Skoči do osrednje vsebine

Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varstvom njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.

Potrošniške organizacije

Pomemben del varstva potrošnikov so organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice. Organizacije potrošnikov, ki so registrirane kot društva ali zavodi in druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, so vpisane v register potrošniških organizacij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javne službe

Vlada Republike Slovenije podeljuje koncesijo za javno službo izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev ter koncesijo za javno službo obveščanja in izobraževanja potrošnikov. Javni službi sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koncesijo za javno službo obveščanja in izobraževanja potrošnikov je 8. novembra 2018 pridobila Zveza potrošnikov SlovenijeJavna služba zajema izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov za njihovo večjo varnost, izbiro, dostopnost, kakovost blaga in storitev ter informiranja potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesijo za javno službo izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev je dne 11. julija 2018 pridobil Mednarodni inštitut za potrošniške raziskaveJavna služba vključuje primerjalno ocenjevanje z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev ter izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami, ter zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja.

Poročilo o izvajanju Uredbe o pravicah potnikov v pomorskem prometu

  • V skladu s 26. členom Uredbe Evropske unije št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe Evropske skupnosti št. 2006/2004 morajo pristojni organi vsake dve leti objaviti poročilo o aktivnostih povezanih z izvajanjem te uredbe. Struktura poročila sledi predlogu, ki ga je pripravil Direktorat za mobilnost in promet pri Evropski komisiji.
    Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nadzor nad kršitvami

Različne inšpekcije, vsaka s svojega področja, zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov. V primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. Če med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju naložijo tudi, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku kršitelju za storjeni prekršek lahko izrečejo globo.

Če potrošnik ni zadovoljen z izdano odločbo v navedenem upravnem postopku na prvi stopnji, lahko vloži pravno sredstvo zoper akt, ki je navedeno v pouku o pravnem sredstvu na koncu akta. V njem se stranka pouči, ali lahko vloži pritožbo zoper odločbo ali pa lahko začne upravni spor ali kateri drug postopek pred sodiščem.

Potrošnik lahko za uveljavitev svojega zahtevka uporabi tudi:

Prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo deluje Tržni inšpektorat Republike Slovenije kot organ v sestavi.

Naziv storitve Institucija
Tržni inšpektorat Republike Slovenije