Skoči do osrednje vsebine

Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varovanjem njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.

Potrošniške organizacije

Pomemben del varstva potrošnikov so tudi organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice. Organizacije potrošnikov, ki so registrirane kot društva ali zavodi in druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, so vpisane v register potrošniških organizacij pri ministrstvu.

Potrošniške organizacije so:

Javne službe

Vlada Republike Slovenije podeljuje koncesijo za javno službo izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev in koncesijo za javno službo obveščanja in izobraževanja potrošnikov Zvezi potrošnikov Slovenije. Javni službi sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koncesijo za javno službo obveščanja in izobraževanja potrošnikov je dne 8. 11. 2018  pridobila Zveza potrošnikov SlovenijeJavna služba obsega izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev ter informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesijo za javno službo izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev je dne 11. 7. 2018  pridobil Mednarodni inštitut za potrošniške raziskaveJavna služba obsega primerjalno ocenjevanje z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami, ter zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja.

Nadzor nad kršitvami

Različne inšpekcije, vsaka s svojega področja, zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov. V primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. V primeru, da med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju tudi naložijo, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku pa lahko kršitelju za storjeni prekršek izrečejo globo.

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z izdano odločbo v navedenem upravnem postopku na prvi stopnji, lahko vloži pravno sredstvo zoper akt, ki je navedeno v pouku o pravnem sredstvu na koncu akta. V njem se stranko pouči, ali lahko vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem.

Potrošnik lahko za uveljavitev svojega zahtevka uporabi tudi:
- izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki deluje na prostovoljni odločitvi o sodelovanju v postopku in zato ni obvezujoče narave;
- sodno pot.

Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu 

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo deluje Tržni inšpektorat Republike Slovenije kot organ v sestavi.

Naziv storitve Institucija
Tržni inšpektorat Republike Slovenije