopka IRPS in drugih spremembah, ki nastopijo po vpisu v register in lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo po tem zakonu izpolnjevati osebe in senati, ki odločajo v postopkih IRPS, mora izvajalec IRPS v 15 dneh od nastanka spremembe pri pristojnem ministrstvu vložiti vlogo z zahtevo za registracijo sprememb podatkov, informacij ali pravil postopka in priložiti dokazila o spremembi.

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Izvajalec IRPS vsako leto do 31. marca na svoji spletni strani, na zahtevo pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, objavi poročilo o delovanju izvajalca IRPS za preteklo leto. Poročilo o delovanju izvajalca IRPS mora vsebovati informacije iz 30. člena ZIsRPS.

Izvajalec IRPS vsaki dve leti do 31. marca pošlje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poročilo o delovanju izvajalca IRPS za preteklo dvoletno obdobje, ki poleg informacij iz 30. člena ZIsRPS vsebuje tudi:

  • oceno učinkovitosti sodelovanja v mrežah izvajalcev IRPS, ki pomagajo pri reševanju čezmejnih potrošniških sporov;
  • opis usposabljanja oseb, ki vodijo ali sodelujejo v postopkih IRPS, ko usposabljanje organizira izvajalec IRPS;
  • oceno učinkovitosti postopka, ki ga zagotavlja izvajalec IRPS, in možnosti za izboljšanje njegove uspešnosti.