Skoči do osrednje vsebine

Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varovanjem njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.

Potrošniške organizacije

Pomemben del varstva potrošnikov so tudi organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice. Organizacije potrošnikov, ki so registrirane kot društva ali zavodi in druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, so vpisane v register potrošniških organizacij pri ministrstvu.

Potrošniške organizacije so:

Javne službe

Vlada je dne 11. 7. 2018 podelila koncesijo za javno službo izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev Mednarodnemu inštitutu za potrošniške raziskave in dne 8. 11. 2018 koncesijo za javno službo obveščanja in izobraževanja potrošnikov Zvezi potrošnikov Slovenije. Javni službi sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javna služba obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev ter informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Javna služba primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega primerjalno ocenjevanje z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami, ter zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja.

Nadzor nad kršitvami

Različne inšpekcije, vsaka s svojega področja, zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov.  V primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. V primeru, da med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju tudi naložijo, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku pa lahko kršitelju za storjeni prekršek izrečejo globo.

Sistem inšpekcijskega nadzora

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni.

Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu 

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo deluje Tržni inšpektorat Republike Slovenije kot organ v sestavi.

Naziv storitve Institucija
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Iskalnik